logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 10/2021
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Determinanty wykorzystania intuicji w podejmowaniu decyzji kierowniczych

Celem artykułu jest określenie jakie determinanty wpływają na wykorzystanie intuicji w praktyce podejmowania decyzji. Dążąc do realizacji tak sformułowanego celu przeprowadzone zostały badania empiryczne na grupie 300 osób zarządzających. Wpływ poszczególnych determinant na stopień wykorzystania intuicji w procesach decyzyjnych określony został przy wykorzystaniu modelu regresji prostej.

Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej podjęto próbę zdefiniowana niejednoznacznego pojęcia intuicji oraz określenia jego cech charakterystycznych. Następnie dokonano przeglądu literatury z obszaru intuicji w zarządzaniu w celu zidentyfikowania potencjalnych determinant zastosowania intuicji w procesach decyzyjnych. Umożliwiło to sformułowania autorskiej typologii czynników wpływających na wykorzystanie intuicji w praktyce. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań będące weryfikacją zaproponowanej, w części literaturowej artykułu, typologii. Artykuł kończą wnioski oraz rekomendacje dotyczące przyszłych kierunków badań.

Rozwój relacji współpracy pomiędzy organizacjami projektowymi – wyniki badań empirycznych

Celem artykułu jest identyfikacja specyfiki i wzorców rozwoju relacji współpracy pomiędzy organizacjami projektowymi. Badanie wykorzystuje metodę wielokrotnego studium przypadku, poprzedzonego systematycznym przeglądem literatury na temat rozwoju relacji międzyorganizacyjnych. Wyniki badań pokazują specyfikę relacji międzyorganizacyjnych w realizacji projektów. Opisując zachowania aktorów i wzorce rozwoju relacji, wyniki badań wyjaśniają mechanizmy rozwoju relacji i dają podstawy do przewidywania ewolucji współpracy pomiędzy organizacjami projektowymi. Badanie wnosi wkład do literatury z zakresu rozwoju relacji międzyorganizacyjnych, polegający na dokonaniu przeglądu istniejących modeli cyklu życia relacji międzyorganizacyjnych z perspektywy projektowej i ujawniając nową perspektywę badawczą skoncentrowaną na tej grupie podmiotów.

Wykorzystanie rozwiązań Web w zarządzaniu wartością klienta w sektorze MSP

Celem artykułu jest pokazanie dynamiki wykorzystania rozwiązań Web w zarządzaniu wartością klienta. W artykule dokonano dogłębnej analizy literatury z dwóch głównych perspektyw. Pierwszy dotyczył ewolucji i funkcjonalności zapewnianych przez rozwiązania webowe. Drugim było pokazanie związku między ewolucją technologii webowej a możliwościami w obszarze zarządzania wartością dla klienta. Jak pokazuje krytyczna analiza literatury, ewolucja rozwiązań webowych przyczyniła się do radykalnych zmian w kształtowaniu modeli biznesowych, w których szczególną rolę odgrywa zarządzanie wartością klienta. W celu weryfikacji praktycznej hipotezy badawczej w artykule opisano badania przeprowadzone przez autorów w latach 2019-2020. Badanie w formie ankiety bezpośredniej przeprowadzono dwuetapowo na grupie 279 i 253 respondentów.

Zdolności dynamiczne Big Data: studium przypadku

Systemy oparte na sztucznej inteligencji wpływają na branżę i umożliwiają wdrażanie nowych modeli biznesowych. Celem artykułu jest opracowanie modelu dynamicznych zdolności big data, które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania technik sztucznej inteligencji w procesach biznesowych. W artykule przedstawiono studium przypadku w dużej firmie z branży handlu detalicznego oraz realizację dwóch projektów opartych na algorytmach sztucznej inteligencji: systemu wspierającego marketing bezpośredni oraz systemu prognozowania popytu. Wyniki badania wskazują, że zidentyfikowane zdolności zwiększają szanse powodzenia projektów opartych na sztucznej inteligencji. Istotnym wnioskiem, który płynie z badania jest to, że zdolność infrastruktury danych organizacji do szybkiego reagowania na nowe potrzeby biznesowe okazała się podstawą powodzenia projektów opartych na AI.

Etnocentryzm konsumencki wśród polskich konsumentów w dobie pandemii koronawirusa COVID-19

Przedmiotem artykułu jest etnocentryzm konsumencki. Zjawisko to w artykule zostało ogólnie scharakteryzowane w ujęciu teoretycznym, w którym wyjaśniono, na czym ono polega oraz jakie są jego czynniki zarówno o charakterze uniwersalnym, jak i odnoszące się do postaw konsumentów w Polsce. W takiej perspektywie omówione zostały wyniki badań empirycznych nad poziomem etnocentryzmu konsumenckiego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Wyniki badań wskazują, że pandemia koronawirusa jest czynnikiem w nieznacznym stopniu wyzwalającym wzmożone postawy etnocentryczne.

POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. małopolskim i śląskim. Badaniami objęto grupę 125 firm funkcjonujących w branży stalowej, maszynowej, koksowniczej, górniczej i energetycznej. Badania potwierdziły, że ankietowane przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności nowoczesne koncepcje zarządzania, chociaż ich popularność jest silnie zróżnicowana (jedynie jeden podmiot wskazał, że nie stosuje żadnej z nich). Do najbardziej popularnych należą controlling i outsourcing, natomiast najrzadziej stosowane są strategiczna karta wyników oraz Business Process Reengineering. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.