Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność projektów, dojrzałość organizacji
Strony: 7-8
Język publikacji: Polski
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie projektami – propozycja modelu dojrzałości
Mateusz Juchniewicz
Abstrakt

Zagadnienia społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju nabierają w ostatnich latach szczególnego znaczenia w naukach o zarządzaniu. Jednocześnie stale rośnie znaczenie projektów w działalności większości organizacji i całych gospodarek. Z tego względu autor zdecydował się podjąć zadania opracowania modelu dojrzałości w zakresie społecznie odpowiedzialnego zarządzania projektami. Głównym celem badania było opracowanie i zweryfikowanie pod kątem spójności modelu dojrzałości organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w działalności projektowej.

Bibliografia
1. Aarseth, W., Ahola, T., Aaltonen, K., Økland, A., Andersen, B., (2017), Project sustainability strategies: A systematic literature review. International Journal of Project Management, Vol. 35, No. 6, pp. 1071–1083. 2. Balcerowicz, L. (2015), Corporate Social Responsibility: Some Clarifications and Questions, [w:] Fryzel, B. (red.). The True Value of CSR: Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave Macmillan, Nowy Jork. 3. Cooke-Davies, T.J., Arzymanow, A.A. (2003), The maturity of project management in different industries: An investigation into variations between project management models, International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 6, pp. 471–478. 4. Crawford J. (2021), Project Management Maturity Model, 4th edition, Auerbach Publications, Boca Raton USA. 5. Crosby Ph. (1979), Quality is Free, The Art of Making Quality Certain, McGraw Hill, London. 6. Daniel K. (2008), Managementproczesse und Performance: ein Konzept zur reifegradbezogen Verbesserung des Managementhandelns, Gabler, Wiesbaden. 7. Ding D., Ferreira Ch., Wongchoti U. (2016), Does it pay to be different? Relative CSR and its impact on firm value, International Review of Financial Analysis, Vol. 47, pp. 86–98. 8. Eskerod, P., Riis, E. (2008), Creating Value by Building an Intra-organizational Common Frame of Reference for Project Management, Proceedings for PMI Research Conference, Warsaw, Poland, July, Project Management Institute. 9. Ibbs, C. W., Kwak, Y. H. (2000), Assessing project management maturity, Project Management Journal, Vol. 31, No. 1, pp. 32–43. 10. Jałocha, B. (2019). Projektyzacja jako przedmiot badań w ramach studiów nad projektami. Przegląd Organizacji, Nr 8, s. 34–41. 11. Juchniewicz M. (2018), Doskonalenie działalności projektowej w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 12. Kerzner H. (1998), In search of Excellence in Project Management, International Thomson Publishing Company, Nowy Jork. 13. Kerzner H. (2001), Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, John Wiley and Sons, Chichester. 14. Księżak P. (2017), The Benefits from CSR for a Company and Society. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol. 3, No. 4, pp.53–65. 15. Kuura, A. (2011), Policies for projectification: Support, avoid or let it be? Discussions on Estonian Economic Policy: Theory and Practice of Economic Policy, Vol. 19, No. 1. 16. McKinsey (2009), Valuing Corporate Social Responsibility: McKinsey Global Survey Results, McKinsey Quarterly. 17. Midler Ch. (1995), Projectification of the Firm : the Renault Case. Scand. Journal of Management, Vol. 11, No. 4, pp. 363–375. 18. Padma, P., Ganesh L. S. , Rajendran C. (2008), An Exploratory Study of the Impact of the Capability Maturity Model on the Organizational Performance of Indian Software Firms, Quality Management Journal, Vol. 15, No. 2, pp. 20–34. 19. PMI (2013), PMI Annual Report, Project Management Institute, Newtown Square. 20. PMI (2013), PMI’s Industry Growth Forecast, Project Management between 2010 and 2020, Project Management Institute, Newtown Square. 21. PMI (2018), Earning Power: Project Management Salary Survey®, Project Management Institute, Newtown Square. 22. PWC, (2014), Capital projects and infrastructure spending, outlook to 2025, PriceWaterhouse Coopers, London. 23. Silvus A., Schipper R. (2014), Sustainability in Project Management Competencies: Analizing the Competence Gap of Project Managers, „Journal of Human Resources and Sustainability, No. 2 / 2014, pp. 40–58. 24. Silvius A., Schipper R. (2015), Developing a maturity model for assessing sustainable project management, The Journal of Modern Project Management, Vol. 3, No. 1, pp. 16–27. 25. Spałek S. (2013), Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 26. Thomas, J., Mullaly, M. (2007), Understanding the Value of Project Management: First stepson an international investigation in search of value, Project Management Journal, Vol. 38, No. 3, pp. 74–89. 27. Trocki M. (red.) (2019), Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 28. Van Aken, E. M., Letens G., Coleman G. D., Farris J., Van Goubergen D. (2005), Assessing Maturity and Effectiveness of Enterprise Performance Measurement Systems, International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 54, No. 5/6, pp. 400–441. 29. Wagner R. (2011), Organisationale Kompetenz im Projektmanagement, GPM, Nuernberg. 30. Wielicka – Gańczarczyk K. (2020), Place of social responsibility in project management, Scientific Papers of the Silesian University, Vol. 145, pp. 613–623. 31. Zeng, S. X., Ma, H. Y., Lin, H., Zeng, R. C., Tam, V. W. (2015), Social responsibility of major infrastructure projects in China, International Journal of Project Management, Vol. 33, No. 3, pp. 537–548. 32. Knowledge Train Prince2 Popularity Report: https://www.knowledgetrain.co.uk/resources/qualifications/prince2-popularity-grows, access date: 23.05.2021.
Publikacje z rocznika