logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 4/2022
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Cyfryzacja w przedsiębiorstwach turystycznych w warunkach COVID-19. Pozytywne i negatywne konsekwencje
Pandemia COVID-19 zmusiła przedsiębiorców do bardziej intensywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi cyfryzacji. Jednym z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19 jest sektor turystyki. Celem artykułu jest wskazanie czy i w jaki sposób przyspieszenie procesów cyfryzacji, wywołane pandemią COVID-19, sprzyjało wykorzystaniu narzędzi cyfryzacji w przedsiębiorstwach sektora turystycznego oraz jak wpłynęło na ich funkcjonowanie. W tekście zaprezentowano wyniki badań jakościowych, zrealizowanych na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 roku, w formie czterech grupowych wywiadów zogniskowanych przeprowadzonych z 22 reprezentantami różnych branż sektora turystyki. Badania pozwoliły zidentyfikować szereg pozytywnych i negatywnych konsekwencji stosowania rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach turystycznych w dobie pandemii COVID-19. Wśród skutków pozytywnych wymienić można np. poszerzenie rynku, utrzymanie kontaktu z klientami, zdobycie nowych kompetencji przez pracowników czy oszczędność zasobów. Wśród negatywnych konsekwencji wskazano m.in. wysoką niepewność generującą koszty, braki kadrowe, obniżenie ceny usług oraz negatywny wpływ pracy zdalnej na zdrowie psychiczne pracowników.
Sektor kultury w ujęciu koncepcji smart. Kontekst pandemii COVID-19
Artykuł porusza problematykę koncepcji smart w sektorze kultury, związanej przede wszystkim z wykorzystaniem nowych technologii. Praktyka gospodarcza pokazuje, że w omawianym sektorze można zaobserwować różne ich przykłady. Jednak znaczący wzrost wykorzystania nowych technologii można było zaobserwować w czasie pandemii COVID-19, szczególnie w sztukach performatywnych, reprezentowanych przez teatry. Celem artykułu jest identyfikacja przejawów koncepcji smart w sektorze kultury poprzez ich egzemplifikację w obszarze sztuk performatywnych, widocznych szczególnie w warunkach pandemicznych. Zaprezentowane wyniki odnoszą się do jakościowych badań terenowych, zrealizowanych wśród teatrów publicznych i niepublicznych.
Adaptacja miasta Warszawa do koncepcji smart city w oparciu o model odporności (resiliency model)
Koncepcja smart city, stanowiąca następstwo doktryny zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych, w ciągu ostatniego dziesięciolecia zyskała popularność na arenie międzynarodowej. Przeprowadzona dyskusja literatury światowej wskazuje na konieczność intensywnych działań, zarówno w obszarach nauki, jak i praktyki gospodarczej, na rzecz wdrażania, monitorowania i rozwoju koncepcji smart city. Celem artykułu jest wyjaśnienie specyfiki koncepcji smart city na podstawie systematycznego przeglądu literatury oraz identyfikacja procesu adaptacji Warszawy do koncepcji smart city. W publikacji wykorzystano metodykę przeprowadzania systematycznego przeglądu literatury w zakresie rozwoju koncepcji smart city oraz funkcjonujących modeli inteligentnych miast. Analiza z wykorzystaniem elementów studium przypadku została przeprowadzona na podstawie dostępnych raportów, rankingów i oficjalnych dokumentów miasta Warszawy. W efekcie zaprezentowana została charakterystyka miasta wskazująca na stopień rozwoju miasta Warszawy jako miasta inteligentnego. Analiza wyjaśnia mechanizmy realizacji przedsięwzięć typu smart w Warszawie, dając jednocześnie podstawy do wskazania modelu odporności miasta jako modelu adaptacji adekwatnego dla tego miasta. Podjęte przez autorki rozważania ukierunkowane na rozwój koncepcji smart city, zwieńczone propozycją modelu inteligentnego miasta, ujawniają perspektywę badawczą skoncentrowaną na polskich miastach.
Zmienność modelu biznesu
Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ściśle związane są ze zmianą sposobu myślenia, który powinien być wpisany w cele strategiczne funkcjonowania danej firmy. Przyjęcie odpowiedniego modelu biznesu oraz powiązanie go z działaniami w przedsiębiorstwie wymaga ciągłej obserwacji otoczenia oraz powiązania zarządzania strategicznego z działaniami taktyczno-operacyjnymi. Autorzy w pracy ukazali model biznesu składający się z czterech powiązanych ze sobą elementów, mianowicie: propozycji tworzenia wartości dla klienta, formuły zysku, kluczowych zasobów oraz funkcjonujących procesów. W artykule ujęto również badanie typu „case-study”, w którym porównano wyniki badań uzyskane w latach 2018 i 2019 uwzględniające wykorzystanie działań marketingowych w tworzeniu modelu biznesu w przedsiębiorstwie, które jest liderem na rynku w swojej branży. W badaniu tym wysokie oceny potwierdziły prawidłową realizację strategii, elastyczne podejście do klientów oraz działań marketingowych z uwzględnieniem budowania trwałych relacji rynkowych. W wyniku badań wskazano, że elementami mającymi kluczowe znaczenie przy projektowaniu modelu biznesu pozostają, analiza otoczenia przeprowadzana w kontekście światowych trendów rozwojowych oraz podwyższanie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Zastosowanie kart kontrolnych do monitorowania zmian na rynku kompetencji pracowniczych
Celem artykułu jest opracowanie i zweryfikowanie innowacyjnej metody monitorowania rynku kompetencji stanowiącej składową zarządzania kompetencjami. Sprawne, bieżące uzupełnianie wiedzy o kompetencjach, które powinny być wymagane w organizacjach, jest ważne ze względu na dużą zmienność wymagań kompetencyjnych. W badaniach wykorzystano metodę kart kontrolnych, które zazwyczaj są stosowane w monitorowaniu procesów produkcyjnych w celu zapewnienia jakości. Zastosowana implementacja stanowi innowację w badaniu nad kompetencjami. Wyniki badania odniesiono do wymagań dotyczących wybranych kompetencji miękkich na rynku kompetencji. Wybór tylko jednego regionalnego rynku kompetencji, zawężonego do wybranych wymagań kompetencyjnych stanowi ograniczenie badań. Wprowadzone zawężenie jest jednak zdaniem autorów uprawnione na etapie opracowania i wstępnej weryfikacji metody, która powinna być doskonalona w dalszych badaniach. Przedstawione w opracowaniu rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie dla kadry zarządzającej organizacji w poszczególnych jej obszarach funkcjonalnych. Może na przykład stanowić przydatne narzędzie HRM.
POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania wpływa przecież na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych. Autor przedstawia procedurę systematycznego przeglądu literatury. Podkreśla znaczenie doboru badanej literatury, a dalej techniki analizy ilościowej i interpretacyjnej. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.