Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: integracja zarządzania ryzykiem, sektory kreatywne, usługi kreatywne, procesy innowacyjne
Strony: 3-12
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Integracja zarządzania ryzykiem w sektorach kreatywnych
Jacek Woźniak
Abstrakt
Zasadniczym celem badania jest oszacowanie średniego poziomu integracji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach innowacyjnych z sektorów kreatywnych w Polsce – na podstawie przedsiębiorstw z tzw. podsektora usług kreatywnych. Przedmiotem badania był obszar tzw. ryzyka realizacji projektu – z perspektywy przedsiębiorstwa, które realizuje portfel projektów (tj. innowacji). W badaniach empirycznych zastosowano technikę CATI oraz statystyczną analizę danych. Do badań kwalifikowane były przedsiębiorstwa należące do podsektora usług kreatywnych oznaczone następującą numeracją PKD: 62.01.Z (działalność związana z oprogramowaniem), 71.11.Z (działalność w zakresie architektury), 73.11.Z (działalność agencji reklamowych) oraz 74.10.Z (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania). Próba badawcza liczyła 200 przedsiębiorstw. W celu oszacowania poziomu integracji zarządzania ryzykiem został skonstruowany wskaźnik kompozytowy WIZR (wskaźnik integracji zarządzania ryzykiem) z wykorzystaniem metody analizy czynnikowej. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa odznaczają się niskim poziomem integracji zarządzania ryzykiem – pomimo tego, że respondenci są z reguły świadomi znaczenia poszczególnych działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem. Niemniej jednak można przyjąć, że badane przedsiębiorstwa stosują swoistą „optymalizację zarządzania ryzykiem”, sprowadzającą się do podejmowania działań rzeczywiście przynoszących korzyści. Tym samym nie jest obserwowany „przerost” struktur zarządzania ryzykiem i integracji zarządzania ryzykiem.
Bibliografia
[1] Bellini T. (2017), Stress Testing and Risk Integration in Banks, Academic Press, London. [2] Bontje M., Musterd S. (2009), Creative Industries, Creative Class and Competitiveness: Expert Opinions Critically Appraised, „Geoforum”, Vol. 40, pp. 843–852. [3] Bratnicka-Myśliwiec K. (2016), Creativity and Performance. Testing Ambidextrous Hy-potheses in the Context of Polish SME’s, „Management Forum”, Vol. 4, No. 3, pp. 9–15. [4] Bujor A., Avasilcai S. (2016), The Creative Entrepreneur: a Framework of Analysis, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 221, pp. 21–28. [5] Chang Y.-Y., Chen M.-H. (2020), Creative Entrepreneurs’ Creativity, Opportunity Recognition, and Career Success: Is Resource Availability a Double-edged Sword? „European Management Journal” (in press). [6] Chaudhuri A. et al. (2018), Supply Chain Integration, Risk Management and Manufactur-ing Flexibility, „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 38, No. 3, pp. 690–712. [7] Cormier A., Ng Ch. (2020), Integrating Cybersecurity in Hazard and Risk Analyses, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries”, Vol. 64, pp. 1–5. [8] DCMS (2001), Creative Industries Mapping Document: Background, London. [9] Di Maria E. et al. (2015), User Innovation in Creative Industries, [in:] C. Jones, M. Lo-renzen, J. Sapsed (eds.), The Oxford Handbook of Creative Industries, Oxford University Press, Oxford, pp. 301–319. [10] Fazlagić J. (2012), Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 229, s. 207–218. [11] Hartigan J.A., Wong M.A. (1979), A K-Means Clustering Algorithm, „Applied Statistics”, Vol. 28, No. 1, p. 100–108. [12] Hennekam S., Bennett D. (2016), Self-Management of Work in the Creative Industries in the Netherlands, „International Journal of Arts Management”, Vol. 19, No. 1, pp. 31–41. [13] Hu C. et al. (2015), Synthetic CDO Pricing: The Perspective of Risk Integration, „Applied Economics”, Vol. 47, No. 15, pp. 1574–1587. [14] Hudrliková L. (2013), Composite Indicators as a Useful Tool for International Compari-son: The Europe 2020 Example, „Prague Economic Papers”, No. 4, pp. 459–473. [15] ISO (2018), ISO 31000:2018: Risk Management – Guidelines, International Organization for Standardization, Geneva. [16] Jamroz K. i in. (2009), Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie, [w:] R. Krystek (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, T. II, WKiŁ, Warsaw, and Politechnika Gdańska, s. 257–316. [17] Kajstura A. (2019), Metoda k-średnich, https://www.statystyka.az.pl/analiza-skupien/metoda-k-srednich.php, data dostępu: 21.09.2018 r. [18] Kembaren Ph. et al. (2014), Design Driven Innovation Practices in Design-preneur Led Creative Industry, „Journal of Technology Management & Innovation”, Vol. 9, No. 3, pp. 91–105. [19] Klimczuk A. (2014), Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Di-verse Region, „Coactivity: Philosophy, Communication”, Vol. 22, No. 2, pp. 145–152. [20] Krysiak U., Krysiak Z. (2013), Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 4, s. 46–56. [21] Krysiak Z. (2011), Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych organi-zacji, „e-mentor”, Nr 2, s. 24–32. [22] Lampel J., Germain O. (2016), Creative Industries as Hubs of New Organizational and Business Practices, „Journal of Business Research”, Vol. 69, No. 7, pp. 2327–2333. [23] Landonia P. et al. (2020), Business Model Innovation in Cultural and Creative Industries: Insights from Three Leading Mobile Gaming Firms, „Technovation” (in press). [24] Lenart-Gansiniec R. (2018), Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Nr 161, s. 175–186. [25] Li F. (2020), The Digital Transformation of Business Models in the Creative Industries: A Holistic Framework and Emerging Trends, „Technovation” (in press). [26] Liu Z. et al. (2015), Incentive Mechanism for Knowledge Sharing in e-Commerce Service Supply Chain: Complementarity, Integration and Risk Attitude, „Journal of Electronic Com-merce Research”, Vol. 16, No. 3, pp. 175–193. [27] Marfatia H.A. (2017), A Fresh Look at Integration of Risks in the International Stock Mar-kets: A Wavelet Approach, „Review of Financial Economics”, No. 34, pp. 33–49. [28] Markiewicz J. (2013), Kreatywne partnerstwa w kontekście rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 107, s. 51–65. [29] Munir M. et al. (2020), Supply Chain Risk Management and Operational Performance: The Enabling Role of Supply Chain Integration, „International Journal of Production Econom-ics”, Vol. 227, pp. 1–14. [30] Nardo M. et al. (2005), Tools for Composite Indicators, European Commission, Brussels. [31] Öberg Ch. (2013), Competence Integration in Creative Processes, „Industrial Marketing Management”, Vol. 42, pp. 113–124. [32] OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide, Brussels. [33] Pichlak M. (2015), Projektowanie modeli biznesowych w branżach twórczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Vol. 86, Nr 1946, s. 83–91. [34] Pietrzykowski R., Kobus P. (2006), Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analiz-ie portfelowej, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, Nr 60, s. 301–308. [35] Porfírio J.A. et al. (2016), Entrepreneurship in Different Contexts in Cultural and Creative Industries, „Journal of Business Research”, Vol. 69, pp. 1–7. [36] Posch A. (2020), Integrating Risk into Control System Design: The Complementarity be-tween Risk-focused Results Controls and Risk-focused Information Sharing, „Accounting, Or-ganizations and Society” (in press). [37] Ratalewska M. (2015), Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Ekonomia, Nr 401, s. 421–430. [38] Riso V., Castellini M. (2019), Poor Integration between Operational Risk Management Activities and Internal Control System in the Municipalities: An analysis of the Italian LEGisla-tive Framework, „Economia Aziendale Online 2000 Web”, Vol. 10, No. 1, pp. 149–158. [39] Siarka P. (2015), System Informacyjny Banku – Integracja Procesów Zarządzania Ryzyki-em Kredytowym, „Business Informatics”, Nr 1(35), s. 53–69. [40] Stasiuk-Piekarska A.K., Koliński A. (2015), Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Nr 1, s. 2–8. [41] StatSoft (2006), Elektroniczny Podręcznik Statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html, data dostępu: 15.04.2018 r. [42] Webster R.M. (2010), Management of Risk: Guidance for Practitioners, Stationery Office. [43] Williams B. et al. (2012), Exploratory Factor Analysis: A Five-step Guide for Novices, „Australian Journal of Paramedicine”, Vol. 8, No. 3, pp. 1–13. [44] Wiryono S.K. et al. (2015), Risk Mapping on Dynamics Creative Industry: Case Study at Bandung City, Indonesia, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 169, pp. 125–130. [45] Wojtysiak-Kotlarski M. (2011), Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 3, s. 72–77. [46] Woźniak J. (2017), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Część 1: Identyfikacja czynników ryzyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Vol. 114, No. 41, s. 225–235. [47] Woźniak J. (2019), Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych, CeDeWu, Warszawa. [48] Wróblewski D. (red.), (2015), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Cen-trum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka. [49] Wyrozębski P. (2016), Ryzyko i niepewność w procesie planowania projektów, [w:] M. Trocki, E. Bukłaha (red.), Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, Szkoła Główna Handkowa w Warszawie, Warszawa, pp. 71–100. [50] Yu Y. et al. (2015), A Conceptual Model of Supply Chain Risk Mitigation: The Role of Supply Chain Integration and Organizational Risk Propensity, „Journal of Coastal Research”, No. 73, pp. 95–98. [51] Zawiła-Niedźwiecki J. (2014), Operational Risk as a Problematic Traid: Risk Resource, Security, Business Continuity, edu-Libri, Krakow-Warszawa.
Publikacje z rocznika