Wymogi edycyjne

Przegląd Organizacji jest czasopismem, które dąży do utrzymania najwyższych standardów w zakresie etyki publikacji obowiązujących w czasopismach poddawanych wzajemnej ocenie. Standardy te odzwierciedlają jakość pracy autorów zgłaszających swoje artykuły oraz reprezentowanych przez nich instytucji. Dlatego też, niezwykle ważnym jest ustanowienie i przestrzeganie standardów oczekiwanego postępowania etycznego dla autorów artykułów naukowych, które opublikowane zostaną w czasopiśmie. Artykuły autorów, którzy nie spełnią wymogów etyki publikacji, jak również wszelkie nadużycia odkryte na dowolnym etapie procesu publikacji, skutkować będą wycofaniem artykułu z publikacji. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do wykorzystania w dowolnym momencie oprogramowania wykrywającego plagiat w celu sprawdzenia zgłoszonych artykułów. Podejrzenia o plagiat lub podwójne publikowanie tego samego artykułu zostaną natychmiast zgłoszone właściwym organom.

Załączniki
Wymogi formalne
Formal Requirements