Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: kompetencje przyszłości, kapitał ludzki, samorozwój, Pracownik 4.0
Strony: 37-46
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Ludzie i technologia - profil kompetencyjny pracowników przemysłu 4.0
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany, Małgorzata Kosała, Halina Smutek, Sebastian Kubula
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu Przemysłu 4.0 na kompetencje pracowników i zmiany na rynku pracy. Jest on realizowany z hipotezą badawczą, że Przemysł 4.0 wpływa na to, jak kształtują się dziś kompetencje pracowników. Pierwotne badania opierały się na literaturze eksperckiej i analizie statystycznej pozyskanych danych. W badaniu wzięło udział 154 przedstawicieli dziewięciu sektorów. Kwestionariusz przeznaczony był głównie dla firm, które wykorzystują nowoczesne technologie. Relacje zostały przeanalizowane przy użyciu współczynnika korelacji rang Spearmana. Badania prowadzą do wniosku, że najbardziej pożądanymi kompetencjami we współczesnej gospodarce są szybkie działanie, logiczne myślenie, umiejętności pracy w zespole i zdolność do zmiany. Jednocześnie dyplom inżyniera i wykształcenie techniczne, umiejętności zarządzania projektami i umiejętność pracy w środowisku wielopokoleniowym straciły na znaczeniu. Wykazano, że w większości sektorów przywiązywano wagę do podobnych kompetencji.
Bibliografia
[1] Aczel A.D., Sounderpandian J. (2018), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [2] Ahmad N., Shamsuddin A., Seman N. (2019), Industry 4.0 Implications on Human Capital: A Review, „Journal for Studies in Management and Planning”, Vol. 4, No. 13, pp. 221–234. [3] Almerich G., Suárez‐Rodríguez J., Díaz‐García I., Cebrián‐Cifuentes S. (2020), 21st‐century Competences: The Relation of ICT Competences with Higher‐order Thinking Capacities and Teamwork Competences in University Students, „Journal of Computer Assisted Learning”, Vol. 36, No. 4, pp. 468–479. [4] Bartevyan L. (2015), Industry 4.0–Summary report, DLG-Expert report, 5(2015), pp. 1–8, https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmittel/themen/publikationen/expertenwissen/lebensmitteltechnologie/e_2015_5_Expertenwissen_Industry_4_0.pdf, access date: 10.03.2022. [5] Bendel O., Industrie 4.0 – termin, Springer Gabler, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/industrie-40–54032, access date: 10.03.2022. [6] Boyatzis R. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New Jersey. [7] Burrus D. (2022), Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0)? SAP, https://www.sap.com/poland/insights/what-is-industry-4–0.html, access date: 10.03.2022. [8] Chilko D., Dowdy S., Wearden S. (2004), Statistics for Research, 3rd Ed., Willey-Interscience, New Jersey. [9] Chojnacka U., Woźniak P. (2017), Pracownik 4.0. HR w obliczu cyfryzacji i automatyzacji, „Automatyka”, No. 7–8, pp. 26–31. [10] Cippola C. (1965), Guns, Sails, and Empires: Technological Innovation and the Early Phases of European Expansion, 1400–1700, Sunflower University Press, Kansas. Davies R. (2015), Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth, European Parliamentary Research Service Briefing, European Parliament, Brussels. [11] Dmowski J., Jędrzejewski M., Libucha J., Owerczuk M., Sufczyńska-Hałabuz N., Pławik K., Iwasieczko M., Kowalska I. (2016), Przemysł 4.0 PL Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? The Boston Consulting Group, https://docplayer.pl/24443942-Przemysl-4–0-pl-szansa-czy-zagrozenie-dla-rozwoju-innowacyjnej-gospodarki.html, access date: 10.03.2022. [12] Fonseca L. (2018), Industry 4.0 and the Digital Society: Concepts, Dimensions and Envisioned Benefits, International Conference on Business Excellence, Proceedings of the 12th International Conference on Business Excellence, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, pp. 386–397. Gorustowicz M. (2019), Kompetencje miękkie, a wyzwania przedsiębiorstw 4.0, Akademia Zarządzania, 3(3), s. 68-77 [13] Gracel J., Makowiec M. (2017), Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – przemysłu 4.0, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie”, Nr 44, s. 105–129. [15] Götz M. (2018), Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza, „Ekonomista”, Nr 4, s. 8–26. [14] Gudanowska A., Kononiuk A. (red.), (2020), Uwarunkowania ucyfrowienia procesów produkcji i wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. [16] Gwarda-Gruszczyńska E., Czapla T. (2011), Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź. [17] Hecklau F., Galeitzke M., Flachs S., Kohl H. (2016), Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0., „Procedia CIRP”, Vol. 54, pp. 1–6. [18] Hermann M., Pentek T., Otto B. (2016), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. A Literature Review, 49th Hawaii International Conference On System Sciences, IEEE, Koloa, pp. 3928–3937. [19] Hirschi A. (2018), The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career Research and Practice, „The Career Development Quarterly”, Vol. 66, pp. 192–204. [20] Jamali D. (2005), Changing Management Paradigms: Implications for Educational institutions, „Journal of Management Development”, Vol. 24, pp. 104–115. [21] Kiełtyka L., Charciarek K. (2019), Model zarzązdania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przemysłu 4.0, „Przegląd Organizacji”, No. 955, pp. 5–12. [23] Lasi H., Fettke P., Kemper H-G., Feld T., Hoffmann M. (2014), Industry 4.0., „Business & Information Systems Engineering”, Vol. 6, No. 4, pp. 239–242. [25] Mohelska H., Sokolova M. (2018), Management Approaches for Industry 4.0 – the Organizational Culture Perspective, „Technological and Economic Development of Economy”, Vol. 24, No. 6, pp. 2225–2240. Mokyr J. (1999), The Second Industrial Revolution, 1870–1914, In Valerio Castronovo (ed.), pp. 219–245. Storiadell’ Economia Mondiale. Rome: Laterza Publishing.- https://en-econ.tau.ac.il/sites/economy_en.tau.ac.il/files/media_server/Economics/PDF/Mini courses/castronovo.pdf [27] Nogalski B, Niewiadomski P., Szpitter A. (2018), Przemysł czwartej generacji a strategiczne działania dostosowawcze polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych, „Przegląd Organizacji”, Nr 11, s. 6–13. [29] PARP (2020), Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Czwarta-rewolucja-przemysowa_20073 0.pdf, data dostępu: 10.03.2022 r. Piwowar-Sulej K. (2018), Employee 4.0 from the Competitive Perspective, Studia i Prace WNEiZ US Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace WNEiZ, nr 52/3. [28] Prause G. (2015), Sustainable Business Models and Structures for Industry 4.0, „Journal of Security and Sustainability”, Vol. 5, No. 2, pp. 159–169. [30] Schaper N. (2004), Theoretical Substantiation of Human Resource Management from the Perspective of Work and Organisational Psychology, „Management Revue”, Vol. 2, No, 15, pp. 192–200. [31] Schlick J., Stephan P., Zuhkle D. (2012), Produktion 2020. Auf dem Weg zur 4.0. industriellen Revolution, „IM: die Fachzeitschrift für Information Management und Consulting”, Vol. 27, pp. 26–34. [33] Sekhar Ch., Patwardhan M. (2015), Employee's Perception towards e-HRM Implementation: Indian Service Sector, „Journal of Indian Management”, Vol. 12, No. 3, pp. 82–93. [35] Ślusarczyk B. (2018a), Industry 4.0: Are We Ready? „Polish Journal of Management Studies”, Vol. 17, No. 1, pp. 232–248. [36] Ślusarczyk B. (2018b), Potencjalne rezultaty wprowadzania koncepcji przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, „Przegląd Organizacji”, Nr 948, s. 4–10. [37] Sung T. (2018), Industry 4.0: A Korea Perspective, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 132, pp. 40–45. [38] Wan J., Cai H., Zhou K. (2015), Industrie 4.0: Enabling Technologies, [in:] Computer Science, Economics, Proceedings of 2015 international conference on intelligent computing and internet of things, IEEE, Harbin, pp. 135–140.
Publikacje z rocznika