Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: zatrudnialność, organizacyjne uczenie się, kompetencje, wiedza
Strony: 20-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Organizacyjne uczenie się jako determinanta zatrudnialności pracowników
Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie znaczenia organizacyjnego uczenia się w procesie rozwoju zatrudnialności pracowników. W opracowaniu przedstawiono istotę pojęć: organizacyjne uczenie się i zatrudnialność. Zaprezentowano również relacje między organizacyjnym uczeniem się a zatrudnialnością. Ponadto dokonano analizy rozwiązań z zakresu tradycyjnego, empirycznego i cybernetycznego uczenia się wspierających rozwój zatrudnialności pracowników. Co istotne, ustalono, że rozwiązania z zakresu tradycyjnego, empirycznego i cybernetycznego uczenia się stanowią istotną determinantę zatrudnialności pracowników na współczesnym rynku pracy. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników z Polski, a także dokonano analizy podjętego problemu badawczego z zastosowaniem metody opisowej i pakietu IBM Predictive Solution 5.
Bibliografia
[1] Argyris Ch., Schön D.A. (1996), Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison-Wesley, Reading. [2] Bennett D., Knight E., Rowley J. (2020), The Role of Hybrid Learning Spaces in Enhancing Higher Education Students’ Employability, „British Journal of Educa-tional Technology”, Vol. 51, No. 4, pp. 1188–1202. [3] Beveridge W.H. (1909), Unemployment: A Problem of Industry, Longmans, Green, and co., London. [4] Chou S.Y., Ramser C. (2019), A Multilevel Model of Organizational Learning: Incorporating Employee Spontaneous Workplace Behaviors, Leadership Capital and Knowledge Management, „The Learning Organization”, Vol. 26, No. 2, pp. 132–145. [5] Clarke M., Patrickson M. (2008), The New Covenant of Employability, „Employ-ee Relations”, Vol. 30, No. 2, pp. 121–141. [6] Czekaj J., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Teczke J. (2007), Koncepcja orga-nizacyjnego uczenia się, [w:] J. Czekaj (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 11–83. [7] De Grip A., Van Loo J., Sanders J. (2004), The Industry Employability Index: Taking Account of Supply and Demand Characteristics, „International Labour Review”, Vol. 143, No. 3, pp. 211–233. [8] Froehlich D.E., Segers M., Beausaert S., Kremer M. (2019), On the Relation be-tween Task-Variety, Social Informal Learning, and Employability, „Vocations and Learning”, No. 12, pp. 113–127. [9] Herbert I.P., Rothwell A.T., Glover J.L., Lambert S.A. (2020), Graduate Em-ployability, Employment Prospects and Work-readiness in the Changing Field of Professional Work, „The International Journal of Management Education”, Vol. 18, No. 2, p. 100378. [10] Marzec I. (2015), Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w or-ganizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowi-ce. [11] Marzec I. (2016), Konsekwencje rozwoju zatrudnialności pracowników w organi-zacjach publicznych: Szansa czy zagrożenie? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 419, s. 87–94. [12] Mikuła B. (2002), Modele przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] B. Mikuła, A. Pie-truszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa, s. 9–19. [13] Mikuła B. (2005a), Procesy organizacyjnego uczenia się w aliansie strategicz-nym, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 9–12. [14] Mikuła B. (2005b), Organizacyjne uczenie się, [w:] K. Perechuda (red.), Zarzą-dzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 85–93. [15] Morland K.V., Breslin D., Stevenson F. (2019), Development of a Multi-level Learning Framework, „The Learning Organization”, Vol. 26, No. 1, pp. 78–96. [16] Nauta A., Van Vianen A., Van der Heijden B., Van Dam K., Willemsen M. (2009), Understanding the Factors that Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breadth Self-Efficacy, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, No. 82, pp. 233–251. [17] Opengart R., Short D.C. (2002), Free Agent Learners: The New Career Model and its Impact on Human Resource Development, „International Journal of Life-long Education”, Vol. 21, No. 3, pp. 220–233. [18] Paszkowicz M.A. (2018), Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świe-tle capability approach, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. [19] Pawłowska A. (2017), Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi, PWE, Warszawa. [20] Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [21] Raemdonck I., Beausaert S., Fröhlich D., Kochoian N., Meurant C. (2015), Ag-ing Workers’ Learning and Employability, [in:] P. Bal, D. Kooij, D. Rousseau (eds.), Aging Workers and the Employee-Employer Relationship, Springer, Cham, pp. 163–184. [22] Rudawska A. (2008), Zdolność przedsiębiorstw do indywidualnego uczenia się a wyniki ich działalności, [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organiza-cjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Wyd. DOM Organizatora, Toruń, s. 241–244. [23] Senge P.M. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization, Doubleday/Currency, New York. [24] Sysko-Romańczuk S., Lozano Platonoff A., Rudawska A. (2007), Koncepcja organizacyjnego uczenia się – podstawowe perspektywy badawcze, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 2, s. 3–12. [25] Sparrhoff G.R. (2012), Learning for Employability: Managers’ Self-governance and Learning in Organizational Practices, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, No. 46, pp. 3350–3355. [26] Tentama F., Subardjo, Abdillah M.H. (2019), Motivation to Learn and Social Support Determine Employability among Vocational High School Students, „In-ternational Journal of Evaluation and Research in Education”, Vol. 8, No. 2, pp. 237–242. [27] Van der Heijden B., Boon J., Van der Klink M., Meijs E. (2009), Employability Enhancement through Formal and Informal Learning: An Empirical Study among Dutch Non-academic University Staff Members, „International Journal of Training and Development”, Vol. 13, No. 1, pp. 19–37. [28] Van der Heijden B.I.J.M., Gorgievski M.J., De Lange A.H. (2016), Learning at the Workplace and Sustainable Employability: A Multi-source Model Moderated by Age, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, Vol. 25, No. 1, pp. 13–30. [29] Wiśniewska S. (2020), Organizational Learning and Employability in Enterpris-es: Preliminary Empirical Research Results, „Human Resource Management”, No. 3–4, pp. 61–73. [30] Wiśniewska S. (2015), Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty, „Edu-kacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty”, Nr 1, s. 11–24. [31] Wiśniewska S. (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Nr 1, T. 1, s. 107–114. [32] Zgrzywa-Ziemak A. (2009), Istota organizacyjnego uczenia się, [w:]: A. Zgrzy-wa-Ziemak, R. Kamiński, Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, s. 11–38.
Publikacje z rocznika