logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 4/2021
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Szkoła zarządzania Jerzego Kurnala

W latach 60. XX w. zaczęła rozwijać się polska szkoła nauk organizacji i zarządzania, w dużej mierze czerpiąca inspiracje z osiągnięć amerykańskiej nauki, ale też wykorzystująca dorobek przedwojennej i współczesnej nauki polskiej. Jednym z pierwszych środowisk, w których rozwijano współczesną teorię organizacji i zarządzania był zespół Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie kierowany przez Profesora Jerzego Kurnala. Jerzy Kurnal i jego zespół wzbogacili własnymi badaniami i publikacjami podstawę teorii i metodologii nauk o zarządzaniu i rozwinęli dwa ważne nurty tej nauki:  zarządzanie ludźmi w organizacji i procesy informacyjno-decyzyjne. Stworzyli na SGPiS nowoczesne programy nauczania przedmiotu „Teoria organizacji i zarządzania”, stworzyli też podstawy programowe i podręczniki do kształcenia kadry kierowniczej. Jerzy Kurnal stworzył własną szkołę zarządzania – zespół badaczy i edukatorów, którzy przyczynili się w dużym stopniu do rozwoju nauki i udoskonalenia praktyki zarządzania i rozwoju środowiska oraz tożsamości tej dyscypliny.

Strategie konkurencji przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki

Problematyka podjęta w opracowaniu dotyczy zachowań strategicznych przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki, a w szczególności różnic w strategii konkurencji Teoretyczne fundamenty koncepcji zarządzania strategicznego wskazują na znaczenie różnych czynników dla wyborów strategicznych, w tym cechy sektorowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki. Wyniki empiryczne częściowo potwierdziły odmienność strategii w przedsiębiorstwach z sektorów wysokiej i niskiej techniki w odniesieniu do wyborów parametrów strategii konkurencji. 

Teoria „Czarnego Łabędzia” a przewidywanie kryzysów i katastrof

Celem artykułu jest prezentacja teorii „Czarne Łabędzie” oraz badanie przypadków  współczesnych zagrożeń związanych z cyberniebezpieczeństwami. Prowadzone prace mają na celu uzasadnienie  konieczności budowy skutecznego i efektywnego narzędzia do monitorowania takich kryzysów i katastrof. Ich cechą charakterystyczną jest to, że pojawiają się niespodziewanie i niezwykle rzadko. W końcowej części przedstawiono spis niezbędnych prac badawczych potrzebnych do realizacji projektu budowy systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania zagrożeń.  Nagłe kryzysy i katastrofy znajdują się na samym końcu łańcucha rozkładu prawdopodobieństwa ich zaistnienia. W artykule postawiono tezę, że ICT jest zarówno sprawcą kryzysów i katastrof, jak i może być pomocne w budowie skutecznego i efektywnego narzędzia do monitorowania zagrożeń. Polska wraz z postępem cywilizacyjnym i rozwojem ICT jest coraz to bardziej narażona  na zagrożenia opisane w teorii „Czarnego Łabędzia”. 

Model akceptacji internetowych informacji zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Z - wyniki badań pilotażowych

Dla przedstawicieli pokolenia Z technologia jest głównym narzędziem zdobywania i poszerzania wiedzy. Informacje zawarte w Internecie są dla nich podstawowym źródłem wiedzy z różnych dziedzin (w tym zdrowotnych). Opracowanie zawiera wyniki badań intencji behawioralnych (postaw akceptacyjnych) przedstawicieli pokolenia Z dotyczących wykorzystywania informacji zdrowotnych dostępnych w Internecie. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 200 studentów Politechniki Lubelskiej kierunku Informatyka w 2019 roku. Do modelowania wykorzystano model ścieżkowy cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS-PM). Uzyskane wyniki wskazują, że wybrane zmienne warunkujące intencje behawioralne i kształtujące postawy psychiczne (oczekiwana wydajność, oczekiwany wysiłek, wpływ społeczny i warunki ułatwiające) są istotne i wewnętrznie spójne. Istotną wartością przeprowadzonych badań było dostosowanie modelu UTAUT do oceny postaw akceptacyjnych i wnioskowania o preferencjach młodych internautów, dzięki czemu wykazano możliwość identyfikacji czynników wpływających na postawy akceptacyjne za pomocą modelu UTAUT.

Ekopromocja w polityce prośrodowiskowej przedsiębiorstwa. Studium przypadku Lidl Polska

Celem niniejszej publikacji jest próba oceny działań ekopromocyjnych w przedsiębiorstwie handlowym oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju działalności prośrodowiskowej. Główne pytanie badawcze dotyczyło zagadnienia: w  jaki sposób polskie przedsiębiorstwo zorientowane prośrodowiskowo realizuje działania ekopromocyjne w swojej działalności? Metodami badawczymi zastosowanymi w publikacji są: analiza literatury przedmiotu, studium przypadku, analiza wskaźnikowa. Okresem badawczym są lata 2016–2019. Niniejszy artykuł stanowi wkład do badań determinant ekomarketingu w działalności handlowej przedsiębiorstw. Studium przynosi zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę o wybranych elementach ekomarketingu ze szczególnym naciskiem na działania ekopromocyjne. Wśród najważniejszych wyników przeprowadzonych badań wymienić należy pogłębione wyjaśnienie możliwości zastosowania działań ekopromocyjnych. Co więcej, jak wynika z badań przypadku, implementacja działań ekopromocyjnych może być skutecznym instrumentem realizacji polityki prośrodowiskowej.

POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. małopolskim i śląskim. Badaniami objęto grupę 125 firm funkcjonujących w branży stalowej, maszynowej, koksowniczej, górniczej i energetycznej. Badania potwierdziły, że ankietowane przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności nowoczesne koncepcje zarządzania, chociaż ich popularność jest silnie zróżnicowana (jedynie jeden podmiot wskazał, że nie stosuje żadnej z nich). Do najbardziej popularnych należą controlling i outsourcing, natomiast najrzadziej stosowane są strategiczna karta wyników oraz Business Process Reengineering. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.
Potencjalne rezultaty wprowadzania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach
Panująca w światowej gospodarce ogromna konkurencja, wspierana dodatkowo wahaniami rynku, szczególnie wahaniami popytu klientów i niedoborem zasobów, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Koncepcja Przemysłu 4.0 może być jednym z rozwiązań pozwalających przezwyciężyć pojawiające się bariery i zapewnić rozwój tym podmiotom. Przemysł 4.0, obejmujący wiele współczesnych systemów automatyzacji, wymiany danych i technologii produkcji stanowi potencjał rozwoju dla wielu dziedzin. Jego wdrożenie będzie miało wpływ na cały łańcuch wartości, usprawni produkcję i procesy inżynieryjne, poprawi jakość produktów i usług, zoptymalizuje relacje między klientami i organizacjami, przynosząc nowe możliwości biznesowe i korzyści ekonomiczne, zmianę wymagań edukacyjnych i przekształcenie obecnego środowiska pracy. Podczas gdy nadchodząca rewolucja przemysłowa jest gorącym tematem wśród badaczy, jest równie ważna dla przedsiębiorstw i ich menedżerów, którzy są zainteresowani transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. W artykule, na podstawie kwerendy literaturowej, podjęto się przeanalizowania najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw w aspekcie wymagań Przemysłu 4.0.