Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu i jakości, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Strony: 44-55
Język publikacji: Polski
Pobierz
100 lat nauk o zarządzaniu na Politechnice Warszawskiej
Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Abstrakt
Początki naukowego zarządzania w Politechnice Warszawskiej są związane z pojawieniem się w niej w 1919 r. profesora Karola Adamieckiego, zaś od roku 1922 w strukturach Politechniki stale działały jednostki organizacyjne, w których uprawiano tę dyscyplinę naukową. Ich dzieje i dokonania były silnie związane z losami Polski i polskiej nauki, a przeobrażenia jakim podlegały były zarówno wynikiem wpływu otoczenia, zwłaszcza politycznego lat 1945–1989, jak i wysiłków naukowców, aby przez rozwój nauki i kształcenia wpływać na nowoczesność praktyki zarządzania w gospodarce i administracji publicznej. Artykuł opisuje zasadnicze zjawiska oraz dorobek znaczących badaczy.
Bibliografia
[1] Bitkowska A. (2021), Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe koncepcje, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa. [2] Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. [3] Chajtman S. (1971), Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, PWE, Warszawa [4] Chajtman S. (1986), Systemy i procesy informacyjne, PWE (seria: Informatyka w Praktyce), Warszawa. [5] Czech A. (1981), Zygmunt Rytel – życie i dzieło, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice. [6] Czech A. (2019), Karol Adamiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (seria wydawnicza Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki), Radom. [7] Domański J. (2010), Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa. [8] Drozdowski M.M. (2020), Piotr Drzewiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (seria wydawnicza Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki), Radom. [9] Dworzecki Z., Romanowska Z. (2021), Szkoła zarządzania Jerzego Kurnala, „Przegląd Organizacji” nr 4, s. 3–12. [10] Gierszewska G. (red.), (2020), Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, OWPW, Warszawa. [11] Gierulski W., Santarek K., Wiśniewska J. (2020), Komercjalizacja i transfer technologii, PWE, Warszawa. [12] Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary – Koncepcje – Zależności, PWE, Warszawa. [13] Grudzewski W.M. (2016), W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933–2015, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom. [14] Grudzewski W.M., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa. [15] Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa. [16] Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, MT Biznes, Warszawa. [17] Grzeszczyk T.A. (2012), Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Placet, Warszawa. [18] Grzeszczyk T.A. (2018), Mixed Intelligent Systems: Developing Models for Project Management and Evaluation, [19] Jamka B., Sysko-Romańczuk S. (2021), Transformacja cyfrowa procesów biznesowych, OWPW, Warszawa. [20] Kamińska A., Stańczak J., Zajkowski A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2022), Projektowanie strategii informatyzacji organizacji, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej [21] Kindlarski E. (1993), Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA: efektywność jakości, nowa filozofia jakości, potrzeba jakości totalnej, Bellona, Warszawa. [22] Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie a informatyka, Placet, Warszawa. [23] Kisielnicki J. (2008), MIS – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa. [24] Kisilowski M. (2019), Zarządzanie kryzysowe w zarządzaniu publicznym, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa. [25] Kludacz-Alessandri M. (2017), Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, Wolters Kluwer, Warszawa. [26] Kosieradzka A., Rostek K. (2021), Process Management and Organizational Process Maturity, Palgrave Macmillan. [27] Kosieradzka A., Kunikowski G., Rostek K., Zawiła-Niedźwiecki J. (2017), Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej – historia i współczesność, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 64–68. [28] Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), (2016), Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri. Kraków. [29] Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. [30] Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Wolters Kluwer, Kraków. [31] Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.), (2022a), Finanse cyfrowe. Perspektywa rynkowa, OWPW, Warszawa. [32] Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Gołab P., Monkiewicz M. (red.), (2022b), Ubezpieczenia cyfrowe. Możliwości, oczekiwania, wyzwania, PWN, Warszawa. [33] Morawski M. (2017), Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. [34] Piekut M. (2019), Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce – uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian, CeDeWu, Warszawa. [35] Praca zbiorowa (2001), 50 lat Wydziału Inżynierii Produkcji, Komisja ds. historii i tradycji Rady Wydziału Inżynierii Produkcji (monografia okolicznościowa), Politechnika Warszawska, Warszawa. [36] Skala A. (2019), Digital Startups in Transition Economies. Challenges for Management, Entrepreneurship and Education, Palgrave Macmillan, [37] Szczepańska K (2018), Zasady zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa. [38] Walczak R. (2019), Sukces projektu, CeDeWu, Warszawa. [39] Wodecki A. (2019), Artificial Intelligence in Value Creation. Improving Competitive Advantage, Palgrave Macmillan, DOI:10.1007/978–3-319–91596–8. [40] Wodecki A. (2021), Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [41] Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), (2010), Informatyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa. [42] Zawiła-Niedźwiecki J. (2013), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków [43] Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Structuring Knowledge Management, „Foundation of Management”, No. 1. [44] Zawiła-Niedźwiecki J. (2019), Wpływ nowych technologii na rozwój cywilizacyjny, ekonomię i zarządzanie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, Nr 4.
Publikacje z rocznika