Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, moderatory orientacji przedsiębiorczej, wyniki przedsiębiorstw
Strony: 19-29
Język publikacji: Polski
Pobierz
Orientacja przedsiębiorcza a wyniki polskich przedsiębiorstw
Izabella Steinerowska-Streb, Teresa Kraśnicka
Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem było poznanie orientacji przedsiębiorczej (OP) przedsiębiorstw działających na polskim rynku oraz jej ocena. Ponadto celem badania była rozpoznanie związku pomiędzy OP i wynikami przedsiębiorstw (mierzonymi z zastosowaniem wybranej miary), a także ustalenie czy na ten związek mają wpływ wybrane zmienne moderujące (wielkość, zasięg rynkowy, rodzaj działalności firmy). Realizacja wyznaczonych celów została osiągnięta w oparciu o badanie pierwotne. Rezultaty z badania wskazują, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce charakteryzują się obecnie umiarkowaną OP. Wyniki dowodzą również, że OP polskich organizacji ma wpływ na ich zyski. Moderatorami tej zależności nie są ani wielkość przedsiębiorstwa, ani rodzaj prowadzonej przez nie działalności, ani jego zasięg rynkowy.

Bibliografia
[1] Andersen J. (2010), A Critical Examination of the EO - Performance Relationship, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, Vol. 16, No. 4, pp. 309-332. [2] Anderson B.S., Kreiser P.M., Kuratko D.F., Hornsby J.S., Eshima Y. (2015), Reconceptualizing Entrepreneurial Orientation, „Strategic Management Journal”, Vol. 36, No. 10, pp. 1579-1596. [3] Basco R., Hernández-Perlines F., Rodríguez-García M. (2020), The Effect of Entrepreneurial Orientation on Firm Performance: A Multigroup Analysis Comparing China, Mexico, and Spain, „Journal of Business Research”, Vol. 113, pp. 409-421. [4] Basso O., Fayolle A., Bouchard V. (2009), Entrepreneurial Orientation: The Making of a Concept, „The International Journal of Entrepreneurship and Innovation”, Vol. 10, No. 4, pp. 313–321. [5] Bratnicki M., Gabryś B. (2011), Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/2, s. 63-72. [6] Covin J.G., Slevin D.P. (1989), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, „Strategic Management Journal”, Vol. 10, No. 1, pp. 75-87. [7] Covin J.G., Wales W.J. (2019), Crafting High-impact Entrepreneurial Orientation Research: Some Suggested Guidelines, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 43, No. 1, pp. 3–18. [8] Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P. (2006), Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation–sales Growth Rate Relationship, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 30, No. 1, pp. 57-81. [9] Davis J.L., Bell R.G., Payne G.T., Kreiser P.M. (2010), Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Moderating Role of Managerial Power, „American Journal of Business”, Vol. 25, No. 2, pp. 41–54. [10] Dess G.G., Robinson Jr R.B. (1984), Measuring Organizational Performance in the Absence of Objective Measures: The Case of the Privately‐held Firm and Conglomerate Business Unit, „Strategic Management Journal, Vol. 5, No. 3, pp. 265-273. [11] Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. [12] Entrialgo M., Fernández E., Vázquez C.J. (2000), Characteristics of Managers as Determinants of Entrepreneurial Orientation: Some Spanish Evidence, „Enterprise and Innovation Management Studies”, Vol. 1, No.2, pp.187-205. [13] Etemad H. (2015), The Promise of a Potential Theoretical Framework in International Entrepreneurship: An Entrepreneurial Orientation-performance Relation in Internationalized Context, „Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 13, No. 2, pp. 89-95. [14] Galbreath J., Lucianetti L., Thomas B., Tisch D. (2020), Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in Italian Firms: The Moderating Role of Competitive Strategy, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, Vol. 26, No. 4, pp. 629-646. [15] George B.A., Marino L. (2011), The Epistemology of Entrepreneurial Orientation: Conceptual Formation, Modeling, and Operationalization, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 35, No. 5, pp. 989-1024. [16] Główny Urząd Statystyczny (2018), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2015-2017,14,5.html#, data dostępu: 06.12.2021 r. [17] Gull N., Asghar M., Aleem A.Q., Muhammad A.R., Syed J.A., Ali S.-E. (2021), Entrepreneurial Orientation and International Performance of Born Global Firms: The Mediating Role of Entrepreneurial Competencies, „Vilakshan -XIMB Journal of Management”, Vol. 18, No. 2, pp. 122-137. [18] Gupta V.K., Batra S. (2016), Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in Indian SMEs: Universal and Contingency Perspectives, „International Small Business Journal”, Vol. 34, No. 5, pp. 660-682. [19] Kaczmarek J. (2011), Przedsiębiorstwa w okresie kryzysu. Retrospektywna analiza zmian stopnia zagrożenia, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 27-31. [20] Komisja Europejska (2003), European Commission Recommendation of 6 May 2003 Concerning the Definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises, Document number C (2003) 1422, Text with EEA relevance, 2003/361/EC, „Official Journal of the European Union”, No. 124. [21] Kraśnicka T. (red.), (2010), Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. [22] Kraus S., Rigtering J.C., Hughes M., Hosman V. (2012), Entrepreneurial Orientation and the Business Performance of SMEs: A Quantitative Study from the Netherlands, „Review of Managerial Science”, Vol. 6, No.2, pp. 161-182. [23] Lee Y., Zhuang Y., Joo M., Bae T.J. (2019), Revisiting Covin and Slevin (1989): Replication and Extension of the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Firm Performance, „Journal of Business Venturing Insights”, Vol. 12. [24] Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, „Academy of management Review”, Vol. 21, No. 1, pp. 135-172. [25] Lumpkin G.T., Dess G.G. (2001), Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, „Journal of Business Venturing”, Vol. 16, No. 5, pp. 429-451. [26] Lumpkin G.T., Wales W.J., Ensley M. D. (2006), Entrepreneurial Orientation Effects on New Venture Performance: The Moderating Role of Venture Age, „Academy of Management Proceedings”, Vol. 2006, No. 1, pp. N1-N6, Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. [27] Machnik-Słomka J. (2020), Model zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wydawnictwo TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń. [28] Miller D. (1983), The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, „Management Science”, Vol. 29, No. 7, pp. 770-791. [29] Miller D. (2011), Miller (1983) Revisited: A Reflection on EO Research and Some Suggestions for the Future, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 35, No. 5, pp. 873-894. [30] Moreno A.M., Casillas J.C. (2008), Entrepreneurial Orientation and Growth of SMEs: A Causal Model, „Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 32, No. 3, pp. 507-528. [31] Olowofeso E., Ojo O.J., Ajayi M.O. (2021), Influence of Entrepreneurial Orientation on the Profitability of Real Estate Firms in South West, Nigeria, „Journal of Management and Economic Studies”, Vol. 3, No. 1, pp. 16-27. [32] Pimentel D., Couto J.P., Scholten M. (2017), Entrepreneurial Orientation in Family Firms: Looking at a European Outermost Region, „Journal of Enterprising Culture”, Vol. 25, No. 4, pp. 441-460. [33] Poudel K.P., Carter R., Lonial S. (2019), The Impact of Entrepreneurial Orientation, Technological Capability, and Consumer Attitude on Firm Performance: A Multi‐theory Perspective, „Journal of Small Business Management”, Vol. 57, pp. 268-295. [34] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2021), ? [35] Ratajczak-Mrozek M., Mielcarek P. (2017), Positive and Negative Effects of a Company’s Relationships in the Internationalization Process, „Argumenta Oeconomica”, Nr 1(38), s. 121-144. [36] Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. (2009), Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of past Research and Suggestions for the Future, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 33, No. 3, pp. 761-787. [37] Real J.C., Roldán J.L., Leal A. (2014), From Entrepreneurial Orientation and Learning Orientation to Business Performance: Analysing the Mediating Role of Organizational Learning and the Moderating Effects of Organizational Size, „British Journal of Management”, Vol. 25, No. 2, pp. 186-208. [38] Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A. (2011), Is Innovation always Beneficial? A Meta-analysis of the Relationship between Innovation and Performance in SMEs, „Journal of Business Venturing”, Vol. 26, No. 4, pp. 441-457. [39] Skowrońska A., Tarnawa A. (red.), (2021), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,Warszawa. [40] Steinerowska-Streb I. (2017), Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. [41] Tajeddini K., Martin E., Ali A. (2020), Enhancing Hospitality Business Performance: The Role of Entrepreneurial Orientation and Networking Ties in a Dynamic Environment, „International Journal of Hospitality Management”, Vol. 90. [42] Vij S., Bedi H.S. (2012), Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance: A Review of Literature, „The IUP Journal of Business Strategy”, Vol. 9, No. 3, pp. 17-31. [43] Wales W., Gupta V.K., Marino L., Shirokova G. (2019), Entrepreneurial Orientation: International, Global and Cross-cultural Research, „International Small Business Journal”, Vol. 37, No. 2, pp. 95-104. [44] Wales W.J., Gupta V.K., Mousa F.T. (2013), Empirical Research on Entrepreneurial Orientation: An Assessment and Suggestions for Future Research, „International Small Business Journal”, Vol. 31, No. 4, pp. 357-383. [45] Wang E.S.T., Juan P.Y. (2016), Entrepreneurial Orientation and Service Innovation on Consumer Response: A B&B Case, „Journal of Small Business Management”, Vol.54, No. 2, pp. 532-545. [46] Wiklund J., Shepherd D. (2003), Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach, „Journal of Business Venturing”, Vol. 20, No. 1, pp. 71-91. [47] Wiklund J., Shepherd D. (2003), Knowledge‐based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium‐sized Businesses, „Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 13, pp.1307-1314. [48] Wójcik-Karpacz A. (2017), Orientacja przedsiębiorcza a wynik firmy. Problem pomiaru wyniku, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy”, Nr 153, s. 143-160. [49] Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Pavlov D., Rudawska J. (2019), Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa ― moderująca rola dynamizmu rynku, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 11-19. [50] Zakrzewski R., Skowrońska A. (2019), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. [51] Zellweger T., Sieger P. (2012), Entrepreneurial Orientation in Long-lived Family Firms, „Small Business Economics”, Vol. 38, No.1, p. 67-84. [52] Zowada K. (2011), Logistyczne aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Publikacje z rocznika