Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: przestrzeń, teoria nauk o zarządzaniu, sieci międzyorganizacyjne, konceptualizacja
Strony: 59-63
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Zarządzanie i przestrzeń — wstęp do konceptualizacji
Piotr Pachura
Abstrakt
W środowisku naukowym reprezentującym nauki o zarządzaniu można zauważyć wzrastające zainteresowanie problematyką przestrzeni. Niniejszy artykuł stanowi próbę wstępnej konceptualizacji zagadnienia interpretacji przestrzeni w naukach o zarządzaniu. W pierwszej części opracowanie podejmuje kwestie dotyczące interpretacji przestrzeni w perspektywie epistemologicznej, wskazując na istnienie przestrzeni: absolutnej, relatywnej i relacyjnej. Druga część tekstu koncentruje się na roli i pojmowaniu przestrzeni w klasycznej teorii zarządzania, przywołując koncepcje: K. Adamieckiego, F. Taylora, H. Fayola, M. Webera i E. Mayo. Kolejna część tekstu skupia się na zagadnieniach związanych z wyzwaniami dla zarządzania w kontekście przestrzeni globalnej ze szczególnym uwzględnieniem sieci międzyorganizacyjnych. Artykuł kończy się prezentacją stanu badań empirycznych w zakresie problematyki przestrzeni w naukach o zarządzaniu. Intencją autora jest zainicjowanie naukowej dyskusji nad znaczeniem “przestrzeni” w naukach o zarządzaniu.
Publikacje z rocznika