Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: kierownik projektu, kreatywność, kompetencje kierownika projektu, zarządzanie projektami
Strony: 26-33
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kreatywność jako kompetencja kierownika projektu
Klaudia Baranowska, Małgorzata Waszkiewicz
Abstrakt
Artykuł ma na celu pokazanie, jak ważną rolę pełni kreatywność w pracy kierownika projektu, w szczególności na etapie rekrutacji do pracy na tym stanowisku, a także identyfikację, na którym etapie procesu rekrutacyjnego oraz w jaki sposób weryfikowana jest ta kompetencja. Autorki publikacji stawiają tezę, że kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji kierownika projektu, która obecnie jest wymagana przez pracodawców, aczkolwiek jest trudna do identyfikacji w momencie rekrutacji. Przeprowadzono analizę literaturową oraz przedstawiono studia przypadków dla organizacji projektowych opisujące wymagania dotyczące kreatywności w przyszłej pracy kierownika projektu. Dane zostały zebrane w oparciu o formularz zawierający pytania otwarte, następnie przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z respondentami. Pytania dotyczyły uwzględnienia kreatywności w publikacji ogłoszeń o pracę, badania kreatywności podczas rozmów rekrutacyjnych, poziomu etapu rekrutacji, na którym weryfikowana jest ta kompetencja, sposobu weryfikacji kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, formalnego poświadczenia kreatywności przed rozpoczęciem pracy jako kierownik projektu. Badania wykazały, że kreatywność jest kompetencją wymaganą przez współczesne organizacje i weryfikowaną w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przesłanki świadczące o umiejętnościach w zakresie kreatywności to m.in. nieszablonowe podejście do projektu, czyli stosowanie niestandardowych, a czasami nawet nieoczywistych rozwiązań. Podczas procesu rekrutacyjnego organizacje zwracają uwagę na referencje od poprzednich pracodawców, sukcesy i osiągnięcia, które do tej pory udało się zdobyć, a także sposób rozwiązywania postawionych zadań sprawdzających umiejętności kandydata na opisywane stanowisko.
Bibliografia
[1] Amabile T.M. (1997), Entrepreneurial Creativity through Motivational Synergy, „The Journal of Creative Behavior”, Vol. 31, No. 1, pp. 18–26. [2] Eisner H. (1997), Essentials of Project and Systems Engineering Management, John Wiley & Sons, Inc., New York. [3] Flotman sp. z o.o. (2022), https://www.flotman.pl/o-firmie/, data odczytu: 15.02.2022. [4] Gillier T., Hooge S., Piat G. (2015), Framing Value Management for Creative Projects: An Expansive Perspective, „International Journal of Project Management”, Vol. 33, No. 4, pp. 947–960. [5] Graaff E., Kolmos A. (2003), Characteristic of Problem-Based Learning, „International Journal of. Engineering Education”, Vol. 19, No. 5, pp. 657–662. [6] IPMA (2015), Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (część 1. Zarządzanie Projektami) IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB), https://my.ipma.pl/media/pdf/IPMA_ICB_4_0_Projekt_cz1_WEB.pdf, data dostępu: 20.12.2022. [7] Kaliszczak L. (2011), Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implikacje, „Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 216, s. 345–355. [8] Karpacz J. (2011), Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwania szans, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 8–11. [9] Kerzner H. (1984), Project Management, Van Nostrand Reinhold Company, New York. [10] Khedhaouria A., Montani F., Thurik R. (2017), Time Pressure and Team Member Creativity within R&D Projects: The Role of Learning Orientation and Knowledge Sourcing, „International Journal of Project Management”, Vol. 35, No. 6, pp. 942–954. [11] Kosieradzka A. (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków. [12] Lundmark E., Klofsten M. (2014), Linking Individual-Level Knowledge Sourcing to Project-Level Contributions in Large R&D-Driven Product-Development Projects, „Project Management Journal”, Vol. 45, No. 6, pp. 73–82. [13] Machato S.S. (2021), Design Thinking for Social Innovation: Secrets to Success for Tourism Social Entrepreneurs, „Journal of Hospitality and Tourism Management”, Vol. 49, pp. 396–406. [14] Maier E.R., Branzei O. (2014), „On Time and on Budget”: Harnessing Creativity in Large Scale Projects, „International Journal of Project Management”, Vol. 32, No. 7, pp. 1123–1133. [15] Marquardt M.J. (2019), Building Learning Organizations With Action Learning, Oxford University Press, Oxford. [16] MBE group (2022), https://mbegroup.pl/o-nas, data odczytu: 15.02.2022. [17] Pawlak M. (2007), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [18] Punia B. K., Bhardwaj A. (2013), Managerial Competencies and their Influence on Managerial Performance: A Literature Review, „International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences”, Vol. 02, pp. 70–84. [19] Ribeiro A., Amaral A., Barros, T. (2021), Project Manager Competencies in the context of the Industry 4.0, „Procedia Computer Science”, Nr 181, pp. 803–810. [20] Roszyk-Kowalska G., Kraśniak J. (2020), Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora Hi-Tech. Diagnoza luki umiejętności, „Przegląd Organizacji”, Nr 4 (963), s. 38–44. [21] Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [22] Simon L. (2006), Managing Creative Projects: An Empirical Synthesis of Activities, „International Journal of Project Management”, Vol. 24, No. 2, pp. 116–126. [23] Sivertzen A., Nilsen E., Olafsen A. (2013), Employer Branding: Employer Attractiveness and the Use of Social Media, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 22, No. 7, pp. 473–483. [24] Sopińska A., Wachowiak P. (2016), Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 17–23. [25] Szopiński T. (2013), Kreatywność i jej znaczenie w biznesie, [w:] A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków, s. 129–152. [26] Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. [27] Trocki M. (2018), Project governance – kształtowanie ładu projektowego organizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 159, s. 9–25. [28] Trocki M. (2022), Wdrażanie strategii organizacji – podejścia i metody, [w:] E. Bukłaha (red.), Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15–68. [29] Yin R. K. (2009), Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks.
Publikacje z rocznika