logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 12/2022
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Turkusowe miejsce pracy – między idealizmem a pragmatyzmem
Celem artykułu jest identyfikacja sposobów postrzegania koncepcji Organizacji Turkusu. Ich rozpoznanie może ułatwić zrozumienie pojawiających się dylematów związanych z ideą OT. Spełnienie postawionego zamierzenia prowadzi do prezentacji założeń OT i ich krytyki w zestawieniu z literaturą przedmiotu. Autor, wykorzystując rozumowanie dedukcyjne, identyfikuje argumenty „przeciw” i „za” implementacją tego rozwiązania oraz opracowuje rekomendacje dla praktyki zainteresowanej jej wdrożeniem. Artykuł inspiruje do badań, które zweryfikowałyby naukowo prezentowane rekomendacje oraz skłania do dalszej eksploracji sposobów funkcjonowania zgodnych z koncepcją OT (szczególnie implementacji jej zasad).
Zwinny system zarządzania jako remedium na szybkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw
Aby zachować konkurencyjność organizacje muszą reagować na turbulentne zmiany VUCA i BANI. W związku z tym zachodzi potrzeba poszukiwania dobrych praktyk i narzędzi, które stworzą system zarządzania odporny na te zakłócenia. Ustalenie czym charakteryzuje się świat VUCA i BANI pomoże zidentyfikować potrzebne rozwiązania. W artykule podjęto tematykę ustalenia, z jakich warstw, narzędzi i praktyk składa się zwinny system zarządzania. W tym celu przeanalizowano znane ramy architektury przedsiębiorstwa tworzące system zarządania. Wskazano niedoskonałości poszczególnych ram. W rezultacie badania zarekomendowano 47 konkretnych narzędzi i praktyk zwinnego systemu zarządzania i wskazano dalsze perspektywy badawcze.
Kreatywność jako kompetencja kierownika projektu
Artykuł ma na celu pokazanie, jak ważną rolę pełni kreatywność w pracy kierownika projektu, w szczególności na etapie rekrutacji do pracy na tym stanowisku, a także identyfikację, na którym etapie procesu rekrutacyjnego oraz w jaki sposób weryfikowana jest ta kompetencja. Autorki publikacji stawiają tezę, że kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji kierownika projektu, która obecnie jest wymagana przez pracodawców, aczkolwiek jest trudna do identyfikacji w momencie rekrutacji. Przeprowadzono analizę literaturową oraz przedstawiono studia przypadków dla organizacji projektowych opisujące wymagania dotyczące kreatywności w przyszłej pracy kierownika projektu. Dane zostały zebrane w oparciu o formularz zawierający pytania otwarte, następnie przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z respondentami. Pytania dotyczyły uwzględnienia kreatywności w publikacji ogłoszeń o pracę, badania kreatywności podczas rozmów rekrutacyjnych, poziomu etapu rekrutacji, na którym weryfikowana jest ta kompetencja, sposobu weryfikacji kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, formalnego poświadczenia kreatywności przed rozpoczęciem pracy jako kierownik projektu. Badania wykazały, że kreatywność jest kompetencją wymaganą przez współczesne organizacje i weryfikowaną w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przesłanki świadczące o umiejętnościach w zakresie kreatywności to m.in. nieszablonowe podejście do projektu, czyli stosowanie niestandardowych, a czasami nawet nieoczywistych rozwiązań. Podczas procesu rekrutacyjnego organizacje zwracają uwagę na referencje od poprzednich pracodawców, sukcesy i osiągnięcia, które do tej pory udało się zdobyć, a także sposób rozwiązywania postawionych zadań sprawdzających umiejętności kandydata na opisywane stanowisko.
W poszukiwaniu czynników wpływających na jakość komunikacji w projekcie – systematyczny przegląd literatury
Celem niniejszego artykułu jest określenie czynników wpływających istotnie na jakość komunikacji w projekcie. Przeprowadzony w ramach badania systematyczny przegląd literatury uzupełniony wsparty poprzez metodę „kuli śnieżnej” pozwolił odnaleźć wyniki badań empirycznych, w których zbadano czynniki wpływające na jakość komunikacji w projekcie. Na podstawie zebranych informacji określono trzy najważniejsze grupy czynników wpływające na jakość komunikacji i ich składowe tj. kompetencje uczestników projektu, organizacja procesu komunikacji i środowisko komunikacji. Zebrane wnioski mogą przyczynić się do lepszego poznania uwarunkowań jakości komunikacji w projekcie.
Preferencje podatkowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z branży IT z województwa dolnośląskiego – badanie pilotażowe
Celem artykułu jest zweryfikowanie narzędzia badawczego i zdiagnozowanie przyczyn niekorzystania z preferencji podatkowych przez podmioty do tego uprawnione. Badanie pilotażowe przeprowadzono na grupie 100 podmiotów z sektora IT w województwie dolnośląskim techniką CATI. Analiza wyników uzyskanych w badaniu wskazuje, że około 80?danych podmiotów nie korzysta z preferencji podatkowych pomimo spełnienia warunków do ich zastosowania. W artykule zidentyfikowano dwie główne ich grupy, tj. dotyczące warunków korzystania z preferencji (rozwiązania ustawowe, np. małe korzyści podatkowe, ograniczony zakres stosowania, brak jednolitych interpretacji przepisów, itd.), oraz o charakterze ogólnym wynikające z braku wiedzy oraz świadomości, że takie instrumenty są korzystne dla przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzone badanie było badaniem pilotażowym to nie zidentyfikowano istotnych korelacji statystycznych. Jednak potwierdzono poprawność działania narzędzia badawczego.
POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania wpływa przecież na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych. Autor przedstawia procedurę systematycznego przeglądu literatury. Podkreśla znaczenie doboru badanej literatury, a dalej techniki analizy ilościowej i interpretacyjnej. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.
ROLA MENEDŻERA WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
Przedstawione opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące analizy wielofunkcyjności działań menedżerów zatrudnianych w organizacjach, w różnych strukturach i na różnych płaszczyznach odpowiedzialności zawodowej, społecznej i administracyjnej. Opracowanie zawiera wyniki refleksji naukowych bazujących na analizie literatury przedmiotu. Interpretacje autorskie oparte są na obserwacji nieuczestniczącej i wykonywanych działaniach, w których autor zaangażowany był osobiście. W opisach wykorzystane zostały doświadczenia własne obejmujące pracę w sferze podmiotów gospodarczych, wieloletnią pracę w obszarach administracyjnych oraz bardzo obszerną działalność społeczną. W opracowaniu opisano formy działania i role, jakie pełni menedżer w szerokim wachlarzu organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na intelektualny aspekt, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla. Scharakteryzowano cechy osobowościowe jakimi powinni wyróżniać się menedżerowie kierujący zespołami międzynarodowymi. W postaci tabelarycznej zostały przedstawione najważniejsze predyspozycje, jakie powinni mieć współcześni menedżerowie. Uwypuklone zostały cechy menedżerów dla różnych poziomów hierarchicznych zajmowanych przez nich stanowisk.