Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: innowacje, Sonda innowacyjności, suplementy diety, rynek farmaceutyczny
Strony: 12-22
Język publikacji: Polski
Pobierz
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku suplementów diety w Polsce w kontekście strategii Europa 2020
Marta Hrydziuszko, Grzegorz Chodak
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę i ocenę poziomu innowacyjności producentów suplementów diety w Polsce w odniesieniu do głównych założeń proinnowacyjnej polityki Unii Europejskiej, zawartych w strategii Europa 2020. Dokonano przeglądu strategii na rzecz innowacyjności, wdrażanych w krajach Unii Europejskiej oraz przedstawiono kryteria pomiaru i oceny poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Zgodnie z metodologią Oslo przyjęto, iż przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w okresie trzyletnim (2016 r. – 2018 r.) wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową, procesową, marketingową lub organizacyjną. Do oceny działalności innowacyjnej podmiotów zastosowano wskaźnik udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej zbiorowości oraz autorski miernik zagregowany, nazwany Sondą innowacyjności. Analizie poddano również pośrednie determinanty aktywności innowacyjnej, m.in.: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, podjęcie współpracy z nauką, realizację projektów unijnych. Badaniem objęto 26 przedsiębiorstw z dominującym polskim kapitałem, operujących w segmencie suplementów diety. Dane pozyskano w wyniku badań ankietowych przeprowadzonych w okresie październik 2019 r. – grudzień 2019 r. oraz uzupełniono monitoringiem mediów (techniką clippingu). Na podstawie miernika Sonda innowacyjności, 46
Bibliografia
[1] Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz. [2] Eurostat (online data code: inn_cis9_type), data dostępu: 20.01.2020 r. [3] GUS (2014), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. [4] GUS (2019), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016–2018, Informacje sygnalne z dn. 28.10.2019 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie. [5] Gust-Bardon N.I. (2011), Polityka innowacyjna w Polsce, „Ekonomia XLII – nauki humanistyczno-społeczne”, nr 402, s. 217–228. [6] http://kbpoz.gs1.pl/, data dostępu: 21.01.2020 r. [7] http://www.newsline.pl/naukapublicrelations/slownikpojec/art14.html, data dostępu: 15.01.2020 r. [8] GIS (2020), https://rejestrzp.gis.gov.pl/index.php/przegladaj/2008/169, data dostępu: 22.01.2020 r. [9] Jarosz M. (2008), Suplementy diety a zdrowie. Porady lekarzy i dietetyków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. [10] Jasiński A.H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa. [11] Kaczmarska B. (2017), Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na podstawie zasobów internetowych, ptzp.org.pl, data dostępu: 15.07.2017 r. [12] Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M. i in. (2014), Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa. [13] Komunikat Komisji Europa 2020 (2010), Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela. [14] Malara Z., Hrydziuszko M., Ziembicki P. (2015), Innowacyjne modele biznesowe szansą na rozwój przedsiębiorstw, [w:] I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 9–22. [15] Motyka S. (2011), Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 160–168. [16] Nowak P. (2012), Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE,„Prace Komisji Geografii Przemysłu, Nr 19, s. 153–168. [17] OECD (2019), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018–9789264304604-en.htm, access date: 18.01.2020. [18] RPAP (2019), Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa. [19] Piekut M. (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z Zakresu Zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nr 2(19), s. 87–88. [20] PMR Industry Report (2019), Rynek suplementów diety w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019–2024, PMR, Warszawa. [21] Pomykalski A. (2001), Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. [22] Stankiewicz W. (2012), Rozwój gospodarki Unii Europejskiej – Strategia Lizbońska a nowy plan „Europa 2020″, „Rocznik Integracji Europejskiej”, Nr 6, s. 269–287. [23] SW Research (2007), Polacy a suplementy diety, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research, Warszawa. [24] Szwajca D. (2011), Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Edukacja”, Nr 78, s. 61–76. [25] Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2002), Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Wyd. I, Warszawa. [26] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz. 594, 1893).
Publikacje z rocznika