Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: zarządzanie,nauki o zarządzaniu i jakości, łódzka szkoła zarządzania, Uniwersytet Łódzki, badania biograficzne
Strony: 5-14
Język publikacji: Polski
Mistrzowie, współpracownicy i uczniowie uniwersyteckiej szkoły zarządzania w Łodzi. Część 1
Marek Matejun, Remigiusz Kozłowski
Abstrakt
Opracowanie stanowi pierwszą część cyklu pt. „Mistrzowie, współpracownicy i uczniowie uniwersyteckiej szkoły zarządzania w Łodzi”, którego celem jest prezentacja dorobku, relacji i perspektyw rozwojowych kluczowych przedstawicieli szkoły zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. W artykule przedstawiono genezę powstania oraz retrospektywny wgląd w historię uniwersyteckiej szkoły zarządzania w Łodzi. Zidentyfikowano 9 kluczowych obszarów badań naukowych, powiązanych bezpośrednio ze strukturą organizacyjną Wydziału Zarządzania. Szczegółowo omówiono relacje pomiędzy mistrzami, współpracownikami i uczniami, a także zidentyfikowano najważniejsze osiągnięcia naukowe szkoły w obszarze teorii oraz metod organizacji i zarządzania, strategii i finansów przedsiębiorstwa, a także rachunkowości.
Bibliografia
1. Alexander D., Zeff S.A., Ignatowski R. (2018), Global Financial Reporting. The Past, Present and Likely Future, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa. 2. Alpenberg J., Wnuk-Pel T. (2022), Environmental Performance Measurement in a Swedish Municipality – Motives and Stages, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 370, art. 133502. 3. Bednarska-Wnuk I. (2021), Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników – perspektywa organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 4. Bielski M. (1997), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 5. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa. 6. Blajer A., Janowski W. (1986), Międzynarodowy transfer technologii: zakres, pojęcie, klasyfikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 7. Błaszczyk W. (1999), Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 8. Błaszczyk W. (2010), Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Nr 234, s. 93–100. 9. Bohdanowicz L. (2022). Praktyka zarządzania klubem piłkarskim. Strategia, struktura, tożsamość, CeDeWu, Warszawa. 10. Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. 11. Brniak W., Gudowicz M., Sieja-Skrzypulec H. (2017), Verba docent, exempla trahunt: rola mistrza w kształtowaniu uniwersyteckiego ideału, [w:] J.F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska (red.), Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 129–143. 12. Brzeziński J.M. (2012). Po co Akademia? O dostojeństwie nauki, „Nauka”, Nr 2, s. 21–31. 13. Czakon W. (2014), Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Nr 27(2), s. 47–55. 14. Czapla T. (2020), Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 15. Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 16. Duraj J. (1993), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 17. Duraj J. (2000), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 18. Gad J. (2020), Voluntary Disclosures on Control System over Financial Reporting and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Poland, „Journal of East European Management Studies”, Nr 25(4), s. 698–729. 19. Gasparski W. (2004), Jan Zieleniewski (1901–1973) a zagadnienie zrównoważonego rozwoju, „Prakseologia”, Nr 144, s. 9–20. 20. Gasparski W. (2011), Tadeusz Kotarbiński – filozof praktyczności i jego dzieło, [w:] W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. 21. Glinkowska-Krauze B. (2018), Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 22. Gregorczyk S., Urbanek G. (2020), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, [w:] S. Gregorczyk, G. Urbanek (red.), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 9–15. 23. Gwarda-Gruszczyńska E. (2020), Współczesne koncepcje innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 24. Ignatowski R. (2011), Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości i ich wpływ na wysokość kapitałów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, Nr 4(34), T. 2, s. 75–107. 25. Janowski W. (1969), Węzłowe zagadnienia ekonomiki pracy i płacy w przemyśle lekkim, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź. 26. Jaruga A. (1966), Koszty zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa. 27. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź. 28. Jeżak J. (1990), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem: studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 29. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe i kierunki rozwoju, Difin, Warszawa. 30. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 31. Kabalski P. (2022), Gender Accounting Stereotypes in the Highly Feminised Accounting Profession. The Case of Poland, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Nr 46(1), s. 157–184. 32. Kaczmarek B. (2017), Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 1(126), T. 1, s. 141–148. 33. Kaczmarek B. (2018), Weaknesses of Contemporary Management Methods in the Opinion of Managers-practitioners, „Management”, Vol. 22, No. 1, pp. 51–60. 34. Katedra Zarządzania UŁ (2023), https://www.wz.uni.lodz.pl/katedra-zarzadzania, data dostępu: 10.02.2023 r. 35. Kaźmierska-Jóźwiak B., Wesson N., Steenkamp G. (2022), Share Repurchases versus Dividends: A Comparison between Poland and South Africa, „Ekonomia Międzynarodowa”, Nr 38, s. 72–89. 36. Kieżun W. (2006), Tadeusz Kotarbiński twórca idei dobrej roboty, [w:] R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 37. Kobyliński W. (1996), Podstawy organizacji i kierowania w oświacie, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa. 38. Kortan J. (1965), Zarys zasad organizacji i kierownictwa, TNOiK Oddział w Łodzi, Łódź. 39. Kortan J. (1997), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa. 40. Kotarbiński T. (1946), Zasady dobrej roboty, „Myśl Współczesna”, Nr 1, s. 25–41. 41. Kotarbiński T. (1955), Traktat o dobrej robocie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. 42. Kozielski R., Kalińska-Kula M., Medowski M. (2022), New Perspective on Brand Portfolio Management, „European Research Studies Journal”, Vol. 25, No. 1, pp. 846–874. 43. Kretek-Kamińska A., Krzewińska A. (2017), Nauka bez mistrzów? „Kultura i Społeczeństwo”, Nr 4, s. 125–146. 44. Kucharski A., Marszałek J. (2022), Effectiveness of Corporate Mergers and Acquisitions in Developed and Emerging Countries, „Ekonomia Międzynarodowa”, Nr 37, s. 5–21. 45. Lachiewicz S. (2007), Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa. 46. Ladorucki J. (2013), Budowanie relacji mistrz – uczeń. O znaczeniu mistrzostwa w misji współczesnego uniwersytetu i działalności kół naukowych, [w:] J. Ladorucki, Z. Gruszka (red.), Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–18. 47. Leja K. (2009), Uniwersytet społecznie odpowiedzialny – próba ujęcia systemowego, „Współczesne Zarządzanie”, Nr 2, s. 73–84. 48. Leszniewski T. (2019), O potrzebie mistrza w świecie nauki, czyli refleksja nad zmieniającą się relacją uczeń – mistrz, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, Nr 1(8), s. 22–33. 49. Makieła Z.J. (2017), Model uniwersytetu trzeciej generacji XXI wieku: przedsiębiorczy, innowacyjny uniwersytet, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, Vol. 58, s. 23–38. 50. Marulewska K. (2007), O istocie mistrzostwa, „Dialogi Polityczne”, Nr 7, s. 27–39. 51. Matyjas Z. (2020), Uwzględnienie zagadnień geopolityki i geostrategii w analizach strategicznych, [w:] S. Gregorczyk, G. Urbanek (red.), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, s. 483–495. 52. Michalak J. (2021), Research Methodologies for Intellectual Capital Visual Representations, [in:] J. Dumay, C. Nielsen, M. Lund, M. Massaro, J. Guthrie (Eds.), Research Handbook on Intellectual Capital and Business, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 154–175. 53. Mikołajczyk Z. (1994), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 54. Mikołajczyk Z. (2003). Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice. 55. Nowak W.A. (2007), O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 56. Nowak W.A. (2020), Kodeks etyki zawodu jako instrument kształtowania jakości informacji z rachunkowości i kontrolingu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 21, Z. 4, s. 179–197. 57. Ostrowska U. (2019), W kręgu autorytetu naukowego/autorytetu w nauce. Refleksje z perspektywy aksjologicznej, [w:] A. Żywczok, M. Kitlińska-Król (red.), Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 58. Pakuła A. (2005), Polska myśl organizacyjna, [w:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak A. Pakuła, J. Supemat (red.), Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław. 59. Perkin H. (2007), History of Universities, [in:] J.J.F. Forest, P.G. Altbach (Eds.), International Handbook of Higher Education. Part One: Global Themes and Contemporary Challenges, Springer, Dordrecht, pp. 159–205. 60. Piłatowska M., Witkowska D. (2022), Gender Segregation at Work over Business Cycle – Evidence from Selected EU Countries, „Sustainability”, Vol. 14, No. 16, art. 10202. 61. Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2022), Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego z perspektywy logiki, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 3–11. 62. Rieg R., Dobroszek J., Zarzycka E. (2022), Professionalisation of Family Firms and Accounting Function: Empirical Evidence, „Central European Economic Journal”, Vol. 9, No. 56, pp. 113–131. 63. Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa. 64. Różański J. (2016), Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 65. Sikorski C. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa. 66. Sikorski C. (2019). Mity w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 67. Sobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Rafib, Łódź. 68. Sobańska I. (2006), Specyfika rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach międzynarodowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Nr 35, s. 104–122. 69. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 70. Szychta A. (2022), Business Budgeting as a Tool of Scientific Management and Rationalisation in Poland in the Interwar Period, „Accounting History”, Vol. 27, Nr 3, pp. 393–424. 71. Śnieżek E., Wiatr M. (2020), Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 72. Śnieżek E.M. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 73. Świątek-Barylska I. (2019), Shared values and organizational citizenship behavior of Generation Z, „Journal of Positive Management”, Vol. 10, Nr 1, pp. 21–31. 74. Tokar J. (2015), Prakseologiczne hasło „wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania” w kontekście samodoskonalenia pracowników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, Nr 1927, pp. 227–238. 75. Turzyński M. (2020), Organizacja systemu rachunkowości w getcie łódzkim w latach 1940–1944. Perspektywa ofiar zagłady, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Nr 107(163), s. 71–98. 76. Urbanek G. (2019), Zarządzanie wartością i wycena marki, CeDeWu, Warszawa. 77. Walczak M. (1998), Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. 78. Walińska E. (red.) (2018), Księga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Ludzie i ich dokonania, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 79. Walińska E. (2014), 20 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 80. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J. (2016), Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa – w kierunku integracji, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 81. Walińska E.M. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. 82. Waniak-Michalak H., Leitoniene S., Perica I. (2022), The NGOs and Covid 19 Pandemic: A New Challenge for Charitable Giving and NGOs’ Mission Models, „Engineering Economics”, Nr 33(2), pp. 174–187. 83. Witkowska D. (2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, C.H. Beck, Warszawa. 84. Wnuk-Pel T. (2012), Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 85. Wojciechowski E. (1964), Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa. 86. Wojciechowski E. (1972), Zasady rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa. 87. Zakrzewska-Olędzka D., Markowska-Manista U. (2019), „Obdarzanie obopólne” – mistrz i uczeń w indywidualnym i wspólnym świecie naukowym, „Studia z Teorii Wychowania”, Nr 1(26), s. 237–255. 88. Zalewska-Turzyńska M. (2022), The Change of Communication Process in Manufacturing Companies Implementing New Technologies: Empirical Evidence, „European Research Studies Journal”, Vol. XXV, Nr 1, pp. 409–422. 89. Zarzycka E., Krasodomska J. (2022), Non-financial Key Performance Indicators: What Determines the Differences in the Quality and Quantity of the Disclosures? „Journal of Applied Accounting Research”, Vol. 23, Nr 1, pp. 139–162. 90. Zieleniewski J. (1964), Organizacja zespołów ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 91. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Publikacje z rocznika