Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Zarządzanie procesowe, Procesy biznesowe, Przegląd literatury, Wyniki badań
Strony: 25-33
Język publikacji: Polski
Pobierz
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE DOSKONALENIE PROCESÓW — WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Renata Brajer-Marczak
Abstrakt
W wielu przedsiębiorstwach kluczową rolę odgrywa obecnie systematyczna analiza, pomiar i doskonalenie procesów. Imperatyw ciągłego wprowadzania zmian w procesach jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i dużą dynamikę oczekiwań i preferencji klientów. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, ma na celu prezentację czynników sprzyjających doskonaleniu procesów biznesowych w organizacjach oraz zbadanie ich związku z wybranymi współczesnymi koncepcjami zarządzania. Ponadto podjęta została próba oceny czy i w jakim stopniu występują one w badanych przedsiębiorstwach. W tym celu autorka podjęła studia literatury przedmiotu i przeprowadziła badania empiryczne. Ich wyniki potwierdziły występowanie w praktyce wskazanych na podstawie studiów literatury przedmiotu czynników sprzyjających doskonaleniu procesów. Podjęto również próbę ustalenia związku między wyodrębnionymi czynnikami i wybranymi koncepcjami zarządzania. Stwierdzono, że na poziomie istotnym statystycznie jedynie filozofia Kaizen wykazuje korelację ze wskazanymi czynnikami determinującymi doskonalenie procesów, do których autorka zaliczyła: możliwości podejmowania aktywnych działań, formalizację obowiązków związanych z doskonaleniem procesów, stosowane narzędzia motywacyjne, przepływ informacji oraz kreowanie wiedzy na temat potrzeb doskonalenia procesów.
Publikacje z rocznika