Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: organizacja,badania międzynarodowe, manipulacja, reklama
Strony: 5-12
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Organizacyjne aspekty badań nad manipulacją w reklamie w środowisku międzynarodowym
Jan W. Wiktor, Katarzyna Sanak-Kosmowska
Abstrakt
Podejmowanie badań w perspektywie międzynarodowej jest obiektywną koniecznością, wyzwaniem i szansą poznania rzeczywistych i złożonych problemów zarządzania w skali ponadnarodowej i globalnej, w perspektywie różnorodności, jaką stwarza współczesny świat - „globalna wioska”. W badaniach w wymiarze międzynarodowym istotną kwestię do rozwiązania stanowią aspekty organizacyjne. Podstawowe elementy ich morfologii, cechy i specyfikę, w aspekcie konkretnego, tytułowego problemu, przedstawiono w niniejszym artykule. Jego struktura obejmuje dwa nurty: organizacyjno-metodyczny oraz eksploracyjno-poznawczy. W pierwszym wskazano na specyficzne problemy organizacji i metodyki badań w perspektywie międzynarodowej. W drugim zaprezentowano wybrane rezultaty badań, dotyczące spojrzenia młodych konsumentów z różnych krajów, na funkcje reklamy online, jej znaczenie i charakter. Badania zrealizowane na stosunkowo homogenicznej próbie – 955 studentów ekonomii, zarządzania, biznesu i marketingu w 13 państwach pozwoliły na wstępne rozpoznanie problemu i uzyskanie interesujących poznawczo wyników. Sprowadzono je w tym miejscu do konkluzji, że w świetle opinii blisko 1000 studentów z 13 krajów reklama online zawiera wyraźne elementy manipulacji. Wniosek ten, ze względu na sposób doboru próby, zróżnicowanie N w każdym kraju, został sformułowany jednak z dużą ostrożnością, która wynika z potrzeby przestrzegania standardów metodycznych badań naukowych.
Bibliografia
[1] Akerlof G.J., Shiller R.J. (2015), Phishing for Phools. The Economics of Manipulation and Deception, Princeton University Press, Princeton. [2] Aluchna M. (2010), Międzynarodowa analiza porównawcza grup kapitałowych, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 4-7. [3] Barkley Rosser Jr. J. (2003), A Nobel Prize for Asymmetric Information: The Economic Contributions of George Akerlof, Michael Spence and Josef Stieglitz, „Review of Political Economy”, Vol. 15, No.1, pp. 3-21. [4] Barney D. (2004), The Network Society. Key Concept Series, Polity, Cambridge. [5] Bruhn M. (2013), Kommunikationspolitik, Systematischer Einsatz der Kommunikation für Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München. [6] Bryman, A. (2008). Social research methods, Oxford University Press, New York. [7] Castells M. (2009). The Rise of the Network Society, Blackwell Publishing, Hoboken. [8] Cialdini R. (2008), Influence. Science and Practice, Allyn & Bacon, Boston. [9] Czakon W. (2014), Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1(161), s. 51-62. [10] Czakon W. (red.), (2016), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków. [11] Danciu V. (2014), Manipulative Marketing: Persuasion and Manipulation of the Consumer through Advertising, „Theoretical and Applied Economics”, Vol. 21, No. 2, pp. 19-34. [12] Dillard J.P., Shen L. (2002), The Sage Handbook of Persuasion. Developments in Theory and Practice, Sage Publications, London. [13] Doliński D. (2005), Techniki wpływu społecznego, Scholar, Warszawa. [14] Eagle L., Dahl S., Czarnecka B., Lloyd J. (2014), Marketing Communications, Routledge, London. [15] Evans J.R., Mathur A. (2005), The Value of Online Surveys, „Internet Research”, Vol. 15, No. 2, pp. 195-219. [16] Falkeimer J., Heide M. (2018), Strategic Communication: An Introduction, Routledge, London. [17] Garbe R. (2017), Die Kraft der Informationsasymmetrie in großen Organization: Immer wieder Prinzipal und Agent, Iger Verlag RWS, Hamburg. [18] Gass R.H., Seiter J.S. (2015), Persuasion: Social Influence and Compliance Gaining, Routledge, New York. [19] Hoffman D.L., Novak T.P. (1996), Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, „Journal of Marketing”, Vol. 60, No. 3, pp. 50-68. [25] International Digital Economy and Society Index 2018,https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018, access date: 15.10.20120). [20] Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa. [21] Jaciow M. (2018), Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku, UE, Katowice. [22] Jacobs N., Schoen H., Zerback T. (Hrsg.), (2019), Socialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der On-line Befragung, VS Verlag für Socialwissenschaften, Wiesbaden. [23] Kotarbiński T. (1987), „Opiekun spolegliwy”. Pisma etyczne, Ossolineum, Wrocław, s. 377–380. [24] Kotler Ph., Keller K.L. (2018), Marketing Management, Pearson, London. [26] Kuciński K. (red.), (2010), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa. [29] Lepa A. bp. (2008), Świat manipulacji, Wydawnictwo Niedziela, Częstochowa. [27] Mącik R. (2014), Ankiety internetowe w percepcji osób korzystających i niekorzystających z nich w pracy zawodowej, „Studia Ekonomiczne”, Nr 195, s.125-139. [28] McLuhan M. (1962), The Gutenberg Galaxy, University of Toronto, Toronto [30] Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [31] O’Keefe J.D. (1990), Persuasion: Theory and Research, Sage, Newbury Park CA. [32] Perloff R.M. (2020), The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the Twenty-First Century, Routledge, London. [33] Poper K.R. (2002), Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa. [34] Pratkanis A.R., Aronson E. (2001), Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion, Henry Holt, New York. [35] Raport IAB/wC „Adex” (2019), https://iabadex.pl/wyniki.php, access date: 15.10.2020. [36] Rodgers S., Thorson E. (2012), Advertising Theory, Routledge, New York. [37] Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A. (2013), Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [38] Sagan A. (2016), Metodologia badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. [39] Skinner Ch. (2018), Digital Human. The Fourth Revolution of Humanity Includes Everyone, Wiley, Hoboken. [40] Sobocińska M. (2016). Badania marketingowe przez Internet, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [41] Swacha J. (2016), Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora technologii informacyjnych na tle europejskich liderów, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 37-44. [42] Tokarz M.(2010), Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP, Gdańsk. [43] Witek-Hajduk M.K. (2020), Czynniki decydujące o strategicznym kraju pochodzenia – perspektywa menedżerów przedsiębiorstw branży AGD z rynków wschodących, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 18-27. [44] Woleński J. (2019), Epistemologia. Poznanie prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Publikacje z rocznika