Przegląd Organizacji 2023/2
Opis wydania

Perspektywy branży lotniczej na przykładzie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji profesora Stanisława Brzezińskiego z prezesem Spółki doktorem Tomaszem Szymczakiem

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NAUK O ZARZĄDZANIU  

Ewa Walińska - Profesor Alicja Jaruga jako twórca łódzkiej szkoły rachunkowości

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  

Agnieszka Sopińska, Patryk Dziurski - Postawy rodziny wobec działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych

Paula Pypłacz - Badania dotyczące robotyzacji procesów biznesowych w naukach o zarządzaniu. Systematyczny przegląd literatury

Agnieszka Izabela Baruk - Korzyści osiągane przez nabywców finalnych dzięki współdziałaniu z oferentami w kontekście kraju ich pochodzenia  

Maciej Zastempowski - Osobowość mikroprzedsiębiorców i jej rola w kreowaniu innowacyjności

ZARZĄDZANIE PROCESOWE  

Paweł Szewczyk - Dojrzałość procesowa producentów oraz dystrybutorów energii elektrycznej i ciepła systemowego w Polsce

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Agata Lulewicz-Sas, Hanna Kinowska, Anna Kononiuk, Kamila Doniec - Relationship between Sustainable Human Resources Management and Employee Engagement in Creative Professions on the Example of Architects

Maciej Szafrański, Kamila Borseková, Waldemar Jędrzejczyk - Transferable Competencies or Transferability of Competencies?

Anna Tomaszuk, Anna Wasiluk - Pokolenie Z — perspektywa zaufania do przełożonych i współpracowników

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TNOiK 

Matylda Bojar, Jakub Bis - Wiosna w lubelskim oddziale TNOiK

Publikacje z rocznika