Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: proces, zarządzanie procesami, dojrzałość procesowa organizacji, elektroenergetyka, ciepłownictwo, zarządzanie
Strony: 51-63
Język publikacji: Polski
Dojrzałość procesowa producentów oraz dystrybutorów energii elektrycznej i ciepła systemowego w Polsce
Paweł Szewczyk
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie poziomu dojrzałości procesowej w organizacjach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i ciepła systemowego w Polsce, a następnie sformułowanie wniosków dla wspomnianych sektorów wynikających z przeprowadzonego badania. Rosnąca dynamika zmian rynkowych, postępująca cyfryzacja i digitalizacja, coraz większe oczekiwania i mobilność klientów, wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem uelastycznienia swoich struktur, aby móc na bieżąco dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i dostarczać swoim klientom najwyższy poziom produktów oraz usług. Żeby to zrobić, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie elementów zarządzania procesowego, charakteryzującego się elastycznością i koncentracją na dostarczaniu wartości dla klienta. Sytuacja ta powoduje, że podejście procesowe do zarządzania staje się coraz bardziej powszechne, a zainteresowanie tą koncepcją rośnie. Autor w pierwszej kolejności uzasadnia wybór tematyki rozprawy, a następnie przedstawia tematykę dojrzałości procesowej w świetle badań literatury przedmiotu. W dalszej kolejności omawiana jest przyjęta metoda badawcza, w tym omawiany jest dobór próby i rodzaje stosowanych testów w analizie statystycznej. Następnie szczegółowo przedstawione są wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących dojrzałości procesowej producentów i dystrybutorów energii elektrycznej oraz ciepła systemowego w Polsce oraz korelacji pomiędzy wybranymi cechami organizacji a poziomem dojrzałości procesowej.
Bibliografia
1. APQC (2019), Business Process Management – Maturity Assessment Benchmarks: Cross Industry, American Productivity & Quality Center, Houston. 2. Bartkowiak P., Grabowska I. (2020), Implementacja zarządzania procesowego – Studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 10–19. 3. Bitkowska A. (2021), Zarządzanie procesowe w organizacjach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 4. Bitkowska A., Sobolewska O. (2020), Zarządzanie procesowe z wykorzystaniem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 21–28. 5. Brajer-Marczak R. (2014), Dojrzałość procesowa w przestrzeni wewnątrzorganizacyjnej, „Marketing i Rynek”, Nr 5, s. 19–25. 6. Brajer-Marczak R. (2017), Czynniki zwiększania dojrzałości procesowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 8, s. 3–12. 7. Burlton R.T. (2001), Business Process Management: Profiting from Process, Sams, Indianapolis. 8. Chomiak-Orsa I., Flieger M. (2015), Ocena poziomu zarządzania procesowego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] D. Jelonek, T. Turek (red.), Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 131–140. 9. Domińczak J., Kost G., Łebkowski P. (2021), Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa. 10. Goździewska-Nowicka A., Janicki T. (2021), Determinanty kształtowania organizacji procesowej – wyniki badań w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 45–51. 11. Hammer M. (2007), The Process Audit, „Harvard Business Review”, April, pp. 111–123. 12. Humphrey W.S. (1988), Characterizing the Software Process: A Maturity Framework, Software Management, Pittsburgh. 13. Juchniewicz M. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa. 14. Kalinowski B. (2018), Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 15. Kiełtyka L., Charciarek K. (2019), Model zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi Przemysłu 4.0, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 5–12. 16. Lee D., Gu J.W., Jung H.W. (2019), Process Maturity Models: Classification by Application Sectors and Validities Studies, „Journal of Software: Evolution and Process”, Vol. 31, No. 4, art. 2161. 17. Lee J., Lee D., Kang S. (2007), An Overview of the Business Process Maturity Model (BPMM), [in:] Advances in Web Network Technologies, and Information Management, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 384–395. 18. Matuszak-Flejszman A. (2020), Zarządzanie procesami i produktami w organizacji, Wydawnictwo UEP, Poznań. 19. Okręglicka M., Mynarzová M., Kana R. (2015), Business Process Maturity in Small and Medium-sized Enterprises, “Polish Journal of Management Studies”, Vol. 12, No. 1, pp. 121–131. 20. Sliż P. (2016), Dojrzałość procesowa organizacji – wyniki badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 421, s. 530–544. 21. Sliż P. (2018), Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 22. Sliż P. (2021), Organizacja procesowo-projektowa, Difin, Warszawa. 23. Szewczyk P. (2018), Modele dojrzałości procesowej – przegląd i analiza porównawcza, „Journal of Modern Management Process”, Nr 3(2), s. 16–25. 24. Tarhan A., Turetken O., Reijers H.A. (2016), Business Process Maturity Models: A Systematic Literature Review, „Information and Software Technology”, Vol. 75, pp 122–134. 25. Van Looy A., de Backer M., Poels G. (2011), Defining Business Process Maturity: A Journey Towards Excellence, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 22, No. 11, pp. 1119–1137.
Publikacje z rocznika