Informacje dla autorów

Redakcja czasopisma „Przegląd Organizacji” zachęca do przesyłania tekstów naukowych i recenzji pozycji mieszczących się w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu w języku polskim lub angielskim.

Wszystkie artykuły są recenzowane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie płaci za nie zamówione materiały i nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracania tekstów.

Czasopismo „Przegląd Organizacji” ujęte jest w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200243), gdzie przypisano mu 40 punktów.


Decyzją Wydawcy, tj. Prezydium Zarządu Głównego TNOiK, dla artykułów zgłoszonych od dnia 17 lipca 2023 r. zmianie ulega opłata za publikację artykułu w czasopiśmie "Przegląd Organizacji".

Autorzy zakwalifikowanych do druku artykułów zobowiązani są do pokrycia części kosztów procesu wydawniczego poprzez wniesienie opłaty na rachunek:

TNOiK Redakcja "Przegląd Organizacji"
Nr konta:

28 1240 1040 1111 0010 9695 1362
Bank PKO S.A 

Tytuł przelewu: "Opracowanie redakcyjne artykułu do publikacji - nazwisko I autora"

w wysokości:

  • 2560 zł za publikację artykułu w języku polskim lub angielskim o objętości nie przekraczającej 16 stron,
  • 200 zł za każdą stronę powyżej 16, przy czym nie publikujemy tekstów przekraczających 25 stron.