Historia

Przegląd Organizacji jest jednym z najstarszych czasopism na świecie z dyscypliny zarządzania. Twórcą i jego wieloletnim redaktorem naczelnym był wybitny polski ekonomista profesor Karol Adamiecki. Pierwszy numer tego miesięcznika ukazał się w 1926 r. Najstarszym czasopismem na świecie w tej samej dyscyplinie co Przegląd Organizacji jest jednak Harvard Business Review, którego wydawcą od 1922 r. jest Harvard Business School – najsłynniejsza na świecie szkoła biznesowa.

W słowie wstępnym do pierwszego numeru Przeglądu Organizacji zapisana została idea jego powstania, tj. czasopismo to (…) będzie zawsze i przede wszystkim hołdowało zasadniczej idei, zawartej w samym wyrazie organizacja: ład, porządek, współdziałanie. Podkreślono jednocześnie, iż będą to główne hasła, pod którymi Przegląd Organizacji będzie rozwijał swój program (Słowo wstępne, 1926, s.1).

Należy podkreślić, że są to nadal aktualne i cenne słowa, które prawie od stu lat tworzą trwałą misję Przeglądu Organizacji. Wprawdzie obszar zainteresowań nauk o zarządzaniu cały czas zmienia się i pogłębia, to jednak misja tego czasopisma stworzona przez profesora Karola Adamieckiego i jego współpracowników jest nadal aktualna.

Na łamach Przeglądu Organizacji, na przestrzeni jego prawie stuletniej historii, wyniki swoich badań publikowali najwybitniejsi polscy naukowcy, tj. oprócz Karola Adamieckiego, Władysław Baliński, Stanisław Bieńkowski, Alfred Czerwiński, Piotr Drzewiecki, Stefan Filipowski, Stanisław Guzicki, Ber Haus, Witold Kieżun, Tadeusz Kotarbiński, Jerzy Trzcieniecki, Stefan Kwiatkowski, Jan Zieleniewski, Stanisław Sudoł i wielu innych. W miesięczniku tym prezentowali swoje osiągnięcia naukowe również wybitni uczeni światowego formatu, między innymi: Henri Fayol, Henri Louis Le Chatelier, Frederic Winslow Taylor czy Wallace Clark.

Przegląd Organizacji w całej swej długiej i bogatej historii był bardzo ważnym narzędziem, umożliwiającym postęp zarządzania w naszym kraju tak w dziedzinie nauki, jak i praktyki gospodarczej. Był i pozostał do dziś czasopismem o szerokim zasięgu. Na jego łamach prezentowano i czyni się to nadal, dorobek praktycznie wszystkich ośrodków naukowych w Polsce z dziedziny szeroko pojętego zarządzania. Dzięki temu niemalże na bieżąco prezentowane są Czytelnikom wyniki badań i dociekań największych autorytetów z tej dyscypliny naukowej.

Zgodnie z bardzo dobrą tradycją, redakcja czasopisma w pełni chroni tożsamość tak recenzentów, jak i autorów artykułów w całym procesie wydawniczym. Wszystkie teksty podlegają też korekcie językowej. Kryteria oceny i inne warunki publikacji tekstów naukowych są udostępniane  na stronie WWW czasopisma. Przegląd Organizacji jest też czasopismem samofinansującym się, a tym samym niezależnym od jakichkolwiek nacisków z zewnątrz, które mogłyby mieć wpływ na proces recenzji. Poza tym miesięcznik od kilku lat ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, m.in. poprzez członkostwo w jego Radzie Programowej wybitnych profesorów z innych państw oraz wzrost liczby publikacji autorów z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych.

Podkreślić należy, że Przegląd Organizacji, będąc jednym z najstarszych na świecie czasopism naukowych z dyscypliny zarządzania, przez cały okres działalności twórczo rozwija myśl i koncepcję założyciela profesora Karola Adamieckiego. Przestrzegane są  podstawowe zasady poszukiwania prawdy w życiu gospodarczym, w obszarze organizacji i zarządzania i ich upowszechniania w oparciu o profesjonalizm, rzetelność merytoryczną i metodyczną przy pełnym zachowaniu standardów etyki. Czasopismo jest w pełni otwarte na zasadnicze zmiany i uwarunkowania, jakie stwarza współczesny świat, makro- i mikrootoczenie każdego przedsiębiorstwa, instytucji publicznych i organizacji non-profit.

Przegląd Organizacji praktycznie niezmiennie jest wydawany jako miesięcznik w znacznym, jak na polskie warunki, nakładzie. W numerach oprócz artykułów naukowych zamieszczane są rozmowy redaktora naczelnego z przedstawicielami świata zarządzania, m.in.: Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni Tytułów Naukowych, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rektorami renomowanych polskich uczelni, np. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, Uniwersytetów Ekonomicznych we Wrocławiu, Poznaniu. Przekazuje się w nim także informacje o ważnych konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ponadto umieszczane są recenzje monografii i teksty prezentujące dobre praktyki zarządzania i biznesu.

Tego rodzaju działania będą podejmowane także w przyszłości. Są to bowiem bardzo ważne elementy tożsamości naukowej Przeglądu Organizacji. Dzięki temu czasopismo to stało się w ostatnim okresie zasadniczym i podstawowym forum prezentacji osiągnięć naukowych w obszarze organizacji i zarządzania, a obecnie w ramach nowej klasyfikacji dyscyplin – nauk o zarządzaniu i jakości. Teksty, jakie publikowane są w języku polskim obok zwiększającego się udziału artykułów w języku angielskim, zapewniają ścisłą więź z nauką światową, a zarazem mają bardzo istotne znaczenie dla rozwoju środowiska naukowego zarządzania i sfery praktyki. Autorami tekstów są zarówno pracownicy naukowi uniwersytetów, jak i uczelni technicznych. Praktycznie w każdym typie uczelni istnieje już i rozwija się aktywnie środowisko nauk o zarządzaniu i jakości, które ma możliwość dzielenia się wynikami swoich badań na łamach miesięcznika.

Przegląd Organizacji jest więc znaczącą wizytówką nauk o zarządzaniu w naszym kraju. Staramy się o to, aby czasopismo to, swoją misję – profesjonalnej platformy wymiany poglądów naukowych, krytycznego dyskursu i upowszechniania wyników badań i studiów –realizowało w sposób perfekcyjny, dbając o zachowanie najwyższych standardów wydawniczych, naukowych, redakcyjnych i etycznych.

W świetle wyników ostatniej procedury ewaluacji czasopism Przegląd Organizacji stał się jedynym z niewielu periodyków w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, umożliwiającym publikację tekstów naukowych w języku polskim. Pełni więc bardzo ważną rolę dla nauki, kultury, dla upowszechniania osiągnięć z zakresu organizacji i zarządzania w każdym sektorze: przedsiębiorstw, instytucji publicznych (zarządzania publicznego) i organizacji non-profit. W takim podejściu upatruje się znaczący jego wkład w rozwój nauki i praktyki polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Systematycznie prowadzone są prace zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości tego miesięcznika, m.in. poprzez nadawanie poszczególnym artykułom symbolu DOI oraz wprowadzany jest identyfikator ORCID autorów. Sukcesywnie udoskonalana jest strona internetowa czasopisma, w której proponuje się  jej dwujęzyczność (j. polski i angielski), zaś obecnie wdrażana jest zupełnie nowa platforma komunikacji pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami artykułów. Celem tych działań jest dalsze usprawnianie procesu wydawniczego czasopisma i minimalizacja błędów. Szeroko udostępniana jest już elektroniczna wersja Przeglądu Organizacji w formie interaktywnego PDF. Na stronie internetowej są dostępne wszystkie numery archiwalne, począwszy od 1990 r. Ponadto prowadzone są intensywne prace związane z wejściem do baz Web of Science, EBSCO oraz ERIH Plus.

Przegląd Organizacji zatem już obecnie spełnia podstawowe standardy najlepszych na świecie czasopism naukowych z dyscypliny zarządzania.

Załączniki
PRZEGLĄD ORGANIZACJI - WCZORAJ I DZIŚ. ROLA CZASOPISMA W ROZWOJU NAUK O ZARZĄDZANIU. CZ. 1
PRZEGLĄD ORGANIZACJI - WCZORAJ I DZIŚ. ROLA CZASOPISMA W ROZWOJU NAUK O ZARZĄDZANIU. CZ. 2
Przegląd Organizacji w latach 1926-1939
Mędrzec z INO
Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu