logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 1/2022
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Szkoła zarządzania – pojęcie (nie)rozpoznane

Celem artykułu jest przybliżenie procesu powstawania szkół naukowych ze szczególnym uwzględnieniem szkół zarządzania. Do realizacji celu wykorzystano narracyjny, krytyczny przegląd literatury. W opracowaniu przedstawiono pojęcie szkół naukowych wraz z charakterystyką procesu ich rozwoju. W ramach wprowadzenia do zagadnienia szkół zarządzania opisano specyficzne cechy nauk o zarządzaniu. Następnie syntetycznie omówiono najczęściej prezentowane w literaturze szkoły zarządzania, przywołując nazwiska ich przedstawicieli. W toku analizy publikacji poruszających kwestię szkół naukowych, w tym szkół zarządzania, zidentyfikowano kluczowe obszary problemowe związane z ich tworzeniem i rozwojem. Do kluczowych wniosków z przeprowadzonej analizy można zaliczyć: niedostatek źródeł literaturowych poświęconych kompleksowej analizie problematyki szkół zarządzania oraz istnienie wielu dylematów konstytuowania szkół zarządzania we współczesnych warunkach funkcjonowania i rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Holizm w myśleniu strategicznym
Artykuł ma charakter stricte teoretyczny. Podjęto w nim problematykę zastosowania podejścia holistycznego w badaniach nad myśleniem strategicznym. Pierwszą część artykułu stanowi wprowadzenie. W drugiej części opisano metodologię badawczą. W trzeciej części artykułu skoncentrowano się na opisie podejścia holistycznego w naukach o zarządzaniu i jakości. Podejście holistyczne w artykule nie jest traktowane jako synonim podejścia systemowego czy sieciowego. Stanowi ono całościowe spojrzenie na zagadnienie w prowadzonych badaniach naukowych. W kolejnej części artykułu zaprezentowano redukcjonistyczną koncepcję myślenia strategicznego. W części tej opisano wyniki badań nad myśleniem strategicznym przy zastosowaniu redukcjonistycznej logiki badawczej. Kolejna cześć pracy dotyczy przedstawienia holistycznej koncepcji myślenia strategicznego.
Ostatnia część pracy przedstawia ograniczenia koncepcji i wskazuje nowe kierunki badań nad myśleniem strategicznym. W podsumowaniu zamieszczono odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze.
Orientacja przedsiębiorcza a wyniki polskich przedsiębiorstw

W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem było poznanie orientacji przedsiębiorczej (OP) przedsiębiorstw działających na polskim rynku oraz jej ocena. Ponadto celem badania była rozpoznanie związku pomiędzy OP i wynikami przedsiębiorstw (mierzonymi z zastosowaniem wybranej miary), a także ustalenie czy na ten związek mają wpływ wybrane zmienne moderujące (wielkość, zasięg rynkowy, rodzaj działalności firmy). Realizacja wyznaczonych celów została osiągnięta w oparciu o badanie pierwotne. Rezultaty z badania wskazują, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce charakteryzują się obecnie umiarkowaną OP. Wyniki dowodzą również, że OP polskich organizacji ma wpływ na ich zyski. Moderatorami tej zależności nie są ani wielkość przedsiębiorstwa, ani rodzaj prowadzonej przez nie działalności, ani jego zasięg rynkowy.

Zmiany aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych

Artykuł poświęcony jest problematyce internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jego celem jest zaprezentowanie wyników badania zmian aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych świata oraz największych przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów rozwijających się i transformujących gospodarki, poziomu ich internacjonalizacji w okresie minionych trzech dekad, a także ukazanie zmian zaangażowania kapitałowego za granicą polskich przedsiębiorstw oraz wartości aktywów za granicą największych z nich. Przedstawiono w nim zmiany wartości należności z tytułu BIZ (outward stock) na świecie z uwzględnieniem krajów rozwijających się i transformujących gospodarki oraz Polski. Zaprezentowano charakterystyki 100 największych przedsiębiorstw międzynarodowych na świecie, a także z krajów rozwijających się i transformujących gospodarki. Na tym tle omówiono skalę bezpośrednich inwestycji za granicą polskich inwestorów, a wśród nich największych 25 polskich prywatnych inwestorów. Badanie opiera się na informacjach uzyskanych ze źródeł statystycznych opublikowanych przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Raportowanie wpływu społecznego i środowiskowego na polskich uniwersytetach

Uniwersytety odgrywają ważną rolę w kreowaniu postaw społecznych.  Celem niniejszego badania była identyfikacja sposobów mierzenia i raportowania wpływu społecznego i ekologicznego polskich uniwersytetów. Podczas gdy na uczelniach debatujemy o społecznej odpowiedzialności, wiele z nich stara się tworzyć wskaźniki, które pomogłyby im w komunikowaniu i raportowaniu podejmowanych działań. Sytuacja ta spowodowana jest głównie brakiem zestawu wskaźników, które byłyby dedykowane uczelniom i mogłyby być wykorzystane do pomiaru ich wpływu. Aby zbadać, w jaki sposób 24 polskie uczelnie publiczne publikują i promują informacje związane z ich wpływem społecznym i środowiskowym, przeprowadzono badanie ich stron internetowych, oficjalnych dokumentów uczelnianych i raportów. Aby poszerzyć kontekst i zakres analizy, przebadano je również w kontekście obecności w międzynarodowych rankingach oraz udziału w organizacjach międzynarodowych.

POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. małopolskim i śląskim. Badaniami objęto grupę 125 firm funkcjonujących w branży stalowej, maszynowej, koksowniczej, górniczej i energetycznej. Badania potwierdziły, że ankietowane przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności nowoczesne koncepcje zarządzania, chociaż ich popularność jest silnie zróżnicowana (jedynie jeden podmiot wskazał, że nie stosuje żadnej z nich). Do najbardziej popularnych należą controlling i outsourcing, natomiast najrzadziej stosowane są strategiczna karta wyników oraz Business Process Reengineering. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.