logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 6/2022
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego z perspektywy logiki
Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi mogłoby stanowić młodą specjalność w dyscyplinie nauk o zarządzaniu pod warunkiem legitymizacji przez szeroko rozumiane środowisko akademickie dorobku badawczego i teoretycznego zgromadzonego do chwili obecnej. Najpoważniejszą przeszkodą w budowaniu paradygmatu naukowego młodej specjalności jest brak jednej, powszechnie akceptowalnej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Artykuł ma charakter konceptualny a jego celem jest sformułowanie propozycji definiowania przedsiębiorstwa rodzinnego na miarę XXI wieku, zgodnie z zasadami logiki i w nawiązaniu do najlepszych praktyk nauki amerykańskiej w tym względzie.
Przegląd badań dotyczących społecznych i środowiskowych efektów zaangażowania przedsiębiorstw w CSR
Choć badania nad społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) mają długą tradycję, wiedza dotycząca społecznych i środowiskowych efektów tego typu działalności przedsiębiorstw jest stosunkowo ograniczona. Celem niniejszego artykułu jest przegląd literatury dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dyskusja wyników zidentyfikowanych prac naukowych z punktu widzenia społecznych i środowiskowych konsekwencji CSR. Badaniem zostały objęte prace naukowe opublikowane w latach 2010-2020 w 27 wiodących czasopismach z zakresu organizacji i zarządzania, biznesu międzynarodowego oraz CSR i etyki biznesu. Wyniki przeglądu wskazują, że pomimo rosnącej popularności badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu wciąż wiemy bardzo niewiele na temat faktycznych konsekwencji społecznych i środowiskowych CSR. Badacze skupiają się przede wszystkim na efektach ekonomicznych i organizacyjnych pomijając szerszy kontekst, w którym działają podmioty gospodarcze. Dokonany przegląd pozwolił zidentyfikować 33 artykuły, które dotyczyły przede wszystkim wpływu CSR na zmniejszenie oddziaływania na środowisko przyrodnicze, znaczenia CSR dla rozwoju krajów rozwijających się, a także poprawy warunków pracy i obniżenia skłonności przedsiębiorstw do unikania opodatkowania.
Zarządzanie projektami w startupach – przegląd literatury
Startupy to organizacje, których duża popularność przekłada się na wzrostowy trend publikowania badań nad ich specyfiką i modelami pracy. Wiele z nich przedstawia fragmentaryczny obraz, dotyczący konkretnej grupy organizacji, osadzonych w szczególnym otoczeniu. W artykule autor dokonał systematycznego przeglądu literatury. Przeprowadzona analiza jakościowa pomogła odpowiedzieć na pytania badawcze, a także wzmocnić kontekst zwinności w startupach. Ciągłe konstytuowanie metodyk i praktyk ważne jest dla budowy modelu biznesowego młodej organizacji. Z drugiej strony rozwój instrumentarium projektowego wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla startupu na drodze od improwizacji do instytucjonalizacji procesów zarządzania projektami.
Wymiary zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego ujęcia wymiarów zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i przetestowanie narzędzi do pomiaru. Zrealizowano go za pomocą wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2021 roku na próbie 1010 pracowników z zastosowaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej (SEM CFA). Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zrównoważony rozwój na poziomie ZZL jest złożonym, wieloaspektowym konstruktem i obejmuje on aspekty: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i etyczne. Z badań wynika, że z perspektywy pracowników aspekty: ekonomiczny, społeczny i etyczny tworzą całość odrębną od ekologicznego ZZL. Wartość dodana przeprowadzonych badań empirycznych obejmuje ujawnienie znaczenia wymiaru etycznego oraz wykazanie, że z perspektywy pracowników stanowi on całość z aspektem społecznym i ekonomicznym.
Ludzie i technologia - profil kompetencyjny pracowników przemysłu 4.0
Celem artykułu jest analiza wpływu Przemysłu 4.0 na kompetencje pracowników i zmiany na rynku pracy. Jest on realizowany z hipotezą badawczą, że Przemysł 4.0 wpływa na to, jak kształtują się dziś kompetencje pracowników. Pierwotne badania opierały się na literaturze eksperckiej i analizie statystycznej pozyskanych danych. W badaniu wzięło udział 154 przedstawicieli dziewięciu sektorów. Kwestionariusz przeznaczony był głównie dla firm, które wykorzystują nowoczesne technologie. Relacje zostały przeanalizowane przy użyciu współczynnika korelacji rang Spearmana. Badania prowadzą do wniosku, że najbardziej pożądanymi kompetencjami we współczesnej gospodarce są szybkie działanie, logiczne myślenie, umiejętności pracy w zespole i zdolność do zmiany. Jednocześnie dyplom inżyniera i wykształcenie techniczne, umiejętności zarządzania projektami i umiejętność pracy w środowisku wielopokoleniowym straciły na znaczeniu. Wykazano, że w większości sektorów przywiązywano wagę do podobnych kompetencji.
POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania wpływa przecież na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych. Autor przedstawia procedurę systematycznego przeglądu literatury. Podkreśla znaczenie doboru badanej literatury, a dalej techniki analizy ilościowej i interpretacyjnej. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.
ROLA MENEDŻERA WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
Przedstawione opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące analizy wielofunkcyjności działań menedżerów zatrudnianych w organizacjach, w różnych strukturach i na różnych płaszczyznach odpowiedzialności zawodowej, społecznej i administracyjnej. Opracowanie zawiera wyniki refleksji naukowych bazujących na analizie literatury przedmiotu. Interpretacje autorskie oparte są na obserwacji nieuczestniczącej i wykonywanych działaniach, w których autor zaangażowany był osobiście. W opisach wykorzystane zostały doświadczenia własne obejmujące pracę w sferze podmiotów gospodarczych, wieloletnią pracę w obszarach administracyjnych oraz bardzo obszerną działalność społeczną. W opracowaniu opisano formy działania i role, jakie pełni menedżer w szerokim wachlarzu organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na intelektualny aspekt, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla. Scharakteryzowano cechy osobowościowe jakimi powinni wyróżniać się menedżerowie kierujący zespołami międzynarodowymi. W postaci tabelarycznej zostały przedstawione najważniejsze predyspozycje, jakie powinni mieć współcześni menedżerowie. Uwypuklone zostały cechy menedżerów dla różnych poziomów hierarchicznych zajmowanych przez nich stanowisk.