Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: triangulacja, metody mieszane, możliwości, ograniczenia
Strony: 3-10
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Uwarunkowania triangulacji metod w naukach o zarządzaniu
Małgorzata Zakrzewska, Szymon Jarosz, Tomasz Kafel, Paweł Cabała
Abstrakt
Obecnie triangulacja metod jest przedmiotem zainteresowania wielu naukowców i jest wykorzystywana w coraz większej liczbie projektów badawczych. Oczywiste jest, że jak każde podejście badawcze ma swoje wady i zalety, co wielokrotnie podkreśla się w dotychczas opublikowanych pracach naukowych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i ograniczeń traingulacji metod w naukach o zarządzaniu. Po analizie pojęcia triangulacji posłużono się wynikami analizy artykułów, w której wykorzystano triangulację metod. W artykule omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w formie badań jakościowych (ankiety wśród ekspertów) dotyczących pozytywnych i negatywnych skutków stosowania triangulacji metod w naukach o zarządzaniu. Głównym celem badań było poznanie opinii naukowców zajmujących się zarządzaniem i dyscyplinami pokrewnymi, czy w praktyce rzeczywiście dotknął ich problem ograniczeń w stosowaniu triangulacji.
Bibliografia
[1] An Introduction to Triangulation, UNAIDS M&E Fundamentals Series, [https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/10_4-Intro-to-triangulation-MEF.pdf], access date: 17.12.2019. [2] Bernard H. (2013), Foreword, [in:] B. Hollstein, S. Dominguez (eds.), Mixed Methods Social Networks Research: Design and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 25–28. [3] Brown R., Brignall S., (2007), Reflections on the Use of a Dual-methodology Research Design to Evaluate Accounting and Management Practice in UK University Central Administrative Services, „Management Accounting Research”, Vol. 18, No. 1, pp. 32–48. [4] Bryman A. (2008), Social Research Methods, 3th ed., Oxford University Press, Oxford. [5] Campbell D.T., Fiske D.T. (1959), Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-multimethod Matrix, „Psychological Bulletin”, Vol. 56, pp. 81–105. [6] Campbell R., Goodman-Williams R., Feeney H., Fehler-Cabral G. (2020), Assessing Triangulation Across Methodologies, Methods, and Stakeholder Groups: The Joys, Woes, and Politics of Interpreting Convergent and Divergent Data, „American Journal of Evaluation”, Vol. 41, No. 1, pp. 125–144. [7] Carvalho S., White H. (1997), Combining the Quantitative and Qualitative Approaches to Poverty Measurement and Analysis, „World Bank Technical Paper Series”, Vol. 366, pp. 1–19. [8] Chlipała P. (2014), Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 336, s. 39–48 [9] Collins, H., Evans, R., Weinel, M., Lyttleton-Smith, J., Bartlett, A., Hall, M. (2017), The Imitation Game and the Nature of Mixed Methods, „Journal of Mixed Methods Research”, Vol. 11, No. 4, pp. 510–527. [10] Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. [11] Czakon (red.), (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa. [12] Ćwiklicki M., Pawlina A. (2015), Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4, pp. 55-69. [13] Denzin N.K. (1978), Sociological Methods: A Sourcebook, 2nd ed., McGraw-Hill, New York. [14] Dźwigoł H. (2018), Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu. Uwarunkowania metodyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [15] Erro-Garcés A., Alfaro-Tanco J.A. (2020), Action Research as a Meta-Methodology in the Management Field, „International Journal of Qualitative Methods”, Vol. 19, pp. 1–11. [16] Ferdous J. (2016), Organization Theories: From Classical Perspective, „International Journal of Business, Economics and Law”, Vol. 9, No. 2, pp. 1–6. [17] Gibson C.B. (2017), Elaboration, Generalization, Triangulation, and Interpretation: On Enhancing the Value of Mixed Method Research, „Organizational Research Methods”, Vol. 20, No. 2, pp. 193–223. [18] Gorard S. (2010), Research Design, as Independent of Methods, [in:] A. Tashakkori, C. Teddlie (eds.), Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, pp. 237–251. Sage, Thousand Oaks. [19] Gorzeń-Mitka I., Okręglicka M. (2015), Managing Complexity: A Discussion of Current Strategies and Approaches, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 27, pp. 438–444. [20] Greene J.C., Caracelli V.J., Graham W.F. (1989), Toward a Conceptual Framework for Mixed-method Evaluation Designs, „Educational Evaluation and Policy Analysis”, Vol. 11, No. 3, pp. 255–274. [21] Guion L.A. (2002), Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies, „Technical Report FCS 6014”, Institute of Food and Agriculture Sciences, University of Florida, Gainesville. [22] Hageman A. (2008), A Review of the Strengths and Weaknesses of Archival, Behavioral, and Qualitative Research Methods: Recognizing the Potential Benefits of Triangulation, [in:] V. Arnold, B. Clinton, A. Lillis, R. Roberts, C. Wolfe, S. Wright (eds.), Advances in Accounting Behavioral Research, Vol. 11, Emerald, Bingley, pp. 1–30. [23] Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [24] Hendren K., Luo Q.E., Pandey S.K. (2018), The State of Mixed Methods Research in Public Administration and Public Policy. Public Administration Review Vol. 78, No. 6, pp. 904–916. [25] Hopper T., Hoque Z. (2006), Triangulation Approaches to Accounting Research, [in:] Hoque Z. (Ed.), Methodological Issues in Accounting Research. Theories, Methods and Issues, Spiramus, London, pp. 562–569. [26] Hoque Z., Covaleski M.A., Gooneratne T.N. (2013), Theoretical Triangulation and Pluralism in Research Methods in Organizational and Accounting Research, „Accounting, Auditing and Accountability Journal”, Vol. 26, No. 7, pp. 1170–1198. [27] Hornowska E., Brzezińska A.I., Kaliszewska-Czeremska K., Appelt K., Rawecka J., Bujacz A. (2012), Paradoksalny efekt triangulacji? „Edukacja”, Nr 2(120), s. 72–83. [28] Humble Á.M. (2009), Technique Triangulation for Validation in Directed Content Analysis, „International Journal of Qualitative Methods”, Vol. 8, No. 3, pp. 34–51. [29] Jackson E.A. (2018), Triangulation: A Retroduction Approach in the Reorientation of Social Science Research for Central Bank Policy in Sierra Leone, „African Journal of Economic and Management Studies”, Vol. 9, No. 2, pp. 266–271. [30] Jick T.D. (1979), Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 24., pp. 602–611. [31] Joslin R., Müller R. (2016), Identifying Interesting Project Phenomena Using Philosophical and Methodological Triangulation, „International Journal of Project Management”, Vol. 34, No. 6, pp. 1043–1056. [32] Kafel T. (2016), Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 7(955), s. 23–40. [33] Kędzior Z., Karcz K. (2007), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa. [34] Kimchi J., Polivka B., Stevenson J.S. (1991), Triangulation: Operational Definitions, „Nursing Research”, Vol. 40, No. 6, pp. 364–366. [35] Lloyd S. (2011), Triangulation Research to Inform Corporate Reputation Theory and Practice, „Corporate Reputation Review”, Vol. 14, pp. 221–233. [36] Łapczyński M. (2011), Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 236, s. 155–163. [37] Manning L. (2018), Triangulation: Effective Verification of Food Safety and Quality Management Systems and Associated Organisational Culture, „Worldwide Hospitality and Tourism Themes”, Vol. 10, No. 3, pp. 297–312. [38] Marais H. (2012), Complex Research Projects and Reports in Business and Management Studies, „The Electronic Journal of Business Research Methods”, Vol. 10, pp. 64–76. [39] Matejun A. (2013), Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa. [40] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych, „Handel Wewnętrzny”, Nr 1(348), tom II, s. 14–23. [41] McKim C.A. (2017), The Value of Mixed Methods Research: A Mixed Methods Study, „Journal of Mixed Methods Research”, Vol. 11, No. 2, pp. 202–222. [42] Michalak J.M. (2014), Perspektywa fenomenologiczna w instrumentarium badawczym nauk o zarządzaniu, [w:] M.J. Szymankiewicz., P. Kuźbik (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 141–151. [43] Modell S. (2009), In Defence of Triangulation: A Critical Realist Approach to Mixed Methods Research in Management Accounting, „Management Accounting Research”, Vol. 20, No. 3, pp. 208–221. [44] Modell S. (2015), Theoretical Triangulation and Pluralism in Accounting Research: A Critical Realist Critique, „Accounting, Auditing and Accountability Journal”, Vol. 28, No. 7, pp. 1138–1150. [45] Nadolna B. (2012), Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 66 (122), s. 153–164. [46] Nadolna B. (2017), Triangulation in Management Accounting Research, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 127, pp. 173–185. [47] Nesterak J. (2004), Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, Wyd. Anvix, Kraków. [48] Nesterak J. (2015), Controlling zarządczy: projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa. [49] Niemczyk J. (2015), Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 17–27. [50] O’Cathain A., Murphy E., Nicholl J. (2010), Three Techniques for Integrating Data in Mixed Methods Studies, „British Medical Journal”, Vol. 314, pp. 1147–1150. [51] O’Halloran K.L., Tan S., Pham D.S., Bateman J., vande Moere A. (2018), A Digital Mixed Methods Research Design: Integrating Multimodal Analysis with Data Mining and Information Visualization for Big Data Analytics, „Journal of Mixed Methods Research”, Vol. 12, No.1, pp. 11–30. [52] O’Leary D.E. (2019), Technology Life Cycle and Data Quality: Action and Triangulation. „Decision Support Systems”, Vol. 126, pp. 1–7. [53] Otley D.T. (1978), Budget Use and Managerial Performance, „Journal of Accounting Research”, Vol. 16, pp. 122–149. [54] Paluchowski W. (2010), Spór metodologiczny czy koncepcyjny – badania ilościowe vs jakościowe, „Annals of Psychology”, Vol. 13, No. 1, s. 113–127. [55] Repstad P. (1987), Närhet och distans: Kvalitativa metoder I samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund. [56] Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H. (2013), Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. [57] Stanisławski R. (2017), Triangulacja technik badawczych w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Zarządzanie”, Nr 4, s. 103-120. [58] Stańczyk S. (2015), Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] W. Czakona (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 243–265. [59] Stocki R. (2012), Diagnoza organizacji od A do Z: praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów, Wolters Kluwer, Warszawa. [60] Stolecka-Makowska A. (2016), Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zachowaniach nabywczych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 261, s. 50–61. [61] Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa. [62] Thurmond, V.A. (2001), The Point of Triangulation, „Journal of Nursing Scholarship”, Vol. 33 No. 3, pp. 253–258. [63] Tran, B. (2015), Triangulation in Organizational Research: Validating Knowledge in Human Competence at Work, [in:] A. Takhar-Lail, A. Ghorbani (eds.), Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, IGI Global, Hershey, pp. 93–117.
Publikacje z rocznika