Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Benchmarking, Controlling, Współpraca przedsiębiorstw, Odchudzone zarządzanie, Outsourcing, Strategiczna Karta Wyników, Reengineering, Reorganizacja procesów biznesowych, Zarządzanie przez jakość, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Strony: 26-30
Język publikacji: Polski
Pobierz
Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań
Marek Lisiński, Włodzimierz Sroka, Paweł Brzeziński
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. małopolskim i śląskim. Badaniami objęto grupę 125 firm funkcjonujących w branży stalowej, maszynowej, koksowniczej, górniczej i energetycznej. Badania potwierdziły, że ankietowane przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności nowoczesne koncepcje zarządzania, chociaż ich popularność jest silnie zróżnicowana (jedynie jeden podmiot wskazał, że nie stosuje żadnej z nich). Do najbardziej popularnych należą controlling i outsourcing, natomiast najrzadziej stosowane są strategiczna karta wyników oraz Business Process Reengineering. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika