Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: konflikt, zarządzanie, zespół projektowy, podejście
Strony: 9-10
Język publikacji: Polski
Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym – podejście tradycyjne i zwinne
Hanna Soroka-Potrzebna
Abstrakt

Konflikt jest zjawiskiem złożonym i powszechnym, którego wystąpienie może skutkować pozytywnymi lub negatywnymi konsekwencjami. Badacze zauważają, że zarządzanie konfliktami jest niezbędnym elementem pracy zespołu projektowego, który przekłada się na jego wydajność. Istnieją dwa podejścia do zarządzania projektami, z których mogą korzystać członkowie zespołów projektowych, między innymi w zakresie zarządzania konfliktami. Celem artykułu jest wskazanie, jak podejście tradycyjne oraz zwinne opisują zarządzanie konfliktem oraz porównanie ich w odniesieniu do metod oraz stylów rozwiązywania konfliktów. Przedstawione wyniki ukazują, iż podejście tradycyjne szerzej i dokładniej analizuje omawiane zagadnienie, w stosunku do podejścia zwinnego. Wyniki umożliwią zaplanowanie dalszych badań skupiających się na wpływie konfliktów na powodzenie projektu i ich praktycznym zastosowaniu.

Bibliografia
[1] Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa. [2] Bazerman M.H., Neale M.A. (1997), Negocjując racjonalnie, Pracownia Wydawnicza PTP, Olsztyn. [3] Blake R., Mounton J. (1964), Managing intergroup conflict in industry, Gulf Publishing, Houston. [4] Borisoff, D., Victor, D.A. (1989). Conflict Management: A Communication Skills Approach, Prentice Hall. [5] Casse P. (1992), Jak negocjować, Zysk i S-ka, Poznań. [6] Chełpa S., Witkowski T. (1995), Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. [7] Chiang, M. J. (2013), The Value Of Conflict In Software Project Team: A Social Network Perspective, ICEB 2013 Proceedings (Singapore), p. 30. [8] Crawford, B., Soto, R., de la Barra, C. L., Crawford, K., Olguín, E. (2014), Agile software teams can use conflict to create a better products, In International Conference on Human-Computer Interaction, Springer, Cham, pp. 24–29. [9] Dana D. (2004), Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa. [10] Dana, D. (1993), Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa. [11] De Dreu C.K., Beersam B. (2005), Conflicts in organizations: beyond effectiveness and performance, European Journal Of Work And Organizational Psychology, 14 (2), pp.105–117. [12] De Dreu C.K., Gelfand, M.J. (2008), The psychology of conflict and conflict management in organizations, Lawrence Erlbaum Associates, New York. [13] Dimas, I. D., Rebelo, T., Lourenço, P. R., Rocha, H. (2018), A cusp catastrophe model for satisfaction, conflict, and conflict management in teams, In International Conference on Computational Science and Its Applications, Springer, Cham, pp. 335–350. [14] Fuller G. (1991), The negotiator’s handbook, Prentice Hall, USA. [15] Gounaris, S., Chatzipanagiotou, K., Boukis, A., Perks, H. (2016), Unfolding the recipes for conflict resolution during the new service development effort, Journal of Business Research, 69(10), pp. 4042–4055. [16] Grzesiuk L., Doroszewicz K., Stojanowska E. (1997), Umiejętności menadżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, PWSH, Warszawa. [17] Halytskyi, O. M. (2020), Conflict Dynamic Model Of Innovative Development In The System Of Ensuring The Competitiveness Of An Enterprises, International Journal of Scientific & Technology Research, 9 (02), pp. 5322–5325. [18] He, Y., Ding, X. H., & Yang, K. (2014), Unpacking the relationships between conflicts and team innovation: Empirical evidence from China. Management Decision, pp. 1533–1548. [19] Huo, X., Zhang, L., & Guo, H. (2016), Antecedents of relationship conflict in cross-functional project teams, Project Management Journal, 47(5), pp. 52–69. [20] IPMA (2015), Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management, IPMA, Zurich. [21] Jehn, K., Mannix, E. (2001), The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance, Academy of Management Journal, 44(2), pp. 238–251. [22] Joslin R., Müller R. (2015), Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts, International journal of project management, 33(6), pp. 1377–1392. [23] Kennedy, G. (1999), Negocjacje, Business Press, Warszawa. [24] Kisielnicki J. (2011), Zarządzanie projektami. Ludzie-procedury-wyniki, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa. [25] Kłusek B. (2002), Kwestionariusz Stylów Rozwiązywania Konfliktów, Przegląd Psychologiczny. Tom 15, Nr 1, s. 119–140. [26] Kłusek-Wojciszke B. (2012), Metody zarządzania konfliktem w organizacjach, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego nr 9, s. 113–136. [27] Kozina A. (2017), Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami, Organizacja i Kierowanie nr 3, s. 95–108. [28] Kożuch B., Cywoniuk M. (2005), Wstęp do organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok. [29] Kurtzberg T.R., Mueller J.S. (2005), The influence of daily conflict on perceptions of creativity: A longitudinal study, The International Journal of Conflict Management, 16 (4), pp. 335–353. [30] Lewicki R.J., Litterer J.A., Minton J.W., Saunders D.M. (1994), Negotiation, Irwin, Burr Ridge. [31] Lewicki R., Hiam A., Olander, K. (1998), Pomyśl zanim powiesz, Wydawnictwo Amber, Warszawa. [32] Liang, T. P., Wu, J. C. H., Jiang, J. J., Klein, G. (2012), The impact of value diversity on information system development projects, International Journal of Project Management, 30(6), pp. 731–739. [33] Liu W.H., Cross J.A. (2016), A comprehensive model of project team technical performance, International Journal of Project Management, 34(7), pp. 1150–1166. [34] Mastenbroek W. (1996), Negocjowanie, PWN, Warszawa. [35] Mitropoulos P.T., Cupido G. (2009), The role of production and teamwork practices in construction safety: A cognitive model and an empirical case study, Journal of Safety Research, 40, pp. 265–275. [36] Müller R., Turner J.R., Andersen E.S., Shao J., Kvalnes Ø. (2016), Governance and ethics in temporary organizations: The mediating role of corporate governance, Project Management Journal, 47(6), pp. 7–23. [37] Nicholas J.M., Steyn H. (2012), Zarządzanie projektami zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa. [38] O’Leary-Kelly A.M., Martocchio J.J., Frink D.D. (1994), A review of the influence of group goals on group performance, Academy of Management Journal, 37(4), pp. 1285–1301. [39] Ohbuchi K., Suzuki M. (2003), Three dimensions of conflict issues and their effects on resolution strategies in organizational settings, The International Journal of Conflict Management, 14 (1), pp. 61–73. [40] PMI (2017), Agile practice guide, https://pdfroom.com/books/agile-practice-guide-english/jE1d4X8ndOb, access date: 26.07.2021. [41] PMI (2017), PMBoK Guide, Project Management Institute, Newtown Square, PA. [42] Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa. [43] Potocki A. (2005), Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, Zeszyty naukowe nr 672 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 5–18. [44] Prieto-Remón T.C., Cobo-Benita J.R., Ortiz-Marcos I., Uruburu A. (2015), Conflict resolution to project performance, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 194, pp. 155–164. [45] Ruble T.L., Thomas K.W. (1976), Organizational behavior and human performance, Ballantine Books, New York. [46] Rummel-Syska Z. (1990), Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa. [47] Schmidt W.H. (1974), Conflict: A Powerful Process for (Good or Bad) Change, Management Review nr 63, pp. 4–10. [48] Schwaber K., Sutherland J. (2020), The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode, access date: 23.07.2021. [49] Sedlak K. (1994), Polubić biznes, Wydawnictwo PSB, Kraków. [50] Senaratne, S., Udawatta, N. (2013), Managing intragroup conflicts in construction project teams: case studies in Sri Lanka, Architectural Engineering and Design Management, 9(3), pp. 158–175. [51] Sikora J. (1998), Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, TNOiK, Bydgoszcz. [52] Skalik J. (red.), (2009), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. [53] Stewart D.M. (1997), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa. [54] Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa. [55] Stott K., Walker A. (1995). Teams, teamwork and teambuilding, Prentice Hall, Singapur. [56] Tabassi AA, Abdullah A, Bryde DJ. (2019), Conflict Management, Team Coordination, and Performance Within Multicultural Temporary Projects: Evidence From the Construction Industry, Project Management Journal, 50(1), pp. 101–114. [57] Tabassi, A.A., Bryde, D.J., Abdullah, A., Argyropoulou, M. (2017), Conflict management style of team leaders in multi-cultural work environment in the construction industry, Procedia computer science, 121, pp. 41–46. [58] Thomas K.W. (1992), Conflict and negotiation processes in organizations [in:] Dunette M.D., Hough L.M. (red.), Handbook of industrial and organizational psychology, Conmsulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, pp. 651–717. [59] Tjosvold, D. (2008), The conflict-positive organization: It depends upon us, Journal of Organizational Behavior, 29, pp. 19–28. [60] Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2011), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa. [61] Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa. [62] Wajda A. (2005), Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa. [63] Watson T. Jr. (1997), Ojciec i syn. Tak powstał IBM, Iskry, Warszawa. [64] Wu, G., Liu, C., Zhao, X., Zuo, J. (2017), Investigating the relationship between communication-conflict interaction and project success among construction project teams, International Journal of Project Management, 35(8), pp. 1466–1482. [65] Yazid Z. (2015), Exploring Conflict Management Using Qualitive Approach, International Journal of Business, 17(1), pp. 65–82. [66] Yazid, Z., Osman, L. H., Hamid, R. A. (2018), Managing conflict in the self-managed project team, International Journal of Business & Management Science, 8(2), pp. 217–236. [67] Yousefi, S., Hipel, K. W., Hegazy, T. (2010), Attitude-based strategic negotiation for conflict management in construction projects, Project Management Journal, 41(4), pp. 99–107.
Publikacje z rocznika