Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: controlling personalny, rynek pracy dla controllerów personalnych, badania jakościowe, analiza treści ogłoszeń o pracę
Strony: 37-44
Język publikacji: Polski
Pobierz
Analiza rynku pracy dla controllerów personalnych w Polsce
Lena Grzesiak
Abstrakt

W artykule skupiono uwagę na sytuacji na rynku pracy dla controllerów personalnych w Polsce. Źródłem danych badawczych były znalezione ogłoszenia o pracę dla controllerów personalnych oraz dla controllerów w wymiarze ogólnym. Analizowano je pod kątem wymagań kompetencyjnych (wiedzy, umiejętności oraz postaw) oraz realizowanych zadań. Źródłem danych badawczych były ogłoszenia o pracę – forma zgłoszenia popytu na rynku pracy, ale i wyrażenia pewnych oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy. Ostatecznie przeanalizowano 147 ogłoszeń dotyczących controllingu w wymiarze ogólnym oraz 43 ogłoszenia dotyczące stanowisk w obszarze controllingu personalnego.

Pracodawcy podkreślają znaczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej wymagając od kandydatów jednocześnie i wykształcenia, i doświadczenia zawodowego. Zadania dla controllerów personalnych są w większości ograniczone do wybranych obszarów funkcji personalnej. Natomiast jeśli chodzi o zadania controllerów w wymiarze ogólnym ograniczają się one wyłącznie do analizy i budżetowania kosztów wynagrodzeń.

Bibliografia
[1] Agencja Grow (2020), RAPORT „#TRENDYHR_2020/21 – (R)ewolucje HR”, Warszawa. [2] Babby E. (2005), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [3] Bernais J., Ingram J. (2005), Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice. [4] Cewińska J., Striker M. (2011), Controlling personalny w klubie sportowym, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, Nr 168, s. 263–278. [5] Cullen J. (2004), LIS Labour Market Research: Implications for Management Development, „Library Management”, No. 25, pp. 138–145. [6] Deloitte (2020), Raport: Global Human Capital Trends 2021, Warszawa. [7] Faberman R. J., Kudlyak M. (2016), What does Online Job Search Tell Us about the Labour Market? „Economic Perspectives”, Vol. 40, No. 1, pp. 1–15 [8] Foremna-Pilarska M. (2017), Controlling personalny – problemy badawcze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 16(471), s. 145–153, [9] Gmür M., Peterhoff D. (2005), Überblick über das Personalcontrolling, [in:] U. Schäffer (eds.), J. Weber (red.), Bereichscontrolling: Funktionsspezifische Anwendungsfelder. Methoden und Instrumente, Diplomica Verlag, Stuttgart, pp. 235–258. [10] Grzesiak L. (2018), Budżetowanie kosztów pracy jako narzędzie controllingu personalnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Nr 97 (153), s. 31–44. [11] Grzesiak L. (2021), HR Employees’ and Managers’ Experiences of Personnel Controlling – The Results of a Survey, (w recenzji). [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Indeed; data dostępu: 16.04.2021 r. [13] Janczyk-Strzała E. (2013), O potrzebie stosowania controlling personalnego w uczelni niepublicznej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, Nr 51, s. 285–29. [15] Kowalczyk M. (2015), Mierniki controllingu personalnego w jednostkach samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu”, 8 (399), s. 287–294. [16] Lipka A. (2018), Możliwości wykorzystania narzędzi controllingu personalnego w zarządzaniu zorientowanym na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 11(511), s. 144–153, [14] Marciniak J. (2015), Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. [17] Nesterak J., Nowak M., Kowalski M. (2020), Controlling personalny : w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. [18] Nowak M. (2007), Analiza ryzyka kadrowego w controllingu personalnym, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Nr 1175, s. 264–271. [19] Nowak M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków. [20] Nowak M. (2015), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa. [21] Nowak M. (2018), Kierunek kariery zawodowej a koncepcje controllingu personalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 19(513), s. 293–303, [22] Paździor A., Paździor M. (2016), Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, Nr 4 (82, cz. 1), s. 367–374. [23] Pocztowski A. (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 8, s. 5–9. [24] Pocztowski A., Purgał-Popiela J. (2004)., Controlling personalny, [w:] M. Sierpińska (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [25] Rafaeli A., Oliver A. (1998), Employment Ads. A Configurational Research Agenda, „Journal of Management Inquiry”, Vol. 7, No. 4, pp. 342–358. [26] Sztorc M. (2008), Modyfikacja systemu motywacyjnego jako źródło informacji dla controllingu personalnego na przykładzie hotelu, „Współczesna Ekonomia”, Nr 3, s. 119–131 [27] Wojtaszczyk K., Striker M. (2011), Strategiczna karta wyników jako narzędzie oceny siły marki pracodawcy, [w:] B. Urbaniak, Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361–380.
Publikacje z rocznika