Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Zasoby niematerialne, Wiedza w organizacji, Kompetencje, Zarządzanie wiedzą
Strony: 5-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
STRATEGICZNE ASPEKTY DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI REPLIKACJI I IMITACJI WIEDZY
Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert
Abstrakt
Generowaniu innowacji i tworzeniu wiedzy jako kluczowego aktywa organizacji sprzyjają zarówno odpowiednie rozwiązania systemowe, jak i odpowiednie nastawienie kadry kierowniczej. Jakkolwiek podstawą wiedzy, rozważanej w kategoriach zasobów, jest doświadczenie i kwalifikacje członków organizacji, organizacje dążą do zabezpieczenia odpowiedniej materialnej i socjalnej infrastruktury, a także do zbudowania właściwej struktury alokacji zasobów dla przekształcenia wiedzy w kompetencje. To, w jaki sposób kompetencje i wiedza są konfigurowane i alokowane we wnętrzu organizacji, w dużym stopniu determinuje poziom jej konkurencyjności i wpływa na jej powodzenie. Znaczenie wiedzy wynika z założenia przyjętego w artykule, że we współczesnej gospodarce źródłem przewag konkurencyjnych jest nie tyle korzystna pozycja rynkowa, ile trudna do replikacji wiedza i sposób jej alokacji. I właśnie w aspekcie alokacji, integrującej zarówno przedsiębiorczy, jak i strategiczny wymiar działań w organizacji, szczególnie ważne stają się dynamiczne zdolności. Celem opracowania jest wskazanie na znaczenie dynamicznych zdolności w procesach replikacji i imitacji wiedzy. Punktem wyjścia do rozważań przyjęto zarysowanie istoty zjawiska tworzenia wiedzy, co pozwoliło w dalszej części na scharakteryzowanie specyfiki procesów replikacji i imitacji wiedzy, omówienie znaczenia ekonomicznych rent z perspektywy rynków know-how oraz na pokazanie roli dynamicznych zdolności w procesie zarządzania wiedzą.
Publikacje z rocznika