Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka, budownictwo podziemne, technologie bezwykopowe
Strony: 28-37
Język publikacji: Polski
Pobierz
Metodyka zarządzania ryzykiem w budownictwie podziemnym infrastruktury miast
Maria Krechowicz
Abstrakt
Obecnie na całym świecie można zaobserwować intensywną rozbudowę infrastruktury podziemnej miast. W niniejszej pracy przedstawiono istotę zarządzania ryzykiem w  budownictwie podziemnym infrastruktury miast. Zaprezentowano również autorską metodykę zarządzania ryzykiem dla inwestycji bezwykopowych budów rurociągów z zastosowaniem różnych technologii wbudowania. Proces zarządzania ryzykiem w budownictwie podziemnym infrastruktury miast podzielono na pięć etapów: ocena ryzyka, wybór reakcji na ryzyko, administrowanie ryzykiem, monitorowanie oraz finansowanie ryzyka. Przeanalizowano także 3 wybrane, reprezentatywne przypadki zastosowania różnych strategii zarządzania ryzykiem w budownictwie podziemnym rurociągów. Analiza wykazała, że wprowadzenie metodyki zarządzania ryzykiem zaproponowanej przez autorkę znacząco zwiększyło prawdopodobieństwo ukończenia inwestycji z pozytywnym wynikiem i pozwoliło uniknąć sytuacji awaryjnych oraz zapobiec niepożądanym konsekwencjom ekonomicznym i prawnym. Natomiast w przypadku dwóch analizowanych inwestycji, gdzie brakowało spójnej i skutecznej metodyki zarządzania ryzykiem wystąpiły niepożądane zdarzenia awaryjne, które skutkowały poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi i prawnymi.
Bibliografia
[1]. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2007), Sixth Edition, PMI, Newton Square, pp. 316–362. [2]. Bizon-Górecka J., Górecki J. (2013), Ryzyko budowlanego projektu inwestycyjnego w perspektywie kosztów budowy, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 36–43. [3]. Cheng M. (2015), Developing a Risk Assessment Method for Complex Pipe Jacking Construction Projects, „Automation in Construction”, Vol. 58, pp. 48–59. [4]. Damodaran A. (2009), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. [5]. Gierczak M. (2013), Analiza ryzyka w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych, Praca doktorska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2013. [6]. Gierczak M. (2014a), Wybrane zdarzenia niepożądane w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), „Instal”, Nr 3, s. 67–71. [7]. Gierczak M. (2014), The Qualitative Risk Assessment of MINI, MIDI and MAXI Horizontal Directional Drilling Projects, „Tunnelling and Underground Space Technology”, No. 44, pp. 148–156. [8]. Gierczak M. (2014b), The Quantitative Risk Assessment of MINI, MIDI and MAXI Horizontal Directional Drilling Projects Applying Fuzzy Fault Tree Analysis, „Tunnelling and Underground Space Technology”, No. 43, pp. 67–77. [9]. Głodziński E. (2015), Lista kontrolna w zarządzaniu projektami budowlanymi – perspektywa wykonawcy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 2, s. 69–80. [10]. Głodziński E. (2014), Zarządzanie projektami w warunkach niepewności – zakres i metodyka, „Przegląd Organizacji”, Nr 7, s. 34–40. [11]. Głodziński E. (2013), Strategiczne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych – zakres i uwarunkowania, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 18–23. [12]. ISO 31000:2018, Risk Management – Guidelines, pp. 1–16. [13]. Krechowicz M. (2017a), Effective Risk Management in Innovative Projects: A Case Study of the Construction of Energy efficient, Sustainable Building of the Laboratory of Intelligent Building in Cracow, „IOP Conference Series: Material Science and Engineering”, No 245062007, pp. 1–10. [14]. Krechowicz M. (2017b), Risk Management in Complex Construction Projects that Apply Renewable Energy Sources: A Case Study of the Realization Phase of the Energis Educational and Research Intelligent Building, „IOP Conference Series: Material Science and Engineering”, No 245062007, pp. 1–10. [15]. Ma B. et al. (2010), Risk Evaluation for Maxi Horizontal Directional Drilling Crossing Projects, „Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice”, Vol. 1, No. 2, pp. 91–97. [16]. Marciniak S., Głodziński E. (2005), Controlling jako instrument redukujący poziom niepewności decyzji gospodarczych, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, Wyd. TNOiK, Katowice. [17]. Oreste P., Peila D., Marchionni V., Sterling R. (2001), Analysis of the Problems Connected to the Sinking of Micro-TBMs in Difficult Grounds, „Tunnelling and Underground Space Technology”, Supplement 1, Vol. 16, pp. 33–45. [18]. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. [19]. Pritchard C. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa. [20]. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa. [21]. Rak J. (2006), Przegląd metod oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych, „Instal”, Nr 6, s. 54–56. [22]. Rak J. (2013), Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem, „Instal”, Nr 1, s. 51–53. [23]. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B. (2005), Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. [24]. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K. (2013), Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. [25]. Salem D., Elwakil E., Hegab M. (2017), Risk Level Problems Affecting Microtunneling Projects Installation, „Canadian Journal of Civil Engineering”, Vol. 44, No. 12, pp. 1014–1021. [26]. Shahriar K., Sharifzadeh M., Hamidi J. K. (2007), Geotechnical Risk Assessment Based Approach for Rock TBM Selection in Difficult Ground Conditions, „Tunnelling and Underground Space Technology”, Vol. 23, No. 3, pp. 318–325. [27]. Skorupka D. (2005), Zarządzanie ryzykiem projektu w inwestycjach budowlanych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. [28]. Tworek P. (2012), Integrated Risk Management in Construction Enterprises – Theoretical Approach, „Journal of Econimics and Management” Vol. 8, pp. 126–135. [29]. Tworek P. (2013), Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa. [30]. Smith N. J., Merna T., Jobling P. (2006), Managing Risk in Construction Projects, Wiley-Blackwell, Oxford. [31]. Van Staveren M. (2007), Uncertainty and Ground Conditions. A Risk Management Approach, Butterworth-Heinemann, Burlington.
Publikacje z rocznika