Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: kluczowe kompetencje, kompetencje kadry kierowniczej, umiejętności kierownicze, przedsiębiorstwa sektora Hi-Tech
Strony: 38-44
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora Hi -Tech. Diagnoza luki umiejętności
Gabriela Roszyk-Kowalska, Janusz Kraśniak
Abstrakt
Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej są szczególnie istotne w sektorze przedsiębiorstw Hi-Tech. Waga problematyki skłoniła autorów artykułu do podjęcia badań zmierzających do identyfikacji kluczowych kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora Hi-Tech oraz diagnozy luki poziomu umiejętności. Wyniki postępowania badawczego wskazują, że największa luka między stanem oczekiwanym a rzeczywistym w badanych przedsiębiorstwach w zakresie kluczowych umiejętności dotyczy właściwego zarządzania finansami, pozyskiwania funduszy z zewnątrz przedsiębiorstwa (kluczowa kompetencja zarządzanie działalnością B+R) oraz trafnej diagnozy emocji panujących w zespole (kluczowa kompetencja praca w zespole) i trafnego podejmowania decyzji personalnych (kluczowa kompetencja zarządzanie wiedzą).
Bibliografia
[1] Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków. [2] Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa. [3] Boyatzis R.E. (1982), The Component Manager. A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, Canada. [4] Bugaj J., Szarucki M. (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 7–14. [5] Charakterystyka umiejętności kluczowych programu KREATOR. 2014, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4074/, data dostępu 8.10.2019 r.. [6] Cheetham G., Chivers G. (2005), Professions,, Competence and Informal Learning, Edward Elgar Publishing, Cheletenham. [7]Czapla T.P. (2011), Modelowanie kompetencji kierowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [8] Dessler A.M. (2009), Framework for Human Resources Management, Prentice_hall, Upper Saddle River. [9] Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice. [10] Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa. [12] Jarosz-Lewandowska D. (2016), Kompetencje polskiej kadry logistycznej w świetle wyników badań, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Nr 1955, z. 92, s. 107–118. [13] Kocór M., Strzebińska A. (2010), Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? PARP, Warszawa. [14]Król H. (2006), Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyńska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa, s. 50–91. [15] Król M. (2013), Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów, „Współczesne Zarządzanie”, Nr 2, s. 190–199. [16] Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami, Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa. [17] Listwan T. (red.), (2006), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. [18] Model kompetencji, 2017, a.umed.pl/pl_akt_tmp/2014/UMED_Model_Kompetencyj-ny_v10.docx, data dostępu: 9.10.2019 r. [19] Narzędzie do badania 11 kompetencji. 2013, http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl/att/Narzedzie-do-badania-11-kompetencji.pdf/, data dostępu: 7.10.2019 r. [20] Oczkowska R., Lula P., Wiśniewska S. (2018), Kompetencje pracowników działów HR – badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 57–63. [21] Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [22] Orlińska-Gondor A. (2006), Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków, s. 168–191. [23] Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa. [24] Rostkowski T. (2014), Model kompetencyjny organizacji, [w:] M. Juchnowicz, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa, s. 38–63. [25] Rostkowski T. (red.), (2004), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa. [26] Roszyk-Kowalska G. (2018), Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. [27] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009, Nr 4, poz. 17. [28] Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa. [29] Stabryła A. (red.), (2011), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków. [30] Tyrańska M. (2018), Ocena kompetencji menedżerskich – propozycja metodyczna, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 36–42. [31] Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora, Toruń. [32] Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [33] Woodruffe C. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
Publikacje z rocznika