Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Organizacja Turkusu, turkusowe miejsce pracy, koncepcja zarządzania, organizacja
Strony: 8-15
Język publikacji: Polski
Pobierz
Turkusowe miejsce pracy – między idealizmem a pragmatyzmem
Anna Pluta
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja sposobów postrzegania koncepcji Organizacji Turkusu. Ich rozpoznanie może ułatwić zrozumienie pojawiających się dylematów związanych z ideą OT. Spełnienie postawionego zamierzenia prowadzi do prezentacji założeń OT i ich krytyki w zestawieniu z literaturą przedmiotu. Autor, wykorzystując rozumowanie dedukcyjne, identyfikuje argumenty „przeciw” i „za” implementacją tego rozwiązania oraz opracowuje rekomendacje dla praktyki zainteresowanej jej wdrożeniem. Artykuł inspiruje do badań, które zweryfikowałyby naukowo prezentowane rekomendacje oraz skłania do dalszej eksploracji sposobów funkcjonowania zgodnych z koncepcją OT (szczególnie implementacji jej zasad).
Bibliografia
[1] Bennett N., Lemoine G.J. (2015), Co oznacza VUCA, „Harvard Business Review Polska”, numer specjalny, s. 24. [2] Bielski M. (1992), Organizacje – istota, procesy, struktura, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [3] Blanchard K. (2019), Czym jest przywództwo służebne? [w:] K. Blanchard, R. Broadwell (red.), Servant Leadership w praktyce, MT Biznes, Warszawa, s. 14–23. [4] Blikle A.J. (2017), Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Helion, Gliwice. [5] Borowiecki R., Olesiński Z. (2019), Uwarunkowania kreacji turkusowych organizacji w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 11–17. [6] Bugaj J., Chałupczak M., (2020), Wyzwania zaangażowania organizacyjnego – wymiary modelu badawczego, [w:] A. Sopińska, A. Modliński (red.), Praktyczne przykłady implementacji wybranych koncepcji zarządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 343–357 [7] Burchard B. (2017), Skuteczne nawyki. Jak zwyczajni ludzie osiągają nadzwyczajne rezultaty, MT Biznes, Warszawa. [8] Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B. (2020), W kierunku socjokratycznego modelu organizacji, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 13–19. [9] Edmondson E. (2021), Firma bez strachu, MT Biznes, Warszawa. [10] Galat W. (2018), Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, Nr 82(5), s. 35–43. [11] Gardner M. (1994), Wielkie eseje w nauce, Wyd. Pruszyński i Ska, Warszawa. [12] Griffin R.W. (2022), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [13] Guerrera F. (2009), Welch Rues Short-term Profit Obsession, „Financial Times”, March 12. [14] Hamel G., Breen B. (2008), Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Red Horse Sp. z o.o., Lublin. [15] Holwek J. (2018), Dajmy już spokój z tym turkusem. O tym, jak piękna praktyka staje się modą, a nawet ideologią, „Coaching Review”, Nr 1(10), s. 11–30. [16] Hopej-Tomaszycka M., Hopej M. (2018). Struktury organizacyjne turkusowych organizacji, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Nr 130, s. 233–242. [17] Iwko J., Pisarska A. (2019), Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej, „Problemy Jakości”, R. 51, Nr 4, s. 2–10, [18] Jeznach A. (2017) Szef, który ma czas, Helion, Gliwice. [19] Kałwa-Rojczyk A. (2018), Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych, „Studia i Prace WNEiZ US”, Nr 51(2), s. 45–54, [20] Kegan R., Laskow L. (2016), An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization, Harvard Business Review Press, Boston. [21] Kirov N., Kirova N. (2017), Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? „Personel i Zarządzanie”, Nr 10, s. 18–23. [22] Kotarbiński T. (2019), Traktat o dobrej robocie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [23] Kozina A., Pieczonka A. (2017), Negocjacje w turkusowej organizacji, „Zarządzanie i Finanse”, Nr 15(2/1), s. 163–176. [24] Król H., Ludwiczyński A. (2023), Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [25] Laloux F. (2014), Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness, Nelson Parker, Brussels. [26] Leoński W., Pluta A., Wieczorek-Szymańska A. (2020), Zarządzanie różnorodnością w organizacji, CeDeWu, Warszawa. [27] McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York. [28] Morgan G. (2022), Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [29] Olesiński Z. (red.), (2020), Składniki turkusowych organizacji, Difin, Warszawa. [30] Pisarska A., Iwko J. (2018), Human Resources Management in a teal Organization Based on the Example of Brewa c.c. in Kalisz, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, Tom 52, Nr 6, s. 79–86. [31] Pluta A. (2017), Kanon wartości pracowników i wartości organizacji, jako podstawa do wdrożenia koncepcji Organizacji Turkusu, „Marketing i Rynek”, Nr 4, s. 304–315. [32] Pluta A. (2018), Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu, Wyd. US, Szczecin. [33] Pluta A., Witek J. (2019), Możliwość wdrożenia turkusowych miejsc pracy we współczesnych organizacjach: próba oceny, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 20, z. 10, s. 233–246. [34] Ridderstrale J., Nordstrom K. (2001), Funky Business, WIG Press, Warszawa. [35] Robertson B.J. (2016), Holacracy. The Revolutionary Management System that Abolishes Hierarchy, Penguin Random House, New York. [36] Rutkowska M. (2020), Współczesne modele (kolory) zarządzania, „European Journal of Management and Social Science”, Vol. 1, pp. 17–22. [37] Ryan R.M., Deci E.D. (2018), Self-determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness, The Guilford Press, New York. [38] Rzepka A. (2021), TEAL Organizations in Times of Industry 4.0, „European Research Studies Journal”, Vol. XXIV, Special Issue 2, pp. 60–71. [39] Samul J. (2022), Identyfikacja potencjału przyszłych liderów w kontekście przywództwa w organizacjach turkusowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 3–4, s. 112–126. [40] Sloane P. (2005), Twórcze myślenie w zarządzaniu, GWP, Gdańsk. [41] Stern S., Cooper C. (2018), Mity zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [42] Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak, Kraków. [43] Sztumski W. (2015), Humanizing and Dehumanizing Work, [in:] R. Tomaszewska-Lipiec (ed.), Work–personal Life. Between Harmony and Disintegration, Impuls, Kraków, pp. 145–158. [44] Tabaszewska-Zajbert E., Sokołowska-Durkalec A. (2018), Coaching jako narzędzie wsparcia turkusowego modelu organizacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 19, z. 8, cz. 1, s. 617–629. [45] Tomaszewska R. (red.), (2020), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. [46] Tomaszewska-Lipiec R. (2018), Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia? Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. [47] Trzcionka M. (2018), Turkusowa organizacja: żywy organizm, [w:] M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski (red.), Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 138–160. [48] Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2019), Organizacja w procesach zmian – w drodze do elastyczności i innowacyjności, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wyd. Nieoczywiste, Warszawa, s. 294–338. [49] Wasiluk A. (2022), On the Way to Turquoise Organizations and Turquoise Leadership, „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”, No. 158, pp. 647–661. [50] Wyrzykowska B. (2019), Teal Organizations: Literature Reviewand Future Research Directions, „Central European Management Journal”, No. 27(4), pp. 124–141. [51] Wzorek M. (2019), Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku, Helion, Gliwice.
Publikacje z rocznika