Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: behawioralna polityka publiczna, podejście behawioralne, nudges, organizacja jako adresat polityki publicznej
Strony: 28-36
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Wykorzystanie wiedzy behawioralnej w polityce publicznej skierowanej do organizacji (biznesowych): dowody i implikacje polityczne
Paulina Kubera
Abstrakt
Wiedza behawioralna (behavioural insights) jest w coraz większym stopniu wykorzystywana w polityce publicznej na całym świecie. Brakuje jednak badań na temat jej wykorzystania w odniesieniu do organizacji, w szczególności biznesowych. Stąd pytanie: w jakim stopniu wiedza behawioralna wpływa na kształtowanie polityk publicznych skierowanych do przedsiębiorstw – jakie dowody z badań można znaleźć w tym zakresie i jakie implikacje dla polityki można na ich podstawie sformułować. Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury w celu zidentyfikowania i przeanalizowania przypadków interwencji behawioralnych, w których przedsiębiorstwa stanowiły grupę docelową albo które mogą dostarczyć istotnych spostrzeżeń w zakresie wykorzystania wiedzy behawioralnej do interwencji publicznych adresowanych do organizacji. Stwierdzono, że wiedza behawioralna jest wykorzystywana w odniesieniu do przedsiębiorstw, głównie, aby: (a) skłonić je do zachowania zgodnego z prawem, (b) poprawić interakcję (komunikację) między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami, a także (c) zachęcić przedsiębiorstwa do większej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. W zależności od celu interwencji zastosowano różne podejścia od ‘standardowych’ zachęt behawioralnych, tzw. nudges, które wykorzystują ludzkie skrzywienia poznawcze, przez zachęty informacyjne i przypomnienia, czy też zwiększenie transparentności działań przedsiębiorstwa. Podczas gdy niektóre z nich okazały się równie skuteczne, gdy adresowane były do konkretnych osób w przedsiębiorstwie, inne wymagają większego uwzględnienia kontekstu instytucjonalnego i kulturowego podejmowanych decyzji.
Bibliografia
[1] Banerjee S., John P. (2021), Nudge Plus: Incorporating Reflection into Behavioral Public Policy, „Behavioural Public Policy”, First View, pp. 1–16. [2] Chapman G., Milkman K., Rand D., Rogers T., Thaler R. (2021), Nudges and Choice Architecture in Organizations: New Frontiers, „Organizational Behavior and Human Decision Processes,” Vol. 163, pp. 1–3. [3] Ewert B. (2020), Moving Beyond the Obsession with Nudging Individual Behaviour: Towards a Broader Understanding of Behavioural Public Policy, „Public Policy and Administration”, Vol. 35, No. 3, pp. 337–360. [4] Fung A., Graham M., Weil D. (2007), Full Disclosure: the Perils and Promise of Transparency, Cambridge University Press, Cambridge. [5] Gunn M., Mont O. (2014), Choice Editing as a Retailers’ Tool for Sustainable Consumption, „International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 42, No. 6, pp. 464–481. [6] Holz J., List J., Zentner A., Cardoza M., Zentner J. (2020), The $100 Million Nudge: Increasing Tax Compliance of Businesses and the Self-Employed using a Natural Field Experiment, „National Bureau of Economic Research”, Working Paper No. 27666, https://www.nber.org/papers/w27666, access date: 10.10.2022. [7] Hombach K., Sellhorn T. (2019), Shaping Corporate Actions Through Targeted Transparency Regulation: A Framework and Review of Extant Evidence, „Schmalenbach Business Review”, Vol. 71, No. 2, pp. 137–168. [8] Leets L., Sprenger A., Hartman R., Kohn N., Thomas J., Vu C., Aguirre S., Wijesinghe S. (2020), Effectiveness of Nudges on Small Business Tax Compliance Behaviour, „Journal of Behavioral Public Administration”, Vol. 3, No. 2, pp. 1–12. [9] Lueg K., Krastev B., Krastev R. (2019), Bidirectional Effects between Organizational Sustainability Disclosure and Risk, „Journal of Cleaner Production”, No. 229, pp. 268–277. [10] Millane E., Stewart M. (2019), Behavioural Insights in Tax Collection: Getting the Legal Settings Right, „eJournal of Tax Research”, Vol. 16, No. 3, pp. 500–535. [11] OECD (2017), Behavioural Insights and Public Policy. Lessons from Around the World, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights-and-public-policy-9789264270480-en.htm, access date: 10.09.2022. [12] OECD (2020), Behavioural Insights and Organisations: Fostering Safety Culture. OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights-and-organisations-e6ef217d-en.htm, access date: 10.09.2022. [13] Petranova D., Rysová A. (2021), Behavioural Approaches in Public Policies. European, „Journal of Science and Theology”, Vol. 16, No. 4, pp. 65–77. [14] PwC (2018). Applying Behavioural Insights in Policies Aimed at Businesses, Final Report for the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Government of the Netherlands, https://www.binnl.nl/kennisbank/publicaties/publicaties+oude+opmaak/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2057442, access date: 10.09.2022. [15] Sanders M., Snijders V., Hallsworth M. (2018), Behavioural Science and Policy: Where Are We Now and Where Are We Going? „Behavioural Public Policy”, Vol. 2, No. 2, pp. 144–167. [16] Schröder H., Muller-Camen M., Flynn M. (2014), The Management of an Ageing Workforce: Organisational Policies in Germany and Britain, „Human Resource Management Journal”, Vol. 24, No. 4, pp. 394–409. [17] Self D., Rothstein H. (2021), Institutional Constraints on ‘Nudgestyle’ Risk Rating Systems: Explaining why Food Hygiene Barometers Were Rolled-out in the UK but Abandoned in German,. „Journal of Risk Research”, Vol. 24, No. 11, pp. 1465–1481. [25] SFOE (2021), Behavioural Insights in Energy Policy. Final report, Swiss Federal Office of Energy, https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/publikationen.html, access date: 10.09.2022. [18] Shephard D. (2017), Applying Behavioural Insights to Organisations: Global Case Studies. OECD; European Commission, https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Shepard_Applying-Behavioural-Insights-to-Organisations_Case-Studies.pdf, access date: 10.09.2022. [19] Straßheim H., Beck S. (2019), Handbook of Behavioural Change and Public Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. [20] Straßheim H. (2020), The Rise and Spread of Behavioral Public Policy: An Opportunity for Critical Research and Self Reflection,” International Review of Public Policy”, Vol. 2, No. 1, pp. 115–128. [21] Tang S., Demeritt D. (2018), Climate Change and Mandatory Carbon Reporting: Impacts on Business Process and Performance, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 27, No. 4, pp. 437–455. [22] Thaler R., Sunstein C.(2008), Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, Yale University Press, New Haven. [23] Tikotsky A., Pe’er E., Feldman Y. (2020), Which nudges do businesses like? Managers’ attitudes towards nudges directed at their business or at their customers, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 170, pp. 43–51. [24] Tilleard R., Bremner G., Middleton T., Turner E., Holdsworth D. (2021), Encouraging Firms to Adopt Beneficial New Behaviors: Lessons from a Large-scale Cluster-randomized Field Experiment, „Journal of Behavioral Public Administration”, Vol. 4, No. 1, pp.1–22. [26] Vainre M., Aaben L., Paulus A., Koppel H., Tammsaar H., Telve K., Koppel K., Beilmann, K., Uusberg A. (2020), Nudging towards Tax Compliance: A Fieldwork-informed Randomised Controlled Trial, „Journal of Behavioral Public Administration”, Vol. 3, No. 1, pp. 1–10. [27] Van der Linden S. (2018), The Future of Behavioral Insights: On the Importance of Socially Situated Nudges, „Behavioural Public Policy”, Vol. 2, No. 2, pp. 207–217. [28] WBI (2017), A Wealth of Behavioural Insights: 2017 edition, Behavioural Insights Network Netherlands, https://binnl.nl/home+-+en/knowledge/publications/default.aspx, access date: 10.09.2022. [29] WBI (2019), A Wealth of Behavioural Insights: 2019 edition, Behavioural Insights Network Netherlands, https://binnl.nl/home+-+en/knowledge/publications/default.aspx, access date: 10.09.2022. [30] WBI (2021), A Wealth of Behavioural Insights: 2019 edition, Behavioural Insights Network Netherlands, https://binnl.nl/home+-+en/knowledge/publications/default.aspx, access date: 10.09.2022. [31] Wolniak R. (2015), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a zjawisko greenwashingu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 8–14. [32] World Bank (2021), Increasing Tax Compliance for SME in Indonesia, https://documents1.worldbank.org/curated/en/206281616476835926/pdf/Increasing-Tax-Compliance-for-SMEs-in-Indonesia.pdf, access date: 10.09.2022.
Publikacje z rocznika