Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: szkoły naukowe, szkoły zarządzania, teoria zarządzania, ewolucja teorii
Strony: 4-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Szkoła zarządzania – pojęcie (nie)rozpoznane
Katarzyna Piwowar-Sulej, Agnieszka Sokołowska-Durkalec
Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie procesu powstawania szkół naukowych ze szczególnym uwzględnieniem szkół zarządzania. Do realizacji celu wykorzystano narracyjny, krytyczny przegląd literatury. W opracowaniu przedstawiono pojęcie szkół naukowych wraz z charakterystyką procesu ich rozwoju. W ramach wprowadzenia do zagadnienia szkół zarządzania opisano specyficzne cechy nauk o zarządzaniu. Następnie syntetycznie omówiono najczęściej prezentowane w literaturze szkoły zarządzania, przywołując nazwiska ich przedstawicieli. W toku analizy publikacji poruszających kwestię szkół naukowych, w tym szkół zarządzania, zidentyfikowano kluczowe obszary problemowe związane z ich tworzeniem i rozwojem. Do kluczowych wniosków z przeprowadzonej analizy można zaliczyć: niedostatek źródeł literaturowych poświęconych kompleksowej analizie problematyki szkół zarządzania oraz istnienie wielu dylematów konstytuowania szkół zarządzania we współczesnych warunkach funkcjonowania i rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Bibliografia
1. Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. 2. Czech A. (2019), Karol Adamiecki, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom. 3. Czekaj J. (2011), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa. 4. Czerska M., Szpitter A. (2010), Koncepcje zarządzania: podręcznik akademicki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 5. Dubrin A.J. (2012), Essentials of Management, 9th ed., South – Western Cengage Learning, Mason. 6. Griffin R. (2020), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 7. Holt K. (1999), Management and Organization through 100 Years, „Technovation”, Vol. 19, No. 3, pp. 135–140. 8. Kaczmarek B., Sikorski C. (1998), Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź. 9. Klincewicz K. (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 10. Koontz H. (1961), The Management Theory Jungle, „Journal of the Academy of Management”, Vol. 4, No. 3, pp. 174–188. 11. Koźmińśki A.K., Piotrowski W. (2021), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 12. Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Ewolucja nauk o zarządzaniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 85–141. 13. Latfullin G.R., Smirnova V.G., Gromova O.N., Bobyleva N.V. (2021), Main Approaches and Concepts Management Today and in the Future, Proceedings of the Conference on Current Problems of Our Time: The Relationship of Man and Society (CPT 2020), pp. 245–253. 14. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 15. Marshev V.I. (2021), History of Management Thought. Genesis and Development from Ancient Origins to the Present Day, Springer International Publishing, Cham. 16. Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 17. Mikołajczyk Z. (1977), Techniki organizatorskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 18. Muszyński Z. (1995), Siedem cech głównych szkoły naukowej, „Filozofia Nauki”, Vol. 3, Nr 1–2, s. 63–67. 19. O’Connor E.S. (1999), The Politics of Management Thought: A Case Study of the Harvard Business School and the Human Relations School, „The Academy of Management Review”, Vol. 24, No. 1, pp. 117–131. 20. Ofori-Dankwa J., Julian S.D. (2005), From Thought to Theory to School: The Role of Contextual Factors in the Evolution of Schools of Management Thought, „Organization Studies”, Vol. 26, No. 9, pp. 1307–1329. 21. Opałek K. (1983), Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 22. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 23. Seiler J.A. (1967), System Analysis in Organizational Behaviour, Irwin, Homewood. 24. Sharma, C.L. (1977), Evolution of Management Thought in the Ancient Times, ERIC Clearinghouse, Washington. 25. Stabryła A. i in. (2012), Podstawy organizacji i zarządzenia. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków. 26. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 27. Witzel, M., Warner, M. (red.), (2013), The Oxford Handbook of Management Theorists, Oxford University Press, London. 28. Wren D., Bedeian A.G. (2008), The Evolution of Management Thought, 6th ed., John Wiley and Sons, New York. 29. Zyzda B. (2021), Nauka organizacji i zarządzania. Szkoły i podejścia w NOiZ, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/NOiZ - szkoły 1,2.pdf; data dostępu: 29.04.2021 r.
Publikacje z rocznika