Informacje dla autorów

Redakcja czasopisma „Przegląd Organizacji” zachęca do przesyłania tekstów naukowych i recenzji pozycji mieszczących się w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu w języku polskim lub angielskim.

Wszystkie artykuły są recenzowane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie płaci za nie zamówione materiały i nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania tekstów.

Czasopismo „Przegląd Organizacji” ujęte jest w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200243), gdzie przypisano mu 40 punktów.


Decyzją Wydawcy, tj. Prezydium Zarządu Głównego TNOiK,  zmianie ulega opłata za publikację artykułu w czasopiśmie "Przegląd Organizacji".

Autorzy zakwalifikowanych do druku artykułów zobowiązani są do pokrycia części kosztów procesu wydawniczego poprzez wniesienie opłaty na rachunek:

TNOiK Redakcja "Przegląd Organizacji"
Nr konta:

28 1240 1040 1111 0010 9695 1362
Bank PKO S.A 

Tytuł przelewu: "Opracowanie redakcyjne artykułu do publikacji - nazwisko I autora"

w wysokości:

  • 1560 zł za publikację artykułu w języku polskim lub angielskim o objętości nie przekraczającej 14 stron,
  • 200 zł za każdą stronę powyżej 16, przy czym nie publikujemy tekstów przekraczających 25 stron.