Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Lean Healthcare, marnotrawstwo, mapowanie strumieni wartości, zdarzenia niepożądane
Strony: 33-43
Język publikacji: Polski
Pobierz
Minimalizacja marnotrawstwa w placówce zdrowia metodą Lean Healthcare. Analiza przypadku
Krystyna Lisiecka, Iwona Burka
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie możliwości minimalizowania strat generowanych w procesie świadczenia usług zdrowotnych oraz wskazanie źródeł tych strat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „DOM DLA SENIORA”, by upowszechniać założenia i instrumenty koncepcji Lean Healthcare w polskich placówkach opiekuńczo-leczniczych. Przedmiotem badań było zjawisko marnotrawstwa w analizowanym podmiocie dla wybranego strumienia wartości, określenie rodzajów i źródeł zdarzeń je wywołujących, a także wskazanie obszarów i miejsc eliminowania zdarzeń niegospodarnych dla dobra interesariuszy tych świadczeń – dla pensjonariuszy, jak i świadczeniodawcy. Autorki sformułowały tezę, że mapowanie strumieni wartości pozwala na zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w placówce opiekuńczo-leczniczej. Tezę tę weryfikowały przyjmując metodę studium przypadku. W przyjętej strategii badawczej wykorzystano narzędzia koncepcji Lean Healthcare, wywodzącej się z podejścia do zarządzania organizacją, nazywanego w literaturze Lean Management.
Bibliografia
1. Bicheno J. (2008), The Lean Toolbox for Service Systems, PICSIE Books, Buckingham. 2. Bicheno J., Holweg M. (2009), The Lean Toolbox. The Essential Guide to Lean Transformation, PICSIE Books, Buckingham. 3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa. 4. Gładysz B. (2019), Zastosowanie wybranych technik lean management w projektach informatycznych, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 53–61. 5. Graban M. (2011), Lean Hospitals. Doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław. 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 7. Imai M. (2006), Gemba Kaizen, Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa. 8. Liker J.K. (2005), Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa. 9. Liker J.K., Hoseus M. (2009), Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT Biznes, Warszawa. 10. Liker J.K., Meier D.P. (2011), Droga Toyoty. Fieldbook, MT Biznes, Warszawa. 11. Lisiecka K., Burka I. (2016), Lean Service w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 12. Lisiecka K., Janus A. (2017), W kierunku Lean Service w podmiocie leczniczym na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 93–110. 13. Lisiecka K., Kostka-Bochenek A. (2009), Case study research jako metoda badan naukowych, „Przegląd Organzacji”, Nr 10, s. 25–29. 14. Lisiecka-Biełanowicz M. (2016), Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia, Wyd. Difin, Warszawa. 15. Locher D. (2012), Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, MT Biznes, Warszawa. 16. Mann D. (2005), Creating a Lean Culture. Tools to Sustain Lean Conversion, Productivity Press, New York. 17. Oppenheim B. (2006), Lean jako metoda myślenia-rozmowa z Bohdanem Oppenheimem, „Zarządzanie Jakością”, Nr 3, s. 8–20. 18. Romaniuk P. (2018), Zastosowanie Lean Management w nowoczesnym zarządzaniu administracją publiczną, „Journal of Modern Science”, Nr 2(37), s. 203–218. 19. Sławińska M., Witczak H. (red.), (2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa. 20. Stoller A. (2015), Lean CEO. W drodze do doskonałości, MT Biznes, Warszawa. 21. Wargin J.J., Bishop S. (2010), Lean Healthcare: Rhetoric, Ritual and Resistance, „Social Science & Medicine”, No. 71, pp. 1332–1340. 22. Womack J.P., Jones D.T. (2008), Lean thinking – szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław. 23. Womack J.P., Jones D.T. (2010), Szczupłe rozwiązania, czyli jak przedsiębiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady lean management, LEI Polska, Wrocław. 24. Yin R.K. (1994), Case Study Research. Design and Methods, Sage Publication, Newbury Park. 25. Zidel T.G. (2006), A Lean Toolbox – Using Lean Principles and Techniques in Healthcare, „Journal for Healthcare Quality”, Vol. 28, No. 1, pp. W1–4-W1–15.
Publikacje z rocznika