Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — uczelnia przyszłości

Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z Markiem Rockim - rektorem Szkoły Głównej Handlowej oraz Piotrem Wachowiakiem - prorektorem ds. nauki i zarządzania, dyrektorem Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej
Od lewej: dr hab. Marek Rocki, prof SGH; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Stanisław Brzeziński: Od dwóch lat stoicie Panowie na czele Szkoły Głównej Handlowej – wiodącej uczelni ekonomicznej w naszym kraju. Proszę powiedzieć Czytelnikom „Przeglądu Organizacji”, jak Panowie oceniają ten okres swojej działalności. Co udało się osiągnąć w tym czasie?

Marek Rocki, Piotr Wachowiak: Był to okres bardzo pracowity. Do największych osiągnieć możemy zaliczyć ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na budowę budynku przy ul. Batorego oraz opracowanie i przyjęcie przez Senat SGH nowej misji, a także wytycznych do wizji i strategii rozwoju naszej Uczelni na lata 2019-2030. Wypracowaliśmy również wartości, którymi w swoim działaniu kieruje się SGH. Do nich zalicza się: integracja społeczności akademickiej, doskonałość naukowa, przywództwo w edukacji ekonomicznej, otwartość i sprawność organizacyjna.

SB: Przejęte wartości rzeczywiście stanowią solidną podstawę do rozwoju SGH. Porozmawiajmy o niektórych z nich. Jak rozumiecie Panowie doskonałość naukową?

MR, PW: Działalność naukowa była zawsze wizytówką naszej Uczelni, przede wszystkim z uwagi na wymierny, udokumentowany i uznawany przez środowisko dorobek naukowy, publikacje wyników działalności badawczej czy też praktyczne zastosowanie wyników badań w życiu gospodarczym. Jesteśmy dumni z potencjału intelektualnego, który zapewnia najwyższą jakość realizowanych projektów badawczych i jednocześnie mobilizuje nas do poszerzania zasięgu działań naukowych o współpracę z wiodącymi uczelniami i ośrodkami naukowymi, z biznesem w obszarze wsparcia analitycznego czy realizowania konkretnych zleceń dotyczących badań i ekspertyz gospodarczych. Obecnie pracujemy nad otwartym dostępem oraz uzyskaniem certyfikatu HR Excellence in Research Komisji Europejskiej. W marcu uruchomiliśmy Cyfrowe Otwarte Repozytorium, które zawiera publikacje dorobku naukowego pracowników i współpracowników SGH. Są one udostępniane w otwartym dostępie (Open Access). Opracowujemy strategię działania Oficyny Wydawniczej. Rozpoczęliśmy działania mające na celu wprowadzenie dwóch uczelnianych czasopism na listę filadelfijską.

SB: A w czym przejawia się przywództwo w edukacji ekonomicznej?

MR, PW: Rozumiemy tę wartość jako imperatyw dokonywania reform i przekształceń w obszarze jakości kształcenia. Strategicznym celem jest prowadzenie dydaktyki na światowym poziomie, w tym stałe potwierdzanie jej jakości między innymi prestiżowymi akredytacjami czy wysokimi lokatami w rankingach o zasięgu międzynarodowym. Oferta dydaktyczna winna zawierać programy dostosowane do przyszłych, prognozowanych potrzeb gospodarki, przygotowane przy współudziale przedstawicieli praktyki gospodarczej.

SB: Ogromne znaczenie dla rozwoju Szkoły Głównej Handlowej ma jej umiędzynarodowienie. Jakie kroki podejmują władze SGH w tym zakresie?

MR, PW: Współpraca międzynarodowa jest dla nas szczególnie ważna. Nie wyobrażamy sobie bez niej rozwoju SGH. Obecnie współpraca jest bardzo dobra. Szczególnie jeśli chodzi o wymianę studentów i pracowników naukowych. Mamy podpisane umowy z ponad 130 uczelniami zagranicznymi na całym świecie. Wartość, jaką stanowi otwartość Uczelni, kieruje nas między innymi w stronę budowania ścisłych relacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jej znaczenie podkreślać ma wysoki stopień umiędzynarodowienia badań naukowych i dydaktyki, zwiększenie liczby zagranicznych pracowników naukowych oraz dydaktycznych, studentów i doktorantów, zdecydowane rozszerzenie współpracy i otwarcie na jej różne formy. Zamierzamy zintensyfikować współpracę z uczelniami zagranicznymi również w obszarze publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym. Planujemy również zwiększyć ofertę dla studentów i uczestników programów szkoleniowych z zagranicy, szczególnie z Europy Wschodniej, Azji oraz Afryki.

SB: Wiele się w ostatnim czasie dzieje w relacjach Polski z USA. Poza Białym Domem szczególnie aktywny w relacjach z naszym krajem jest stan Nevada. W październiku 2017 r. oficjalną wizytę w Polsce złożył gubernator tego stanu Brian Sandoval, który odwiedził tylko jedną uczelnię – Szkołę Główną Handlową …

MR, PW: Pan redaktor ma rację. Goście z Nevady odwiedzili nas już po raz drugi i tym razem SGH było jedynym akademickim przystankiem podczas podróży gubernatora do Polski. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że Polska była jedynym krajem odwiedzanym przez szefa stanu Nevada w Europie. Co więcej, Dzień Nevady w SGH był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w relacjach stanu Nevada zarówno z Polską, jak i innymi krajami Europy, a wybór SGH wynikał m.in. z intensywnie budowanych relacji pomiędzy Nevadą i uczelniami tego stanu a naszą uczelnią. Warto przy tym przypomnieć, że Dzień Nevady nawiązywał do Tygodnia Polskiej Nauki i Biznesu w Nevadzie w marcu 2017 roku, w którym uczestniczyła delegacja SGH. Nasze relacje szybko się rozwijają. W zeszłym roku powołaliśmy pełnomocnika rektora ds. współpracy ze stanem Nevada oraz podpisaliśmy wielowymiarową umowę o współpracy pomiędzy SGH a Uniwersytetem Nevady w Reno, która koncentruje się na wspólnych badaniach, wymianie kadry akademickiej i studentów oraz promocji przedsiębiorczości – w tym wsparciu dla akademickich startupów.

SB: Jakie są obecnie główne kierunki rozwoju współpracy SGH ze stanem Nevada?

MR, PW: Współpraca z silnymi partnerami amerykańskimi – administracją i światem akademickim w Nevadzie – otwiera przed nami wiele możliwości. Zacieśniamy relacje z naszym partnerem strategicznym – Szkołą Biznesu Uniwersytetu Nevady w Reno (UNR). W marcu br. miała miejsce oficjalna wizyta władz SGH w stanie Nevada, której rezultatem było m.in. rozpoczęcie intensywnych prac nad podwójnym dyplomem na studiach magisterskich na kierunku ekonomia, a w przyszłości także w obszarze zarządzania, pomiędzy SGH i UNR.

Wielowymiarowa współpraca akademicka powinna się opierać na wspólnych projektach badawczych. Stąd też SGH odwiedziło już w tym celu kilku profesorów UNR, a i nasi pracownicy akademiccy przebywali z wizytami roboczymi w Reno. Naszym celem długookresowym jest rozwój współpracy w obszarze przedsiębiorczości.

SB: To znaczy kładziecie Panowie nacisk na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

MR, PW: Rozwój przedsiębiorczości akademickiej – startupów, które powstają na uczelnianych kampusach lub w ich pobliżu – ma niezwykle istotne znaczenie zarówno dla przyszłości indywidualnych karier naszych absolwentów, jak i ogółu społeczeństwa korzystającego z innowacji technologiczno-ekonomicznych. Niedawno z pomocą Banku Millenium otworzyliśmy Centrum Coworkingu SGH, które jest przestrzenią przyjazną dla przedsiębiorczych studentów i idealnym miejscem do wymiany akademickich startupów z naszymi partnerami na całym świecie. Tym samym Uczelnia zamierza przyswajać i kształtować nowe idee, innowacyjne pomysły, wyzwalać kreatywność, wspierać przedsiębiorczość i aktywność twórczą.

SB: Jak powinna - zdaniem Panów Rektorów - na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej wyglądać polska uczelnia przyszłości?

MR, PW: Koncepcja uczelni przyszłości została określona w naszej wizji, która zakłada, że SGH jest elitarną uczelnią ekonomiczną o akademickim charakterze i stawiającą wysokie wymagania swej społeczności, kształcącą na najwyższym poziomie, łączącą cechy uniwersytetu ekonomicznego i praktycznej szkoły biznesu. Cechami charakterystycznymi Uczelni jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych także w wymiarze międzynarodowym. SGH jest Uczelnią zorientowaną na potrzeby otwartej gospodarki, współpracującą z praktyką gospodarczą, administracją publiczną i organizacjami społecznymi, kooperującą i prowadzącą stały dialog z kluczowymi interesariuszami, będącą liderem inicjatyw integrujących środowiska ekonomiczne tak w kraju, jak i za granicą, a przede wszystkim Uczelnią otwartą i wspierającą nowe idee społeczne. Jest to Uczelnia kształcąca przez całe życie na najwyższym poziomie. Jest również otwarta, tolerancyjna i wrażliwa społecznie.

SB: Jakie wyzwania stoją przed władzami Szkoły Głównej Handlowej do realizacji jeszcze w tej kadencji?

MR, PW: Wyznawania te wynikają z uwarunkowań, w których działa SGH. Do najważniejszych można zaliczyć turbulencje w gospodarce, a także reformy i gospodarcze zmiany systemowe tak w kraju, jak i poza jego granicami. Obserwowana i postępująca globalizacja i współzależność gospodarcza w świecie ma także bezpośredni i niebagatelny wpływ na kondycję szkolnictwa wyższego, zanikają bądź nabierają nowego kształtu bariery w edukacji akademickiej, rozwijają się programy wymiany studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ale także dynamicznie powiększa się konkurencja pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi. Wahania demograficzne, różnorodne wpływy kulturowe, mobilność na niespotykaną dotychczas skalę, nowe, nieraz niezwykle interesujące i atrakcyjne modele karier, ale również związana z tym i wypływająca z tego niepewność co do wykonywania określonego zawodu, segmentacja rynków pracy, a także zmiany charakteru pracy poprzez jej zautomatyzowanie i robotyzację, wywierają i będą nadal w coraz większym stopniu wywierać wpływ na tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej, koniecznej dla wyposażenia absolwentów w nowe kompetencje, a w konsekwencji atrakcyjny, a więc ceniony przez przyszłych pracodawców dyplom ukończenia studiów. Niezwykle istotnym wyzwaniem jest przygotowywana i nadchodząca reforma prawa w obszarze szkolnictwa wyższego. Trzeba spodziewać się wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania uczelni wyższych, ale również jeszcze większej roli parametryzacji nauki i szkolnictwa, a co za tym idzie, wzrostu liczby wskaźników monitorujących efektywność pracy i świadczonych usług edukacyjnych oraz w obszarze badań naukowych. Spodziewamy się zatem, a nawet jesteśmy pewni, iż takim wyzwaniom będziemy musieli stawić czoła, nie tylko im sprostać, lecz wyprzedzać i przewidywać nadchodzące zmiany.

SB: Jakie działania i przedsięwzięcia należy podejmować, aby można było zwiększyć pozycję rankingową Szkoły Głównej Handlowej i innych polskich uczelni w takich zestawieniach jak np. Times Higher Education World University Ranking?

MR, PW: Nie jest to sprawa prosta. Myślimy, że strategia rozwoju SGH, która będzie opracowana na podstawie przyjętych przez Senat założeń, w znacznym stopniu przyczyni się do przybliżenia SGH wejścia do takich rankingów.

SB: Dziękuję za rozmowę.