Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: zarządzanie organizacją, praca zdalna, telepraca
Strony: 19-26
Język publikacji: Polski
Implementacja pracy zdalnej — identyfikacja głównych obszarów badawczych
Iwona Zaręba
Abstrakt

W niniejszym artykule, na podstawie analizy polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, a także wyników badań empirycznych, starano się ukazać główne obszary badawcze istotne z punktu implementacji pracy zdalnej poprzez określenie stanu wiedzy na temat tej formy pracy w organizacjach przed pandemią COVID-19 oraz w trakcie jej trwania. W niniejszym opracowaniu wskazuje się na potrzebę regulacji w zakresie przepisów polskiego prawa dotyczącego pracy zdalnej. Akcentuje się istotę prowadzenia badań ukierunkowanych na ocenę warunków pracy pracowników zdalnych. Zarówno pod względem oddziałujących na nich czynników fizycznych, psychospołecznych, zdrowotnych, jak i równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, a także w zakresie wydajności, motywacji, satysfakcji z pracy, zarządzania pracą zdalną i organizacją pracy pracowników zdalnych. Uzyskane wyniki badań prowadzonych w wymienionych obszarach badawczych, a także odpowiednie regulacje prawne i równowaga pomiędzy strefą korzyści i strat, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika w zakresie pracy zdalnej, otwierają drogę do urealnienia tej formy pracy na rynku zatrudnienia.

Bibliografia
[1] Barhate B., Hirudayaraj M. (2021), Emerging Career Realities during the Pandemic: What Does it Mean for Women’s Career Development? „Advances in Developing Human Resources”, Vol. 23, No. 3, pp. 253–266. [2] Bell S. (2002), Surfing the Third Wave: Experiential Reflections on New Working, „Systemic Practice and Action Research”, Vol. 15, No. 1, pp. 67–82. [3] Bick A., Blandin A., Mertens K. (2020), Work from Home after the COVID-19 Outbreak, „Federal Reserve Bank of Dallas, Working Paper”, https://doi.org/10.24149/wp2017r2, access date: 16.09.2020. [4] Buffer (2019), State of Remote Work, https://buffer.com/state-of-remote-work-2019, https://buffer.com/state-of-remote-work-2019, access date: 20.08.2020. [5] Bugdol M. (2020), Możliwości wykorzystania metody dzienniczkowej do badania pracy wykonywanej w domu, „Przegląd Organizacji”, Nr 6 , s. 23–27. [6] Charbonneau É., Doberstein C. (2020), An Empirical Assessment of the Intrusiveness and Reasonableness of Emerging Work Surveillance Technologies in the Public Sector, „Public Administration Review”, Vol. 80, No. 5, pp. 780–791. [7] Cho E. (2020), Examining Boundaries to Understand the Impact of COVID-19 on Vocational Behaviors, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 119, No. 1, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103437, access date: 20.06.2020. [8] Chomicki M., Mierzejewska K. (2020), Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19, „E-Mentor”, Nr 5, s. 45–54. [9] Choudhury P., Foroughi C., Larson B. (2019), Work-from-Anywhere: The Productivity Effects of Geographic Flexibility, „Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper”, No. 19–054, pp. 1–50. [10] Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A. (2008), Elastyczność w obszarze zatrudnienia – optyka pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 5, s. 29–36. [11] Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 57–61. [12] Dingel J.I., Neiman B. (2020), How Many Jobs Can be Done at Home? „Journal of Public Economics”, Vol. 189, No. 2, pp. 1–19. [13] Dolot A. (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika, „E-Mentor”, Nr 1, s. 35–43. [14] Donnelly R., Johns J. (2020), Recontextualising Remote Working and its HRM in the Digital Economy: An Integrated Framework for Theory and Practice, „The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 32, pp. 84–105. [15] Evans C. (2020), The Coronavirus Crisis and the Technology Sector, „Business Economics”, Vol. 55, No. 4, pp. 253–266. [16] Felstead A., Henseke G. (2017), Assessing the Growth of Remote Working and its Consequences for Effort, Well-being and Work-life Balance, „New Technology, Work and Employment”, Vol. 32, No. 3, pp. 195–212. [17] Fenwick M., McCahery J.A., Vermeulen E.P. (2020), Will the World Ever Be the Same After COVID-19? Two Lessons from the First Global Crisis of a Digital Age, „European Business Organization Law Review”, Vol. 22, pp. 125–142. [18] ILO (2020), Defining and Measuring Remote Work, Telework, Work at Home and Home-based Work, COVID-19: Guidance for Labour Statistics Data Collection, https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/, access date: 21.09.2020. [19] Jeran A. (2016), Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, „Opuscula Sociologica”, Nr 2, s. 49–61. [20] Leonardi P.M. (2020), COVID-19 and the New Technologies of Organizing: Digital Exhaust, Digital Footprints, and Artificial Intelligence in the Wake of Remote Work, „Journal of Management Studies”, Vol. 58, No. 1, pp. 249–253. [21] Lynch S. (2017), Why Working from Home Is a „Future-Looking Technology”, https://www.gsb.stanford.edu/insights/why-working-home-future-looking-technology, access date: 18.08.2020. [22] Machol-Zajda L. (2008), Rozwój elastycznych form pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 5, s. 11–27. [23] Mierzejewska K., Chomicki M. (2020), Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 3, s. 31–44. [24] Nash M., Churchill B. (2020), Caring during COVID-19: A Gendered Analysis of Australian University Responses to Managing Remote Working and Caring Responsibilities, „Gender, Work and Organization”, Vol. 27, No. 5, pp. 833–846. [25] Novikova K. (2019), Żyj lokalnie, pracuj lokalnie? Praca na odległość przyszłością społeczności lokalnej: zarys problematyki, [w:] T. Herudziński (red.) Społeczności lokalne – samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie,Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 275–301. [26] Pelletier A., Thomas C. (2018), Information in Online Labour Markets, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 34, No. 3, pp. 376–392. [27] Pelta R. (2019), FlexJobs Survey: Productivity, Work-Life Balance Improves during Pandemic, https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-statistics, access date: 06.06.2020 [28] Raišiene A., Rapuano V., Varkulevičiūtė K., Stachová K. (2020), Working from Home-Who is Happy? A Survey of Lithuania’s Employees during the COVID-19 Quarantine Period, „Sustainability”, Vol. 12, No. 13, pp. 1–23. [29] Remoters.net (2020), Remote Work Trends for 2020: The Present & Future of Remote Work, https://remoters.net/remote-work-trends-2020, access date: 18.09.2020. [30] Sęczkowska K. (2019), Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej, „Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka”, Nr 17 , s. 10–16. [31] Sliż P. (2020), Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego, „E-Mentor”, Nr 3, s. 50–65. [32] Su Y. (2020),Working from Home During a Pandemic: It’s Not for Everyone, „Federal Reserve Bank of Dallas, Working Papers”, https://www.dallasfed.org/research/economics/2020/0407: access date : 07.04.2020 [33] Ślązak A. (2012), Przegląd badań dotyczących telepracy, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Nr 30, s. 219–232. [34] Sejm RP (2020a), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374, data dostepu: 18.09.2020 r. [35] Sejm RP (2020b), Ustawa z dnia 24 lipca 2020r.o zmianie ustawy odelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 1423, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1423, data dostępu: 18.09.2020 r. [36] Wilks L., Billsberry J. (2007), Should We Do away with Teleworking? An Examination of whether Teleworking Can be Defined in the New World of Work, „New Technology, Work and Employment”, Vol. 22, No. 2, pp. 168–177. [37] Wood A., Lehdonvirta V., Graham M. (2018), Workers of the Internet Unite? Online Freelancer Organisation among Remote Gig Economy Workers in Six Asian and African Countries, „New Technology, Work and Employment”, Vol. 33, No. 2, pp. 95–112. [38] Zalega T. (2009), Praca zdalna – obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, „Master of Business Administration”, Nr 4, s. 35–45.
Publikacje z rocznika