Etyka publikacji

Przegląd Organizacji jest czasopismem, które dąży do utrzymania najwyższych standardów w zakresie etyki publikacji obowiązujących w czasopismach poddawanych wzajemnej ocenie.Standardy te odzwierciedlają jakość pracy autorów zgłaszających swoje artykuły oraz reprezentowanych przez nich instytucji. Dlatego też, niezwykle ważnym jest ustanowienie i przestrzeganie standardów oczekiwanego postępowania etycznego dla autorów artykułów naukowych, które opublikowane zostaną w czasopiśmie. Artykuły autorów, którzy nie spełnią wymogów etyki publikacji, jak również wszelkie nadużycia odkryte na dowolnym etapie procesu publikacji, skutkować będą wycofaniem artykułu z publikacji. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do wykorzystania w dowolnym momencie oprogramowania wykrywającego plagiat w celu sprawdzenia zgłoszonych artykułów. Podejrzenia o plagiat lub podwójne publikowanie tego samego artykułu zostaną natychmiast zgłoszone właściwym organom.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

Autorzy zgłaszający swoje artykuły w celu publikacji w czasopiśmie Przegląd Organizacji powinni zapewnić zgodność z następującymi wymogami:

 • zgłaszany przez nich artykuł jest ich autorskim dziełem;
 • zawsze zapewnione zostaje należyte uznanie wkładu innych osób;
 • artykuł nie został wcześniej publikowany nigdzie indziej;
 • autorstwo artykułu ograniczone zostało do osób, które wniosły znaczący wkład w odniesieniu do pomysłu i wykonania przedstawionego badania. Należy właściwie zaznaczyć udział w powstaniu artykułu innych autorów, współpracowników oraz źródeł;
 • autor artykułu jest odpowiedzialny za jego właściwą edycję językową przed jego zgłoszeniem do publikacji;
 • artykuł nie stanowi kopii lub plagiatu całości ani fragmentu innego opracowania;
 • wszystkie zgłoszenia muszą zawierać upublicznienie wszelkich związków, które mogłyby zostać uznane jako reprezentujące potencjalny konflikt interesów;
 • jeśli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w opublikowanym artykule swojego autorstwa, jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie o takim fakcie wydawcy czasopisma oraz współpraca z wydawcą w zakresie wyjaśnienia takiego błędu lub niedokładności;
 • autorzy, których artykuły zawierają prezentację badań własnych, powinni zamieścić w nich dokładne wyjaśnienie przeprowadzonych prac oraz obiektywną analizę ich istotności.

Autorzy dokonują zgłoszenia artykułów przy wykorzystaniu procedury on-line. Jednoczesne zgłoszenie do publikacji jednego artykułu w więcej niż jednym czasopiśmie naukowym traktowane będzie jako naruszenia etyki publikacji. Redakcja czasopisma uzgodniła, że w odniesieniu do etyki publikacji przyjęte zostają wytyczne Komitetu Etyki Publikacji stworzone w trakcie II Konferencji o Integracji Badań w Singapurze w 2010 roku. Wytyczne te wyznaczają międzynarodowe standardy dla autorów publikujących wyniki badań naukowych oraz definiują następujące praktyki w zakresie odpowiedzialnego publikowania wyników badań:

 • prezentowane wyniki badań powinny były zostać przeprowadzone w etyczny i odpowiedzialny sposób oraz pozostają one w zgodzie z wszelkimi mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi;
 • naukowcy powinni prezentować uzyskane wyniki badań w przejrzysty i uczciwy sposób, bez wymyślania, fałszowania lub manipulowania danymi w nieodpowiedni (nieetyczny) sposób;
 • naukowcy powinni dążyć do opisywania zastosowanych przez nich metod w przejrzysty i jednoznaczny sposób, umożliwiając w ten sposób innym naukowcom uzyskanie potwierdzenia uzyskanych przez nich wyników badań;
 • wszyscy autorzy artykułu przyjmują zbiorową odpowiedzialność za zgłoszony przez nich i opublikowany artykuł;
 • autorstwo opublikowanych badań powinno odzwierciedlać właściwy wkład wszystkich autorów w pracę and powstaniem artykułu i jej prezentację;
 • publikacje wymagają podania źródła finansowania oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów.