logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 3/2022
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Przegląd głównych powodów działania, wizji oraz misji największych polskich firm prywatnych
Wizja i misja stanowią jedno z ważniejszych instrumentów zarządzania. Poza misją i wizją coraz częściej przedsiębiorstwa definiują także swój główny powód działania (purpose). Celem niniejszej pracy jest opisanie czy i jak największe polskie przedsiębiorstwa prywatne formułują swoje powody działania, wizje i misje. W badaniu uwzględniono 100 największych polskich firm prywatnych według rankingu Forbes „Ranking 100 Największych Polskich Firm Prywatnych” z 2020 roku. Ustalono, że żadna firma nie posiadała na swojej stronie informacji o powodzie swojej działalności. Zidentyfikowano 16 firm, które komunikowały swoją wizję, z czego w 9 przypadkach była ona sformułowana poprawnie, a w 7 niepoprawnie. Misję komunikowało na swoich stronach internetowych 38 firm, przy czym w 22 przypadkach była ona sformułowana poprawnie, a w 16 niepoprawnie. Podano przykłady sformułowań wizji i misji uznanych za poprawne oraz niepoprawne. Zaproponowano także kierunki dalszych badań.
Wymiary oceny satysfakcji lekarzy z wykorzystania systemu teleporad – perspektywa badawcza w Polsce
W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2021 roku wśród lekarzy na reprezentatywnej próbie 361 placówek POZ w Polsce. Do oceny wyników wykorzystano eksploracyjną analizę czynnikową. Zdaniem lekarzy, ważne są użyteczność i konieczność stosowania teleporad, łatwość świadczenia takich usług ze wskazaniem kontaktu z pacjentem oraz obsługi systemów informatycznych, zamiar świadczenia telekonsultacji, postrzegane bezpieczeństwo pacjentów oraz autonomia pracy. Znając zdanie lekarzy, kierownictwo placówek POZ może położyć nacisk na czynniki istotne z punktu widzenia jakości pracy, m.in. na szkolenia, organizację oraz komunikację. Zaprezentowane wyniki badań wykazały, iż telekonsultacje były dla lekarzy użytecznym rozwiązaniem, pozytywnie ocenili zdefiniowane wymiary satysfakcji. Prowadzone w artykule rozważania i przedstawione wyniki zarówno prac teoretycznych, jak i empirycznych będą stanowić wytyczne dla kadry kierowniczej zarządzającej jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście sprawnego świadczenia usług telekonsultacji.
W kierunku ontologii transformacji energetycznej w Polsce
W artykule przedstawiono proces tworzenia ontologii transformacji energetycznej w Polsce bazujący na ekstrakcji terminologii dziedzinowej z zapisów debat parlamentarnych. Wypowiedzi dotyczące transformacji energetycznej zabrano wykorzystując Korpus Dyskursu Parlamentarnego. Następnie zebrany zbiór wypowiedzi przetworzono przy użyciu narzędzia TermoPL służącego do ekstrakcji specjalistycznej terminologii dziedzinowej. Na podstawie uzyskanego zestawienia kluczowych terminów opracowano ontologię OWL w edytorze Protégé. Opracowana ontologia składa się z 90 klas, 119 instancji i 11 własności klas. Ontologia została udostępniona w Internecie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), dzięki czemu może być poddana ewaluacji, dalszemu rozwojowi lub wykorzystana w specjalistycznych zastosowaniach w organizacjach.
Formy zatrudnienia z perspektywy kohort demograficznych
Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu dostrzeżono potrzebę analizy stosowania form zatrudnienia w różnych kohortach demograficznych. Istotna okazała się kategoria dobrowolności wyboru form zatrudnienia przez pracobiorców i respektowanie ich interesów w perspektywie długookresowej. Badania empiryczne przeprowadzono przy użyciu techniki CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 pracujących Polaków. Wyniki badań wykazały zróżnicowanie w 4 badanych kohortach: 18–24, 25–39, 40–54, 55–64. W formach niestandardowych najczęściej pracują młodzi (niemal dwukrotnie częściej niż średnia w badanej populacji). W tej grupie wiekowej, w ramach zatrudnienia niestandardowego, dominują umowy prawa cywilnego i zatrudnienie nierejestrowane. W kolejnych dwóch grupach wiekowych znacząco rośnie udział stabilnych form zatrudnienia. Udział form niestandardowych wśród najstarszych jest wyraźnie wyższy niż w poprzednich dwóch kohortach. Statystycznie potwierdzono, że udział niedobrowolnych form zatrudnienia rośnie wraz z wiekiem. Współwystępuje to ze statystycznym potwierdzeniem prawidłowości, że im młodsi pracobiorcy, tym częstsza deklaracja, że formy niestandardowe pozwalają na zaspokojenie ich interesów. Zdecydowanie większa dysproporcja, przejawiająca się w mniejszym zaspokajaniu interesów pracobiorców niż pracodawców, występuje przy niestandardowych formach zatrudnienia. Ustalenia te podkreślają znaczenie formy zatrudnienia dla zaspokajania interesów pracobiorców i zależność tych kategorii od kohorty.
Neuroróżnorodność – nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu i jakości?
Celem artykułu jest rozpoznanie istniejącego stanu wiedzy na temat neuroróżnorodności, rozpatrywanej w odniesieniu do autyzmu, w naukach o zarządzaniu i jakości za pomocą przeglądu zakresu literatury. Istotność problematyki neuroróżnorodności jako wymiaru różnorodności pracowniczej wynika ze skali występowania autyzmu i możliwości zwiększenia konkurencyjności organizacji dzięki zatrudnieniu osób neuroróżnorodnych posiadających szczególne uzdolnienia i predyspozycje. Uczestnictwo autystów w organizacji wymaga równocześnie modyfikacji metod zarządzania, stylu kierowania oraz zakresu wykorzystania technologii cyfrowych. Dokonany przegląd pozwala wysnuć wniosek o wzrastającym zainteresowaniu i małym zaawansowaniu badań nad neuroróżnorodnością w naukach o zarządzaniu i jakości. Oceniając aktualny stan wiedzy wskazano również kierunki dalszych badań nad rozwijaniem teorii i doskonaleniem praktyk zarządzania w analizowanym zakresie.
POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania wpływa przecież na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych. Autor przedstawia procedurę systematycznego przeglądu literatury. Podkreśla znaczenie doboru badanej literatury, a dalej techniki analizy ilościowej i interpretacyjnej. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.