Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, zawody kreatywne, architekci, zaangażowanie pracowników
Strony: 63-71
Język publikacji: Angielski
Związek między zrównoważonym zarządzaniem zasobami ludzkimi a zaangażowaniem pracowników w zawodach kreatywnych na przykładzie architektów
Agata Lulewicz-Sas, Hanna Kinowska, Anna Kononiuk, Kamila Doniec
Abstrakt
Istnieje luka badawcza w badaniach nad wpływem zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) na zaangażowanie pracowników branży kreatywnej. Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi na zaangażowanie pracowników w branżach kreatywnych na przykładzie grupy zawodowej architektów, w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na zaangażowanie pracowników w branżach kreatywnych, koncentrując się na architektach jako reprezentatywnej grupie zawodowej. Badanie dostarczyło cennych spostrzeżeń, które mogą ukierunkować przyszłe wysiłki badawcze i dostarczyć praktycznych implikacji w dziedzinie zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. W celu sprawdzenia związku między stosowaniem praktyk zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi a zaangażowaniem pracowników zostało przeprowadzone badanie ilościowe na próbie 345 architektów. Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność weryfikacji związku pomiędzy badanymi zmiennymi. Badanie pokazuje, że zrównoważone praktyki ZZL, takie jak promowanie etycznych zachowań i różnorodności, oferowanie elastyczności pracy, zapewnianie uczciwych praktyk wynagradzania i wspieranie postaw proekologicznych, mają pozytywny wpływ na zaangażowanie w pracę architektów i że korzystne jest świadome rozwijanie tych postaw w celu uzyskania lepszych wyników i wyższej satysfakcji z pracy wśród pracowników w branżach kreatywnych.
Bibliografia
[1] Aboramadan M. (2022), The Effect of Green HRM on Employee Green Behaviors in Higher Education: The Mediating Mechanism of Green Work Engagement, „International Journal of Organisational Analysis”, Vol. 30, No. 1, pp. 7–23. [2] Ackermann K.-F. (2017), Badania nad zielonym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Stan według współczesnej wiedzy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 6(119), s. 21–39. [3] Arnaud S., Wasieleski D.M. (2014), Corporate Humanistic Responsibility: Social Performance Through Managerial Discretion of the HRM, „Journal of Business Ethics”, Vol. 120, No. 3, pp. 313–334. [4] Asis-Castro A.L., Edralin D.M. (2018), Predictors of Humanistic Sustainability HRM Practices, „DLSU Business and Economics Review”, Vol. 27, No. 2, pp. 130–146. [5] Aust I., Matthews, B., Muller-Camen M. (2020), Common Good HRM: A Paradigm Shift in Sustainable HRM?, „Human Resource Management Review”, Vol. 30, No. 3, art. 100705. [6] Bakker A.B., Schaufeli W.B. (2008), Positive Organisational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organisations, „Journal of Organisational Behavior”, Vol. 29, No. 2, pp. 147–154. [7] Bombiak E., Marciniuk-Kluska A. (2018), Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience, „Sustainability”, Vol. 10, No. 6, art. 1739. [8] Boschma R.A., Fritsch M. (2009), Creative Class and Regional Growth: Empirical Evidence from Seven European Countries, „Economic Geography”, Vol. 85, No. 4, pp. 391–423. [9] Bush J.T. (2020), Win-Win-Lose? Sustainable HRM and the Promotion of Unsustainable Employee Outcomes, „Human Resource Management Review”, Vol. 30, No. 3, pp. 100676. [10] Chaudhary R. (2019), Green Human Resource Management in Indian Automobile Industry, „Journal of Global Responsibility”, Vol. 10, No. 2, pp. 161–175. [11] Christian M.S., Garza A.S., Slaughter J.E. (2011), Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance, „Personnel Psychology”, Vol. 64, pp. 89–136. [12] Cohen E., Taylor S., Muller-Camen M. (2012), HR's Role in Corporate Social Responsibility and Sustainability, Society for Human Resource Management (SHRM) report, SHRM, Alexandria. [13] Doniec K. (2023), Zaangażowanie zawodowe architektów, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, Nr 66(4), s. 65–86. [14] Dumont J., Shen J., Deng X. (2017), Effects of Green HRM Practices on Employee Workplace Green Behavior: The Role of Psychological Green Climate and Employee Green Values, „Human Resource Management”, Vol. 54, No. 4, pp. 613–627. [15] Ehnert I. (2009), Sustainability and Human Resource Management: Reasoning and Applications on Corporate Websites, „European Journal of International Management”, Vol. 3, No. 4, pp. 419–438. [16] Ehnert I., Harry W. (2012), Recent Developments and Future Prospects on Sustainable Human Resource Management: Introduction to the Special Issue, „Mrev Management Revue”, Vol. 3, No. 23, pp. 21–238. [17] Ehnert I., Parsa S., Roper I., Wagner M., Muller-Camen M. (2016), Reporting on Sustainability and HRM: A Comparative Study of Sustainability Reporting Practices by the World’s Largest Companies, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 27, No. 1, pp. 88–108. [18] Fornell C., Larcker D.F. (1981), Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, „Journal of Marketing Research”, Vol. 18, No. 1, pp. 382–388. [19] Fryczyńska M., Kinowska H., Lulewicz-Sas A. (2022), Wymiary zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 29–37. [20] Hoffman R.C., Shipper F.M. (2018), Shared Core Values of High Performing Employee-owned Enterprises, „Journal of Management, Spirituality & Religion”, Vol. 15, No. 4, pp. 285–304. [21] Jabbour Ch.J.Ch. (2011), How Green are HRM Practices, Organisational Culture, Learning and Teamwork? A Brazilian Study, „Industrial and Commercial Training”, Vol. 43, No. 2, pp. 98–105. [22] Jabbour Ch.J.Ch., Santos F.C.A. (2008), The Central Role of Human Resource Management in the Search for Sustainable Organisations, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 19, No. 12, pp. 2133–2154. [23] Järlström M., Saru E., Vanhala S. (2018), Sustainable Human Resource Management with Salience of Stakeholders: A Top Management Perspective, „Journal of Business Ethics”, Vol. 152, No. 3, pp. 703–724. [24] Jöreskog K.G., Sörbom D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language, Scientific Software International, Lincolnwood. [25] Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa. [26] Juchnowicz M. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, PWE, Warszawa. [27] Kahn W.A. (1990), Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, „Academy of Management Journal”, Vol. 33, No. 4, pp. 692–724. [28] Kasprzak R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa. [29] Kim Y.J., Kim W.G., Choi H.-M., Phetvaroon K. (2019), The Effect of Green Human Resource Management on Hotel Employees’ Eco-friendly Behavior and Environmental Performance, „International Journal of Hospitality Management”, Vol. 76, pp. 83–93. [30] Kinowska H. (2009), Wpływ czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, Nr 12(2), s. 65–81. [31] Kramar R. (2014), Beyond Strategic Human Resource Management: Is Sustainable Human Resource Management the Next Approach? „The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 25, No. 8, pp. 1069–1089. [32] Lewicka D. (2019), Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa. [33] Li S.L., Sun F., Li M. (2019), Sustainable Human Resource Management Nurtures Change-oriented Employees: Relationship between High-commitment Work Systems and Employees’ Taking Charge Behaviors, „Sustainability”, Vol. 11, No. 13, art. 3550. [34] Lulewicz-Sas A., Kinowska H., Fryczyńska M. (2022), How Sustainable Human Resource Management Affects Work Engagement and Perceived Employability, „Economics and Sociology”, Vol. 15, No. 4, pp. 63–79. [35] Luu T.T. (2017), CSR and Organisational Citizenship Behavior for the Environment in Hotel Industry, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 29, No. 11, pp. 2867–2900. [36] Mariappanadar S. (2003), Sustainable Human Resource Strategy, „International Journal of Social Economics”, Vol. 30, No. 8, pp. 906–923. [37] Mariappanadar S., Kramar R. (2014), Sustainable HRM, „Asia-Pacific Journal of Business Administration”, Vol. 6, No. 3, pp. 206–224. [38] May D.R., Flannery B.L. (1995), Cutting Waste with Employee Involvement Teams, „Business Horizons”, Vol. 38, No. 5, pp. 28–38. [39] Mączyńska E., Okoń-Horodyńska E. (2020), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej – Wyzwania, szanse i zagrożenia, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 9–21. [40] Milliman J., Clair J. (2013), Best Environmental HRM Practices in the US, [in:] W. Wehrmeyer (ed.), Greening People: Human Resources and Environmental Management, Routledge, London. [41] Ojo A.O., Tan C.N.L., Alias M. (2022), Linking green HRM Practices to Environmental Performance through Pro-environment Behaviour in the Information Technology Sector, „Social Responsibility Journal”, Vol. 18, No. 1, pp. 1–18. [42] Pabian A. (2017), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Nr 17, s. 7–16. [43] Parakandi M., Behery M. (2016), Sustainable Human Resources: Examining the Status of Organisational Work-life Balance Practices in the United Arab Emirates, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 55, pp. 1370–1379. [44] Pocztowski A. (2021), Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy..., [w:] A. Pocztowski, A. Sitko-Lutek, A. Rakowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15–21. [45] Podgorodnichenko N., Edgar F., McAndrew I. (2020), The Role of HRM in Developing Sustainable Organisations: Contemporary Challenges and Contradictions. „Human Resource Management Review”, Vol. 30, No. 3, art. 100685. [46] Ramus C.A. (2002), Encouraging Innovative Environmental Actions: What Companies and Managers Must Do, „Journal of World Business”, Vol. 37, No. 2, pp. 151–164. [47] Saks A. M. (2019), Antecedents and Consequences of Employee Engagement Revisited, „Journal of Organisational Effectiveness”, Vol. 6, No. 1, pp. 19–38. [48] Schaufeli W.B., Bakker A.B., Salanova M. (2006), The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire: A Cross-national Study, „Educational and Psychological Measurement”, Vol. 66, No. 4, pp. 701–716. [49] Schaufeli W.B., Salanova M., González-romá V., Bakker A.B. (2002), The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, „Journal of Happiness Studies Volume”, Vol. 3, pp. 71–92. [50] Shen J., Jiuhua Zhu C. (2011), Effects of Socially Responsible Human Resource Management on Employee Organisational Commitment, „The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 22, No. 15, pp. 3020–3035. [51] Stankevičiūtė Ž., Savanevičienė A. (2019), Can Sustainable HRM Reduce Work-Related Stress, Work-Family Conflict, and Burnout? „International Studies of Management and Organisation”, Vol. 49, No. 1, pp. 79–98. [52] Sypniewska B., Baran M., Kłos M. (2023), Work Engagement and Employee Satisfaction in the Practice of Sustainable Human Resource Management – Based on the Study of Polish Employees, „International Entrepreneurship and Management Journal”, Vol. 19, pp. 1069–1100. [53] Visser W., Brundtland G. H. (1987), Our Common Future (‘The Brundtland Report’): World Commission on Environment and Development, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf, access date 13.01.2022. [54] Wang C.J., Tseng, K.J. (2019), Effects of Selected Positive Resources on Hospitality Service Quality: The Mediating Role of Work Engagement, „Sustainability”, Vol. 11, No. 8, art. 2320. [55] Xu F.Z., Zhang Y., Yang H., Wu B.T. (2020), Sustainable HRM through Improving the Measurement of Employee Work Engagement: Third-Person Rating Method, „Sustainability”, Vol. 12, No. 17, art. 7100. [56] Zaleski S., Michalski R. (2020), Czynniki sukcesu zarządzania projektami usług IT, „Przegląd Organizacji”, No. 8, pp. 29–36. [57] Zoogah D.B. (2011), The Dynamics of Green HRM Behaviors: A Cognitive Social Information Processing Approach, „German Journal of Human Resource Management”, Vol. 25, No. 2, pp. 117–139.
Publikacje z rocznika