Regulamin sklepu internetowego

DEFINICJE
Konsument / klient: Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca: Pełne dane firmy tak jak 1.1.
Sklep: Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.przegladorganizacji.pl .
Plik: Niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe dystrybuowane w ramach świadczenia usług przez Sklep.
Regulamin: Niniejszy regulamin.
Produkt: Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Zamówienie: Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży: Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Formularz zamówienia: Interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Przeglad Organizacji, ul. Górska 6/10 lok. 71, 00-740 Warszawa, Polska
1.2. Zamówienia można składać wyłącznie przez system sklepu internetowego.
1.3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
1.4. Złożenie zamówienia jednoznaczne jest z akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
1.5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
1.6. Ceny wszystkich produktów są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
1.7. Klient może wybrać dostępne formy płatności:
- płatność internetowa DOTPAY
- przelew na rachunek bankowy

1.8. Czas otrzymania dostępu do zakupionych Plików uzależniony jest od wybranej formy płatności.
- W przypadku płatności internetowej dostęp przyznawany jest automatycznie po otrzymaniu informacji potwierdzającej od serwisu DOTPAY.
- Przelew na rachunek bankowy musi zostać potwierdzony przez obsługę Sklepu. Odbywa się to od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia ze względu na brak pełnych danych Zamawiającego.
1.10. W razie problemów z realizacją zamówienia lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail sklep@przegladorganizacji.pl
1.11. Niedozwolone jest powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie i publikowanie zakupionych plików bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
1.12. Wszystkie produkty są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 776 z poźn. zm.).
1.13. Dystrybuowane pliki w ramach działalności Sklepu są podpisane cyfrowo (watermark), w celu umożliwienia identyfikacji kupującego.
1.14. Podpis cyfrowy ma formę znacznika i nie zawiera danych osobowych, lecz jedynie wskazuje użytkownika w systemie Sklepu.
1.15. Możliwość powiązania podpisu cyfrowego z użytkownikiem możliwa jest tylko przez obsługę Sklepu.
1.16. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl


II. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1. Sprzedawane materiały dystrybuowane są w formie elektronicznej w postaci plików PDF.
2.2. Do prawidłowego odczytu pliku PDF wymagane jest posiadanie oprogramowania obsługującego powyższy format pliku np. Adobe Acrobat Reader (https://get.adobe.com/pl/reader)
2.3. Sprzedający nie odpowiada za techniczne możliwości odtworzenia pliku przez kupującego.
2.4. Zakupione pliki dystrybuowane są w formie cyfrowej przez system cyfrowej dystrybucji zintegrowany ze Sklepem.
2.5. W celu pobrania zakupionych Plików wymagany jest dostęp do Internetu na czas pobierania.
2.6. W przypadku podejrzeń otrzymania uszkodzonego pliku PDF prosimy o kontakt e-mail sklep@przegladorganizacji.pl w celu weryfikacji jego poprawności.


III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
3.1. Produkty w ofercie Sklepu sprzedawane są w formie elektronicznej/cyfrowej w ramach których nie przysługuje prawdo do odstąpienia umowy.
3.2. Prawo do odstąpienia od umowy tracone jest wraz z potwierdzeniem otrzymania wpłaty i przyznaniem konsumentowi dostępu do zakupionych materiałów. 


IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Administratorem danych jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Przeglad Organizacji, ul. Górska 6/10 lok. 71, 00-740 Warszawa, Polska
4.2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu:
 - realizacji zamówienia w sklepie internetowym.
 - dochodzenia swoich praw w przypadku naruszenia prawa autorskich przez konsumenta.
4.3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy zakupu.
4.5. Przypadku przekazania danych:
 - W przypadku korzystania ze sposobu płatności przez serwis DOTPAY dane przekazywane są w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do:
Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255
4.6. Każdy konsument posiadający zarejestrowane konto lub kupując jako „gość” ma prawo do:
 a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
 c) przenoszenia danych;
 d) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4.7. By skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt e-mail pod adresem sklep@przegladorganizacji.pl
4.8. Żądania związane z uniemożliwieniem identyfikacji konsumenta są możliwe nie wcześniej niż przed wycofaniem wszystkich zakupionych przez konsumenta materiałów z oferty sprzedaży internetowej (6 mc od daty publikacji internetowej).
4.9. W pozostałych przypadkach żądanie zostanie zrealizowane w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail.
4.10. Sprzedający nie odpowiada w przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail z przyczyn od niego niezależnych tzn.:
 - prac serwisowych firmy świadczącej hosting internetowy,
 - błędnie wpisanego adresu email.
4.11. Żądanie usunięcia konta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem faktu utracenia dostępu do systemu cyfrowej dystrybucji zakupionych materiałów, co uniemożliwi dostęp wcześniej zakupionych materiałów.
4.12. Konsument zobowiązany jest do pobrania kopii zakupionych materiałów i przechowywania ich we własnym zakresie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
5.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone prze datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu.
5.3. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin obowiązuje od dnia: 12.12.2012