Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: główny powód działania, wizja firmy, misja firmy, polskie firmy prywatne
Strony: 6-13
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przegląd głównych powodów działania, wizji oraz misji największych polskich firm prywatnych
Adam Kowalik
Abstrakt
Wizja i misja stanowią jedno z ważniejszych instrumentów zarządzania. Poza misją i wizją coraz częściej przedsiębiorstwa definiują także swój główny powód działania (purpose). Celem niniejszej pracy jest opisanie czy i jak największe polskie przedsiębiorstwa prywatne formułują swoje powody działania, wizje i misje. W badaniu uwzględniono 100 największych polskich firm prywatnych według rankingu Forbes „Ranking 100 Największych Polskich Firm Prywatnych” z 2020 roku. Ustalono, że żadna firma nie posiadała na swojej stronie informacji o powodzie swojej działalności. Zidentyfikowano 16 firm, które komunikowały swoją wizję, z czego w 9 przypadkach była ona sformułowana poprawnie, a w 7 niepoprawnie. Misję komunikowało na swoich stronach internetowych 38 firm, przy czym w 22 przypadkach była ona sformułowana poprawnie, a w 16 niepoprawnie. Podano przykłady sformułowań wizji i misji uznanych za poprawne oraz niepoprawne. Zaproponowano także kierunki dalszych badań.
Bibliografia
[1] Amato V.D., Macchi F. (2018), Powerful Vision: Web-based Vision Statements of the World’s Best Multinational Workplace 2016, Proceedings of the Multidisciplinary Academic Conference, Prague, pp. 108–121. [2] Aziz A. (2020), The Power Of Purpose: The 7 Elements of a Great Purpose Statement, „Forbes”, https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2020/02/18/the-power-of-purpose-the-7-elements-of-a-great-purpose-statement/, access date: 08.04.2021. [3] Bart C.K., Baetz M.C. (1998), The Relationship Between Mission Statements and Firm Performance: An Exploratory Study, „Journal of Management Studies” (Wiley-Blackwell), Vol. 35, No. 6, pp. 823–853. [4] Baum J.R., Locke E.A., Kirtpatrick S.A. (1998), A Longtidunal Study of the Relation of Vision and Vision Communication to Venture Growth in Enterprenurial Firms, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 83, No. 1, pp. 43–54. [5] Czubała A. (2013), Misje polskich eksporterów, „Marketing i Rynek”, Nr 2, s. 7–11. [6] Free M. (2014), Vision, Mission ... Purpose? „Production Machining”, Vol. 14, No. 11, pp. 17–19. [7] George G., Haas M.R., McGahan A.M., Schillebeeckx, S.J.D., Tracey P. (2021), Purpose in the For-Profit Firm: A Review and Framework for Management Research, „Journal of Management”, https://doi.org/10.1177/01492063211006450, access date: 08.04.2021. [8] Jagielski M. (2014), Misja jako cel kierunkowy przedsiębiorstw w branży piekarniczej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, Tom 41, nr 2, s. 97–109. [9] Jakubów L. (2012), Znaczenie wizji i misji w zarządzaniu strategicznym polskich przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 260 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, s. 126–132. [10] Jordi C.L. (2010), Rethinking the Firm’s Mission and Purpose, „European Management Review”, Vol. 7, No. 4, pp. 195–204. [11] Karnaszewski P. (2020), 100 Największych Polskich Firm Prywatnych, „Forbes”, Nr 11, s. 42–43. [12] Kaleta A. (2014), Strategie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 340 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem-wiodące orientacje, s. 438–449. [13] Kenny G. (2014, wrzesień 3), Your Company’s Purpose Is Not Its Vision, Mission, or Values, „Harvard Business Review”, https://hbr.org/2014/09/your-companys-purpose-is-not-its-vision-mission-or-values, access date: 08.04.2021. [14] Kochan M. (2017), Retoryka rozwoju w misjach i wizjach firm, „Studia Medioznawcze”, Wyd. 3 (70), s. 47–58. [15] Króliczek S. (2017), Obecność misji oraz wizji przedsiębiorstwa na stronach www wybranych firm wybranych firm z rankingu diamenty Forbes 2017, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie”, Tom 44, nr 2, s. 159–169. [16] Lynch R. (2015), Strategic Management (7th Ed.), Pearson, Harlow (UK), [17] Mackiewicz H. (2009), Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 1, s. 38–47. [18] Misiak-Kwit S. (2016), Misja, wizja i cele małych przedsiębiorstw w Polsce, „Marketing i Rynek”, Nr 3 (CD), s. 622–630. [19] Nowodziński P. (2011), Misja wybranych spółek indeksu NewConnect Lead w kontekście ich wyborów strategicznych, „Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, Nr 171, s. 316–326. [20] O’Gorman C., Doran R. (1999), Mission Statements in Small and Medium-Sized Businesses, “Journal of Small Business Management”, Vol. 37, No. 4, pp. 59–66. [21] Obłój K. (2014), Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. [22] Panasiewicz L. (2015), Sekret wizji współczesnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, Nr 19, s. 203–215. [23] Pearce II J.A., David F. (1987), Corporate Mission Statements: The Bottom Line, „Academy of Management Executive”, Vol. 1, No. 2, pp. 109–115. [24] Rappaport A. (2016), How to Define – and Align – Your Brand’s Purpose, Vision and Mission, „Sustainable Brands”, Accessed from https://sustainablebrands.com/read/product-service-design-innovation/how-to-define-and-align-your-brand-s-purpose-vision-and-mission, access date: 10.04.2021. [25] Rogers B. (2015), Newly Named Deloitte Global CEO’s Mission: Create A Culture of Purpose, „Forbes”, Accessed from https://www.forbes.com/sites/brucerogers/2015/06/26/newly-named-deloitte-global-ceos-mission-create-a-culture-of-purpose/, access date: 20.03.2021. [26] Rumelt R. (2013), Dobra strategia zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie, MT Biznes, Warszawa. [27] Skrzypek P. (2008), Społeczne wartości w misjach przedsiębiorstw – analiza porównawcza firm w Polsce i Stanach Zjednoczonych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 5 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, s. 252–260. [28] Stone R.A. (1996), Mission statements revisited, „SAM Advanced Management Journal”, Vol. 61, No. 1, pp. 31–37. [29] Świeszczak M., Świeszczak K. (2016), Misje wybranych banków z perspektywy koncepcji CSR, „Annales: Etyka w życiu gospodarczym”, Tom 19, Nr 3, s. 143–153. [30] Tracy B. (2015), Values, Vision, and Purpose, „SAM Advanced Management Journal”, Vol. 80, No. 2, pp. 54–56. [31] Tyburcy A., Kobierecka A. (2018), Misje przedsiębiorstw: propozycja metody ich oceny. „Annales: Etyka w życiu gospodarczym”, Tom 21, Nr 1, s. 21–30. [32] Williams L.S. (2008), The Mission Statement, „Journal of Business Communication”, Vol. 45, No. 2, pp. 94–119.
Publikacje z rocznika