Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: pokolenie Z, zaufanie, lider, kapitał ludzki
Strony: 83-93
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pokolenie Z – perspektywa zaufania do przełożonych i współpracowników
Anna Tomaszuk, Anna Wasiluk
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie różnic w ocenach aspektów wpływających na zaufanie do potencjalnego bezpośredniego przełożonego i współpracowników, dokonanych przez respondentów z pokolenia Z pochodzących z Polski oraz wybranych krajów europejskich – Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Włoch. Kwestionariusz ankiety skonstruowano, wzorując się na skali pomiarowej skonstruowanej przez A.K. Mishrę i K.E. Mishrę. Do aspektów najbardziej wpływających na zaufanie respondentów z Polski do potencjalnego bezpośredniego przełożonego i współpracowników, należą przede wszystkim ich kompetencje zawodowe, dotrzymywanie przez nich składanych obietnic oraz gotowość do przyznania się do popełnionego błędu. Najmniej istotnym czynnikiem wpływającym na zaufanie zarówno do bezpośredniego przełożonego, jak i współpracowników okazała się ich zdolność do osobistych poświęceń na rzecz organizacji. Statystycznie istotne różnice w ocenach poszczególnych stwierdzeń wystąpiły przede wszystkim pomiędzy respondentami z Polski oraz z Hiszpanii i Portugalii. Wiele różnic wystąpiło również pomiędzy ocenami uczestników z obu krajów Półwyspu Iberyjskiego. Stwierdzona dodatnia korelacja pomiędzy ocenami stwierdzeń skali pomiarowej zaufania do potencjalnego bezpośredniego przełożonego i współpracowników, oznacza, że wzrostowi ocen poszczególnych stwierdzeń dotyczących zaufania do bezpośredniego przełożonego towarzyszy wzrost ocen stwierdzeń dotyczących zaufania do współpracowników.
Bibliografia
[1] Alves M.P., Dimas I.D., Lourenço P.R., Rebelo T., Peñarroja V., Gamero N. (2022), Can Virtuality be Protective of Team Trust? Conflict and Effectiveness in Hybrid Teams, „Behaviour & Information Technology”, Vol. 42, No. 7, pp. 851–868. [2] Bauer T., Ergoden B. (2015), The Oxford Handbook of Leader-Memeber Exchange, Oxford University Press. [3] Biesok G. (2013), Zaufanie jako czynnik satysfakcji pracowników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, Nr 1146, Tom 51, s. 167–176. [4] Breuer C., Hüffmeier J., Hertel G. (2016), Czy zaufanie ma większe znaczenie w zespołach wirtualnych? Metaanaliza zaufania i efektywności zespołu z uwzględnieniem wirtualności i dokumentacji jako moderatorów , „Dziennik Psychologii Stosowanej”, Nr 101(8), s. 1151–1177. [5] Caumont A. (2014), What Would You Name Today's Youngest Generation of Americans? https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/03/12/what-would-you-name-todays-youngest-generation-of-americans/, access date: 02.02.2023. [6] Czerwińska M., Bojar E. (2021), Model akceptacji internetowych informacji zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Z. Wyniki badań pilotażowych, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 31–40. [7] Dietz G., Den Hartog D.N. (2006), Measuring Trust Inside Organisations, „Personnel Review”, Vol. 35, No. 5, pp. 557–588. [8] Dudek J. (2017), Oczekiwania osób z generacji Z korzystających z pomocy korepetytorów (na przykładzie korepetycji z matematyki), [w:] A. Lipka, M. Król (red.), Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim, CeDeWu, Warszawa, s. 141–153. [9] Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 102, Tom 1, s. 25–39. [10] Gajda J. (2017), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 491, s. 158–171. [11] Gen Z: Digital in Their DNA (2012), J. Walter Thompson Intelligence, New York, https://www.yumpu.com/en/document/read/7999486/gen-z-digital-in-their-dna-april-2012-jwt-intelligence, access date: 09.06.2023. [12] Grabiwoda B. (2019), E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne, Wydawnictwo Nieoczywiste, Łódź. [13] Gross-Gołacka E. (2018), Przesłanki do wprowadzania koncepcji zarządzanie różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach, „Journal of Modern Science”, Nr 36, Tom 1, s. 293–317. [14] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków. [15] Howe N., Strauss W. (2009), Millenials Rising: The Next Great Generation, Knopf Doubleday Publishing Group, New York. [16] Jabłońska R., Billewicz K. (2016), Pokolenie przełomu w WEB 2.0, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, Nr 56, s. 83–97. [17] Kachniewska M., Para A (2014), Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, Nr 45, s. 153–166. [18] Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2016), Przywództwo w biznesie, Wydawnictwo TNOiK, Toruń. [19] Kawka T. (2019), Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów – implikacje dla współczesnej funkcji personalnej, „Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects”, Nr 52, Tom 2, s. 69–82. [20] Krot K., Lewicka D. (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Wyd. C.H.Beck, Warszawa. [21] Lewicka D., Krot K. (2014), Zaufanie organizacyjne jako czynnik kreujący proinnowacyjny klimat w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Nr 4, Tom 305, s. 47–58. [22] Lipka A. (2022), Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań, PWE, Warszawa. [23] Łukasiński W., Wojcik M. (2022), Determinanty pracy zdalnej w opinii przedstawicieli pokolenia Z, „Przegląd Organizacji”, Nr 7, s. 11–20. [24] Malhotra N.K. (2010), Marketing Research. An Applied Orientation, Pearson Higher Education, London. [25] Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An Integrative Model of Organizational Trust, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 3, pp. 709–734. [26] Messyasz K. (2021), Pokolenie Z na rynku pracy – strukturalne uwarunkowania i oczekiwania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, Nr 76, s. 97–114. [27] Miłaszewicz D. (2016), Zaufanie jako wartość społeczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 259, s. 80–88. [28] Mishra A.K., Mishra K.E. (1994), The role of the mutual trust in effective downsizing strategies, „Human Resource Management”, Vol. 33, No. 2, pp. 261–279. [29] Muethel M., Siebdrat F., Hoegl M. (2012), When Do We Really Need Interpersonal Trust in Globally Dispersed New Product Development Teams? „R&D Management”, Vol. 42, No. 1, pp. 31–46. [30] Muster R. (2020), Pokolenie „Z” na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców, „Humanizacja Pracy”, Nr 1, s. 131–146. [31] Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [32] Pandit V. (2015), We Are Generation Z: How Identity, Attitudes, and Perspectives Are Shaping Our Future, BookBaby, Dallas, Texas. [33] Pollak A., Chrupała–Pniak M., Rudnicka P., Sulimowska–Formowicz M., Kożusznik B., Rudnicka P. (2015), Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym – raport z badań, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, Nr 16, Tom 1, s. 181–190. [34] Ratajczak J. (2020), Recruitment and Motivation of Generation Z in the Face of the Employee’s Market, „Research Papers in Economics and Finance”, Nr 4, Tom 1, s. 37–50. [35] Różańska-Bińczyk I. (2022), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z (C) wobec firm co do prowadzenia przez nie działalności proekologicznej – wyniki badań własnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 2, Tom 145, s. 47–63. [36] Seemiller C., Grace M. (2016), Generation Z Goes to College, John Wiley & Sons, San Francisco. [37] Sidor-Rządkowska M. (2017), Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, Tom 43, Nr 1, s. 71–82. [38] Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 2, s. 33–56. [39] Stillman D., Stillman J. (2017), Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, HarperCollins, New York. [40] Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków. [41] Tan H.H., Lim A.K.H. (2009), Trust in Co-workers and Trust in Organizations, „The Journal of Psychology”, Vol. 143, No. 1, pp. 45–66. [42] Tapscot D. (2008), Grown Up Digital: How the Generation Is Changing Your World, McGraw Hill Professional, New York. [43] Tulgan B. (2009), Not Everyone Gets A Trophy: How to Manage Generation Y, Jossey-Bass, San Francisco, Calif. [44] Tulgan B. (2013), Meet Generation Z: The Second Generation Within the Giant „Millenial” Cohort, Rainmaker Thinking Inc., New Haven. [45] Wasiluk A., Tomaszuk A. (2020), Organizacja w sieci relacji, Oficyna Wydawnicza PB, Białystok. [46] Wasiluk A., Tomaszuk A. (2022), Trust in the Superior: The Opinions of Representatives of Generation Z, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 6, s. 60–76. [47] Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J. (2016), Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer SA, Warszawa. [48] Wnuk M. (2020), Skala zaufania do przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów, „Humaniora”, Nr 3, Tom 31, s. 97–115. [49] Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014), Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 350, s. 405–415. [50] Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2016), Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów, „Nauki o Zarządzaniu”, Nr 2, Tom 27, s. 196–206. [51] Zhang A.Y., Tsui A.S., Song L.J., Li Ch., Jia L. (2008), How do I Trust Thee? The Employee-organization Relationship, Supervisory Support, and Middle Manager Trust in the Organization, „Human Resource Management”, Vol. 47, No. 1, pp. 111–132.
Publikacje z rocznika