Proces redakcyjny

Wszystkie teksty są recenzowane z zastosowaniem procedury „double-blind review process” i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Procedura redakcyjna obejmuje następujące etapy:

 • Wstępną weryfikację tekstu, obejmującą spełnienie wymogów formalnych i edytorskich publikacji artykułu, poddanie artykułu procedurze wykrywania plagiatu.
 • Dopuszczenie tekstu do dalszej procedury przez Zespół redakcji (wstępna ocena merytoryczna, m.in. zgodność artykułu z profilem czasopisma).
 • Wyznaczenie recenzentów związanych obszarowo z tematyką podejmowaną w artykule (plik wzoru recenzji do pobrania)*.
 • Analizę otrzymanych recenzji przez Zespół redakcji.
 • Przesłanie autorom informacji o dopuszczeniu/odrzuceniu publikacji z uwagami po procesie recenzji (autorzy mają do 2 tygodni na wprowadzenie ewentualnych zmian).
 • Analizę poprawek wprowadzonych przez autora i/lub w razie potrzeby skierowanie do ponownej recenzji.
 • Poddanie tekstu korekcie językowej i/lub w razie wątpliwości konsultacje z autorami w sprawie zmian.
 • Skierowanie artykułu do druku.
 • Uprzejmie informujemy Szanownych Autorów, że Redakcja wprowadziła procedurę zabezpieczającą przed przypadkami „ghostwriting” oraz „guest authorship”.

Głównymi kryteriami kwalifikowania artykułów naukowych są:

 • brak wcześniejszego opublikowania artykułu bądź jego znaczących treści w innej publikacji,
 • adekwatność treści artykułu do problematyki, którą podejmuje „Przegląd Organizacji”,
 • oryginalność tekstu,
 • poprawność struktury artykułu jako tekstu naukowego,
 • wyczerpujące określenie istniejącego stanu wiedzy w zakresie podjętej tematyki,
 • poprawność doboru metod badawczych,
 • spełnienie wymogów formalnych dotyczących przesłania oświadczeń 
 • spełnienie wymogów formalnych dotyczących formatowania tekstu.

*Proces wyboru recenzentów przebiega następująco:

a)   artykuł jest przypisywany do jednego (jeżeli ma charakter bardziej interdyscypplinarny dwóch) obszarów według klasyfikacji ASJC - All Science Journal Classification (https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/);
b)    spośród grupy recenzentów współpracujących z redakcją** (przedstawicieli różnych środowisk, specjalistów reprezentujące różnorodne ośrodki akademickie, osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i bogaty dorobek naukowy) następuje wybór osób, które reprezentują zdefiniowany w pkt. a) obszar;
c)    z wyselekcjonowanej w pkt. b) grupy kandydatów na recenzentów usuwa się osoby reprezentujące tę samą jednostkę naukową lub blisko współpracujących z autorem/ami;
d)    z wyselekcjonowanej w pkt. c) grupy kandydatów na recenzentów usuwa się osoby, które przygotowują lub w ciągu ostatniego miesiąca przygotowały dla Czasopisma recenzję innego artykułu;
e)    spośród grupy zdefiniowanej w pkt. d) następuje losowy wybór co najmniej dwóch kandydatów na recenzentów, którym za pomocą platformy www wysyła się zaproszenie do sporządzenia recenzji;
f)     kandydat na recenzenta ma możliwość zapoznania się z tytułem, słowami kluczowymi i abstraktem artykułu i na tej podstawie przyjmuje lub odrzuca zaproszenie do recenzji;
g)    w przypadku przyjęcia zaproszenia do recenzji udostępniana jest anonimowa wersja artykułu,h)    w przypadku odrzucenia zaproszenia do recenzji następuje powtórzenie procesu od pkt. e).

** Lista recenzentów czasopisma jest publikowana raz w roku (https://przegladorganizacji.pl/o-czasopismie/lista-recenzentow)

Teksty wraz z oświadczeniami prosimy przesyłać na adres redakcja@przegladorganizacji.pl

Dotychczasowe statystyki za rok 2019:

Wskaźnik odrzuceń artykułów: 25,3%
Wskaźnik publikacji artykułów: 57,0%
Wskaźnik wycofania artykułów przez autorów: 17,7%