logo Przegląd Organizacji
nr. wydania 8/2022
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Pomiar bezpieczeństwa psychologicznego na poziomie zespołów – narzędzie do zastosowania w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badania, którego celem było rozpoznanie, czy po przetłumaczeniu na język polski narzędzie A.C. Edmondson (1999) do pomiaru bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach na poziomie zespołu może być zastosowane w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku. Realizacja tego celu została osiągnięta w oparciu o walidację polskiej wersji tego narzędzia. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej dowodzą, że przedstawiona w artykule polskojęzyczna wersja narzędzia A.C. Edmondson (1999) spełnia wszystkie kryteria walidacji. Może ona być zatem wykorzystywana w polskich warunkach rynkowych. Dzięki temu narzędziu przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce mogą monitorować bezpieczeństwo psychologiczne na poziomie zespołów i wprowadzać działania korygujące w przypadku, gdy będzie to potrzebne.
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw społecznych
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki kultury organizacyjnej przedsiębiorstw społecznych, a w tej grupie – spółdzielczych, na tle kultur organizacyjnych przedsiębiorstw komercyjnych- spółek. Metodyka badań opierała się na przeprowadzeniu analizy porównawczej sprawozdań z działalności zarządu spółdzielni i spółek z wybranych branż. Badanie miało charakter jakościowy. W artykule wykorzystaNo. dane z portalu z ministerstwa sprawiedliwości Krajowego Rejestru Sądowego www.ekrs.ms.gov.pl oraz aplikację Ministerstwa Finansów e-Sprawozdania. Wyniki badań potwierdzają odmienność profilów kultur organizacyjnych przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw komercyjnych działających w Polsce. W ich świetle kultury organizacyjne przedsiębiorstw społecznych są bardziej zorientowane na relacje społeczne, podczas gdy kultury organizacyjne przedsiębiorstw komercyjnych są bardziej zorientowane na zadania. Powyższe wnioski opierają się na wyniku analizy sprawozdań spółdzielni, w których przebijają się wartości reprezentowane przez członków spółdzielni, oraz sprawozdań przedsiębiorstw komercyjnych, które cechują się odwoływaniem do wartości uznawanych przede wszystkim przez zarząd. Ograniczeniem badania jest przeprowadzenie ich tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw działających w jednym kraju. Ograniczona jest też ich liczba. Badane są wartości kultur organizacyjnych zdeterminowane głównie formą i strukturą organizacji. Dalsze badania powinny dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jaki typ kultury organizacyjnej mają przedsiębiorstwa społeczne w Polsce, gdyby przebadać ich pracowników instrumentem oceny kultury organizacyjnej OCAI.
Koncepcja zrównoważonego modelu marketingowego w turystyce przygodowej: studium przypadku irańskich poszukiwaczy przygód
W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie naukowców turystyką przygodową znacznie wzrosło. Celem artykułu jest wykorzystanie klasycznego modelu marketingu mix i jego rozwinięcie w postać modelu zrównoważonego marketingu mix na potrzeby turystyki przygodowej, a tym samym stworzenie nowej koncepcji. Do tradycyjnych siedmiu P (produkt, cena, promocja, ludzie, miejsce, proces i dowody fizyczne) dodano nowe składowe, tworząc nową koncepcję 9C: Program Convenience, Korporacja, Cena dla Klienta, Komunikacja, Wspólny marketing cyfrowy, Konsekwentne działania przyjazne dla środowiska, Kanał badań informacji, Pakiety kulturowe, Personel współpracujący. Ta nowatorska struktura została opracowana i zweryfikowana w oparciu o doświadczenia irańskich poszukiwaczy przygód – w ostatnim czasie jednym z liderów w tej branży na świecie.
Smart mobility – studium przypadku metropolii Warszawa
Celem artykułu jest pogłębienie rozważań w kwestii smart mobility. Jest to rozwiązanie, do którego obecnie dążą wszystkie miasta na całym świecie. Zaprezentowano aktualny ranking dużych miast przyszłości. Zwrócono również uwagę na potrzebę eksploracji naukowej w kontekście nowych pojawiających się wyzwań otoczenia modernizacji parku taborowego oraz dywersyfikację źródeł napędowych przyjaznych dla środowiska. Przedmiotem badanym było miasto stołeczne Warszawa. Zaprezentowano specyfikę miasta oraz zgodnie z dostępnymi danymi omówiono możliwości modernizacji technologicznej dostępnego taboru poprzez zamianę paliwa konwencjonalnego, na alternatywne źródła energii przyjazne dla środowiska naturalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, iż kierunek rozwoju stolicy w całym obszarze miast inteligentnych, jak również w sferze wskaźnika mobilności poprawiają komfort podróżowania po obszarze aglomeracyjnym.
Szczecińska szkoła informatyki w zarządzaniu
Profesor Tadeusz Wierzbicki był twórcą, założycielem szczecińskiej szkoły informatyki w zarządzaniu. Jego wizjonerskie spojrzenie na stosowanie informatyki w gospodarce pozwoliło skupić liczne grono naukowców wokół tej tematyki. W artykule opisano historię rozwoju i działalność zespołu tworzącego szczecińską szkołę. Przedstawiono zarys zmian struktury organizacyjnej, rozwój dydaktyki i badań naukowych. Zwrócono uwagę na liczne, aktywne związki z praktyką gospodarczą, wspólne projekty oraz aktywną działalność konferencyjną. Opisano główne dokonania, dokonano podziału na obszary badawcze, zaprezentowano głównych naukowców, tworzących szczecińską szkołę w zarządzaniu i ich kluczowe dokonania.
POPULARNE PUBLIKACJE
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Case study research jako metoda badań naukowych
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania wpływa przecież na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych. Autor przedstawia procedurę systematycznego przeglądu literatury. Podkreśla znaczenie doboru badanej literatury, a dalej techniki analizy ilościowej i interpretacyjnej. (abstrakt oryginalny)
METODY NAUKOWE W METODOLOGII NAUK O ZARZĄDZANIU
Artykuł przedstawia charakterystykę dwóch podstawowych metod naukowych wykorzystywanych w naukach empirycznych. Metody indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, jako metody nauk empirycznych, są w nim przedstawiane z perspektywy ogólnej metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o zarządzaniu. Pracę dopełniają rozważania określające wytyczne wykorzystania metod naukowych w obszarze tej nauki.
ROLA MENEDŻERA WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
Przedstawione opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące analizy wielofunkcyjności działań menedżerów zatrudnianych w organizacjach, w różnych strukturach i na różnych płaszczyznach odpowiedzialności zawodowej, społecznej i administracyjnej. Opracowanie zawiera wyniki refleksji naukowych bazujących na analizie literatury przedmiotu. Interpretacje autorskie oparte są na obserwacji nieuczestniczącej i wykonywanych działaniach, w których autor zaangażowany był osobiście. W opisach wykorzystane zostały doświadczenia własne obejmujące pracę w sferze podmiotów gospodarczych, wieloletnią pracę w obszarach administracyjnych oraz bardzo obszerną działalność społeczną. W opracowaniu opisano formy działania i role, jakie pełni menedżer w szerokim wachlarzu organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na intelektualny aspekt, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla. Scharakteryzowano cechy osobowościowe jakimi powinni wyróżniać się menedżerowie kierujący zespołami międzynarodowymi. W postaci tabelarycznej zostały przedstawione najważniejsze predyspozycje, jakie powinni mieć współcześni menedżerowie. Uwypuklone zostały cechy menedżerów dla różnych poziomów hierarchicznych zajmowanych przez nich stanowisk.