Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: grupy kapitałowe, strategie innowacyjności, modele doskonałości innowacyjnej
Strony: 3-11
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Strategie działalności innowacyjnej w grupach kapitałowych
Maria Romanowska, Krzysztof Melnarowicz
Abstrakt
Przedmiotem publikacji są strategie prowadzenia działalności innowacyjnej w grupach kapitałowych i potrzeby informacyjne związane z formułowaniem i realizacją tych strategii. Wyróżniono trzy modelowe strategie prowadzenia działalności innowacyjnej w grupach: skoncentrowaną, rozproszoną synergiczną i rozproszoną niesynergiczną, przypisując każdą z modelowych strategii do określonego typu grup kapitałowych. Przyjęto założenie, że strategie prowadzenia działalności innowacyjnej w różnego typu grupach kapitałowych wymagają różnych podstaw informacyjnych decyzji o zarządzaniu działalnością innowacyjną grupy i dostosowania do tych potrzeb metod diagnostycznych. Dla analizy potrzeb informacyjnych zastosowano autorski model doskonałości innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz badanie potrzeb wsparcia spółek podrzędnych w grupie kapitałowej za pomocą wywiadów i ankiet. Autorzy, wykorzystując wyniki badań związane z realizacją ekspertyzy dla właściciela Grupy Alfa, przedstawili metodykę przygotowania podstawy informacyjnej dla decyzji o wsparciu finansowym działalności innowacyjnej spółek podrzędnych w grupie finansowej pokrewnej. Ze zbioru kilkudziesięciu spółek Grupy Alfa wyselekcjonowali 24 spółki mające dostateczny potencjał absorpcji środków wsparcia, równocześnie wskazując na zróżnicowanie tego potencjału i konieczność różnicowania polityki wsparcia w zależności od tego, czy spółka należała do typu „lokomotywa innowacyjności”, „potencjalny innowator” czy „okazjonalny innowator”. Dodatkowo dzięki zbadaniu motywacji, uwarunkowań działania i potrzeb oczekiwań spółek wskazano na preferowane przez nich sposoby wsparcia. Zastosowana w badaniach ekspertów metoda badania zdolności absorpcyjnej spółek za i ich potrzeb w zakresie wsparcia okazała się prostym i trafnym narzędziem zbudowania podstawy informacyjnej do podjęcia decyzji zarządu Grupy w zakresie wsparcia spółek Grupy w ich działalności innowacyjnej. Wydaje się, że procedura badawcza zaprezentowana w artykule może być wykorzystana w szerszym zakresie w budowaniu strategii wspierania innowacyjności spółek w grupie kapitałowej.
Bibliografia
[1] Garst J., Blok V., Jansen L., Omta O. (2017), Responsibility versus Profit: The Motives of Food Firms for Healthy Product Innovation, „Sustainability” vol. 9, no. 12, art. 2286,. [2] Ghoshal S., Bartlett Ch. A. (1988), Creation, Adoption, and Diffusion of Innovations by Subsidiaries of Multinational Corporations, „Journal of International Business Studies”, Vol. 19, No. 3 pp. 365–388. [3] Glabiszewski W. (2017), Potencjał desorbcyjny dawców technologii w procesie ich transferu do przedsiębiorstw finansowych, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 2, s. 397–410. [5] Matusiak K.B., Guliński J. (red.). (2010), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań – Łódź – Wrocław – Warszawa. [6] Mączyńska E, Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, Nr 2, s. 205–235. [7] Mierzejewska W., Sopińska A. (2017), Model współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w grupach kapitałowych, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 2, s. 357–369. [9] Rudawska J. (2017), Bariery działalności w sektorze przedsiębiorstw. Studium przypadku, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, Nr 1, s.73–83. [11] Trias de Bes F. (2013), Innowacyjność przepis na sukces, Dom Wydawniczy „Rebis” Poznań. [12] Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, WN PWN, Warszawa. Zastempowski M. (2019), Innowacyjność małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Publikacje z rocznika